ТЖБ Физика 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
«ФИЗИКА»
пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың
спецификациясы
8-сыныпМАЗМҰНЫ1. ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ ....................................................... 4

2. ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР

.............................................................................................................................................................. 4

3. КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР ........................................................................................................... 4

4. ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ ..................................................................................... 4

5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ

ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТАРДЫ БӨЛУ ...................................................................................... 5

6. ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ .................................................................... 6

7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ ............................................................................................ 6

1-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ .......................................... 7

2-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ ........................................ 13

3-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ ........................................ 18

4-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ ........................................ 26

Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында
меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу
мақсаттарына жеткендігін тексереді.


2. ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН

ҚҰЖАТТАР


Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Физика» пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.


3. КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР


Білім алушы:
- қоршаған әлемді тану және ондағы өзінің орнын сезіну үшін ғылыми ұғымдар мен
терминдерді, заңдар мен заңдылықтарды пайдалана біледі, табиғаттағы процестердің себеп-
салдарлық байланыстарын анықтай алады;
- табиғи құбылыстар мен процестердің, заңдар мен заңдылықтардың болмысын және
олардың түсініктемелерін ашу үшін тәжірибелік эксперименттік, зерттеушілік жұмыс
жүргізе біледі;
- әлемнің ғылыми көрінісі туралы өз көзқарасын кеңейту үшін, жағдайларды бағалау және
белгілі шешім қабылдау үшін жаратылыстану-ғылыми білімнің ақпараттық-ұғымдық
аясында түсінігі болады, оларды пайдалана біледі.


4. ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ


Ойлау Сипаттама Ұсынылатын

дағдыларының тапсырмалар түрлері

деңгейі


Білу және Деңгейді тексеру үшін
Білу:

түсіну - бастапқы физикалық ұғымдарды; Көп таңдауы бар

- физикалық шамалардың өлшем бірліктерін; тапсырмалар (КТБ)

- жылу физикасы, жылу мөлшері, электр өрісі, және/немесе

магнит өрісі, электр тогы, өткізгіштерді
Қысқа жауапты (ҚЖ)

жалғау, электр энергиясын тұтыну, жарық
қажет ететін

құбылыстары, оптикалық құралдар,
тапсырмаларды

электромагниттік толқындар спектрі
пайдалану ұсынылады

бөлімдеріндегі ұғымдарды, формулаларды,


заңдарды және физикалық тұрақты шамаларды;

- физикалық құбылыстарды;

Түсіну:

- шамалардың физикалық мағынасын,

механика, астрономияның негізгі терминдері

мен заңдарын;

- физикалық құбылыстардың маңыздылығын;

4
ЖОБА

Қолдану ҚДеңгейді тексеру үшін
олдану:

- процестер мен құбылыстарды сипаттау үшін Қысқа жауапты

негізгі физикалық ұғымдар мен терминдерді; (ҚЖ)қажет ететін

- қолданбалы және оқу тапсырмаларын шешу, тапсырмалардыжәне/нем

практикалық және зертханалық жұмыстарды есе толық жауапты (ТЖ)


орындау барысында физика заңдары мен қажет

етін тапсырмаларды
формулаларын; ет

айдалану ұсынылады
- нәтижелерді ұсынуда графикалық тәсілдерді; п

- өлшем бірліктердің Халықаралық жүйесін;

- алынған білімдерін физикалық

құбылыстардың жүру жағдайларын және

процестерді түсіндіруге;

Жоғары деңгей Деңгейді тексеру үшін
Талдау:

дағдылары - эксперимент нәтижесінде алынған деректерді, Қысқа жауапты (ҚЖ)

(талдау, - графиктік және кестелік нысанда берілген қажет ететін

жинақтау, ақпаратты, тапсырмаларды

бағалау) - заттардың қасиетінің сапалық және сандық және/немесе Толық

құрамына және оның құрылымына жауапты (ТЖ) қажет

тәуелділігін; ететін тапсырмаларды

айдалану ұсынылады
Жинақтау: п


- кесте, сызбанұсқа, хабарлама, баяндама,


таныстырылым түрінде көрсету үшін

жинақталған және өңделген деректерді,

ақпараттарды,

- гипотеза, дәлел және түсініктеме жасауға

арналған ғылыми модельдерді және

дәлелдемелерді,

- эксперимент және зерттеулер жүргізу

жоспарын;

Бағалау:

- жасалған эксперименттің нәтижелерін.


5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ

ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТАРДЫ БӨЛУТоқсЖоғары деңгей
ілу және түсіну Қолдану
ан Бдағдылары

Ұсынылған Ұсынылған Ұсынылған

I 56 % 20 % 24 %

II 32 % 52 % 16 %

III 20 % 60 % 20 %

IV 24 % 56 % 20 %

Барл

ығы 33 % 47 % 20 %


5
ЖОБА

6. ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ


Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім
алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс
барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен
таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау
басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім
алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім
алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға
немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын хабарлап
отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын
тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.


7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

6
ЖОБА

1-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу

Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 25 балл


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ–қысқажауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толықжауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім
алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
7
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Ойлау Орындау Бөлім
Тапсырма № Тапсырма
Бөлім Тексерілетін мақсат д
ағдыларының уақыты, Балл* бойынша
ны* тапсырма* түрі*
деңгейі самин* балл

Жылу 8.3.1.1 -молекула-кинетикалық
құбылыстары теорияның негізгі қағидаларын Білу және
ТБ 1 1
дәлелдейтін мысалдар келтіру түсіну 1 К
және тәжірибені сипаттау

8.3.2.1 -дененің ішкі
энергиясын өзгерту тәсілдерін Қолдану 2 ҚЖ 2 2
сипаттау

ылу берілудің Білу және
8.3.2.2 -ж5 15
6 2
түрлерін салыстыру түсіну 4 ТЖ

8.3.1.2 -температураны әр
түрлі шкала (Цельсий, Қолдану 3 ҚЖ 4 2
Кельвин) бойынша өрнектеу

8.3.2.9 -жылулық тепе-теңдік
теңдеуін есептер шығаруда Қолдану 5 ТЖ 11 8
қолдану

Заттың 8.3.2.11 -заттың балқу және
агрегаттық қатаю үдерісі кезіндегі Жоғарғы деңгей
7 4
күйлері температураның уақытқа дағдылары 8 ТЖ
тәуелділік графигін талдау

еншікті булану
8.3.2.15 -м3 10
олдану 6 ТЖ 8 5
жылуын анықтау қ

8.3.2.16 -қайнау
Білу және
температурасының сыртқы 7 ҚЖ 2 1
үсіну
қысымға тәуелділігін түсіндіру т

Барлығы: 8 40 25 25

Ескерту:* - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Физика» пәнінен 1-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларының дұрыс тұжырымдалған
нұсқасын таңдаңыз.
A) Бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі. Дене бөлшектерінің арасында тебілу күштері
де тартылу күштері де болады.
B) Бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі. Дене бөлшектерінің арасында тек тебілу
күштері ғана болады, ал тартылу күштері ешқашан болмайды.
C) Бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі. Дене бөлшектерінің арасында тек тартылу
күштері ғана болады, ал тебілу күштері ешқашан болмайды.
D) Барлық денелер макробөлшектерден тұрады.
[1]
2. Ішкі энергияны өзгертудің бір тәсілі суретте көрсетілген. Колба ішінде ауа бар.

a) Ішкі энергияны өзгертудің тәсілін атап көрсетіңіз.
[1]
b) Колба ішіндегі ауаның ішкі энергиясын өзгертудің тағы бір жолын жазыңыз.
[1]
3. Суретте екі түрлі термометрлер бейнеленген.

a) Екі термометр арасындағы байланыс формуласын жазыңыз.
[1]
b) Берілген суретті пайдалана отырып, белгісіз термометр көрсеткішін анықтаңыз.

t =....................................о
С
[1]

9
ЖОБА

4. Арман әр түрлі металдан жасалған, бірақ массаслары бірдей блоктарды қыздыру үшін тек
бір ғана қыздырғышты қолданады. Қыздырғышты тек 300 секунд уақыт бойы қыздыратын
функциясына қояды.


a) Қай металдан жасалған блок қаттырақ қызады?


Металл блок Меншікті жылу сыйымдылық
о
Дж/(кг۰PPС)

Алюминий 900

Темір 450

Қорғасын 130


Дұрыс деген жауапты дөңгелектеп белгілеңіз.


алюминий темір қорғасын
[1]
b) Неліктен бұл жауапты таңдағаныңызды меншікті жылу сыйымдылығы тұрғысынан
сипаттап жазыңыз.
[1]

5. 1) Арман зертханалық жұмыс жасау үшін массасы 200 г, температурасы 90 °С болатын
ыстық суға массасы 100 г, температурасы 10 °С болатын салқын суды құйып араластырады.
о
Судың меншікті жылусыйымдылығы 4200 Дж/(кг۰
PPС).


a) Берген және алған жылу мөлшерінің формуласын жазып көрсетіңіз.
[1]
b) Орныққан температураны анықтайтын өрнекті жазып көрсетіңіз.
[2]
c) Шыққан сұйықтықтың орныққан температурасын есептеп шығарыңыз.
[2]

2) Температурасы 10 °С, массасы 300 г су құйылған массасы 500 г болатын алюминий
ыдысты 80 °С дейін қыздырады. Алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы 900
о
С). Қыздыруға кеткен жылу мөлшерін анықтаңыз.
Дж/(кг۰
[3]

6. Суретте жаңбырдан кейінгі жолдағы шалшық су бейнеленген.


a) Күні бойы су асфальт бетінен жоғалып кетеді. Бұл су бөлшектерінің шалшық судан ауаға
бөлінуі нәтижесінен болады. Бұл қандай процесс? Дұрыс жауапты дөңгелектеп белгілеңіз.

конденсация кебу сәулелену
[1]


10 ЖОБА

b) Бұл процестің тез жүруіне себепші болатын ауа-райының екі өзгерісін сипаттап
жазыңыз.
[2]

c) Асфальт бетіндегі шалшық су 2 кг болса, ол толығымен буланып кетуге кеткен жылу
мөлшерін анықтаңыз. Меншікті булану жылуы 2,3·106 Дж/кг.

[2]
7. Неліктен терең шахтада судың қайнау температурасы 100 °С емес?
[1]

8. Графикте мұздың еріп буға айналғандығы көрсетілген.
а) графиктің қай бөлігі мұздың еруіне сәйкес келеді.
[1]

b) егер мұз массасы 500 г болса, мұздың толық еруіне кеткен жылу мөлшерін анықтаңыз.
Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы мен меншікті балқу жылуы сәйкесінше:
о
2100 Дж/(кг۰
PPС) және 330 кДж/кг.
[3]Жалпы балл: 25
11 ЖОБА

1-тоқсан бойынша балл қою кестесі


осымша
№ Жауап Балл Қ
ақпарат

1 А 1

2 a) жылу беру арқылы 1

b)Үйкеліс
механикалық жұмыс 1

3 a) Т1
= (?+273)?

b) -173 оС 1

4 a) қорғасын 1

b)Кестені қолданады
Қорғасынның меншікті жылусыйымдылығы төмен 1
А
з жылу беріп, тез қыздыруға болады5 1) a) −1
?=? н/е
ыстық?уық

(?)=с
с?−??(?−?)
ы1?2
?+??
b) ?2
1?2
?=ы
?+?
ыс
c) ХБЖ масса дұрыс ауыстырса 0,2 кг; 0,1 кг 163,3 оС н/е 63 оС 1

(80−)= 31500 Дж
2) ?1
=??10
1????
1
(80−)=88200 Дж
?=??10?
2?с
=?+? = 119700 Дж 1
12


6 а) Кебу 1

b) Желді күн, температураның жоғарлауы 2

c) ?1
=?∙?

4,6 МДж 17 Қысым жоғары 18 а) ІІ 1

b) ?1
(−)�
=с?�0−20= 21 кДж
1

?=?∙?= 165 кДж 1
2
?=?+?= 186 кДж 1
12


Жалпы балл: 25
12 ЖОБА

2-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу

Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 25 балл


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім
алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.


13 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Ойлау № Орындау Бөлім
ТапсырмТапсырма Балл
Бөлім Тексерілетін мақсат дағдыларының тапсырмауақыты, бойынша
аны* түрі* *
деңгейі а с* мин* балл

Термодина8.3.2.17 – термодинамиканың бірінші КТБ
лу және түсіну 1 1 1
мика заңының мағынасын түсіндіру Бі
негiздерi 8.3.2.18 – т
ермодинамиканың екінші ТЖ
лу және түсіну 2 1 2
заңының мағынасын түсіндіру Бі

ылу
8.3.2.19 – ж3 10
қозғалтқышының пайдалы әрекет қолдану 3 (a) ҚЖ 6 3
коэффициентін анықтау

8.3.2.23 – жылу машиналарының
Жоғарғы деңгей
қоршаған ортаның экологиясына 3 (b), (c) ТЖ 8 4
ғдылары
әсерін бағалау да

8.4.1.2– Үйкеліс арқылы денені ТЖ
электрлену және индукция Білу және түсіну 4 4 4
құбылысын түсіндіру

8.4.1.4 – электр зарядының сақталу ҚЖ
лу және түсіну 5 4 3
заңын түсіндіру Бі

8.4.1.5 – Кулон заңын есептер
олдану 6 (b) ҚЖ 4 2
шығаруда қолдану Қ
Электроста
тика 8.4.1.7 – б4 15
іртекті электростатикалық
негіздері өрі
стегі зарядқа әсер етуші күшті Қолдану 6 (c) ҚЖ 4 2
есептеу

8.4.1.8 – электр өрісін күш сызықтар
лу және түсіну 6 (а) ҚЖ 5 2
арқылы кескіндеу Бі

8.4.1.10 – конденсаторлардың
құрылысын және қолданылуын қолдану 7 ТЖ 3 2
сипаттау

Барлығы: 7 40 25 25

Ескерту:* - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
14
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Физика» пәнінен 2-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Термодинамиканың бірінші заңының математикалық жазбасын анықтаңыз.

A) ?=??+?

B) ?=−??−?

C) ?=?

D) ?=??
[1]
2. Суретте стақанға құйылған ыстық шай мен қасық бейнеленген.


a) Термодинамиканың екінші заңы тұрғысынан жоғарыдағы суретті сипаттап жазыңыз.

[1]
b) Термодинамиканың екінші заңына бір мысал келтіріп жазыңыз.

[1]
3. Суретте іштен жану қозғалтқышының жұмыс істеу моделі көрсетілген.a) Көрсетілген іштен жану қозғалтқышы отынның жануынан 3000 Дж жылу алады. Газды
шығару барысында 2000 Дж жылу шығады. Іштен жану қозғалтқышының пайдалы әсер
коэффициенті қандай?

[3]
b) Іштен жану қозғалтқышының қолдану аясына бір мысал келтіріңіз.
[1]
c) Іштен жану қозғалтқыштарының қоршаған ортаның экологиясына әсерін үш мысал
арқылы бағалап жазыңыз.
[3]

15
ЖОБА

4. Төменде І және ІІ суреттерде денелердің электрленуі көрсетілген. Әрбір электрлеу түрін
атап жазып сипаттаңыз.

І ІІ


a)................................................................................................................................................... [2]

b) .................................................................................................................................................. [2]

5. a) Зарядтардың сақталу заңын жазып көрсетіңіз.

[1]

b) Бірдей металл шарлар, ?
= 4 Кл, ? = −8 Кл және ? = −2 Кл зарядтармен
123
зарядталған оларды бір-біріне жақындатып, қайта орнына әкелді. Нәтижесінде әрбір шардың
заряды қандай болды?
[1]
c) Әрбір шардағы артық электрондар санын анықтаңыз.
[1]

6. Суретте дененің электрленуі көрсетілген.І ІІ

а) Денелердің зарядтарын анықтаңыз
І. __________________________________
ІІ. __________________________________
[2]
b) Вакуумде әр қайсысының заряды 10 нКл және арақашықтығы 3 см-ге тең болатын екі
металл шар орналасқан. Олардың арасындағы әсерлесу күшін анықтаңыз.

[2]
c) 2 нКл сынақ зарядқа әсер ететін электр өрісінің кернеулігін анықтаңыз.

[2]
7. Қарапайым жазық конденсатордың құрылысын сипаттап жазыңыз.
[2]


Жалпы балл: 25

16
ЖОБА

2-тоқсан бойынша балл қою кестесі


№ Жауап Балл Қосымша ақпарат

1 А 1

2 a) Қаттырақ қызған денеден азырақ қызған денеге 1

жылу беріледі

b) Шәйнектегі қайнаған суды бөлмеге әкелгенде 1

оның температурасының төмендеуі бастапқы

температурасына қайтып оралмауы н/е қайтымсыз

процесске мысал

3 a) Тоңазытқышқа берілген жылу мөлшері 1000 Дж 1

−?
12
ŋ=?
?
1
1


67% 1

b) Автокөлік 1

c) СО, NО және т.б газдар шығады 1
22

Көптеп шығарылған газ ғаламдық жылынуға 1

әкеліп соғады

Адам денсаулығына зиянды 1

4 a) индукциялық 1

Зарядталған таяқты жақындату/ жақындаған 1

беттері әр аттас зарядталады

b) үйкеліс 1

Шармен матаны үйкеген кезде/ әр аттас 1

зарядталады

5 a) ?1
+?+⋯+?=?????
12?

b) -2 Кл; -2 Кл; -2 Кл 1

c) 1,25 ∙ 1019 электрон 16 a) І. Аттас 1

ІІ. Әраттас 1
|?||?|?
12
b) ?=? 1
2

10-3 Н 1

c) ?=? 1
?

5∙105 Н/Кл 1

7 диэлектриктердiң жұқа қабатымен бөлiнген 1

модульдары бойынша тең әр аттас зарядталған екi

өткiзгiштен тұратын жүйесiн айтады.

??
0
?=? 1
?
Жалпы балл: 2517
ЖОБА

3-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

3-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу

Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 25 балл


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім
алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

18
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Ойлау
Орындау Бөлім
ғдыларыТапсырма № Тапсырма
Бөлім Тексерілетін мақсат дауақыты, Балл* бойынша
ның саны* тапсырма* түрі*
ин* балл
деңгейі м

Тұрақты 8.4.2.2 – электр схемасын ТЖҚ
электр тогы графикалық бейнелеуде электр
Қолдану 3 3 2
тізбегі элементтерінің шартты
белгілерін қолдану

8.1.3.1 – эксперименттен деректерін Жоғарғы ТЖҚ
жинақтау, талдау және өлшеу және деңгей 5 13 9
қателіктерін ескеріп жазу дағдылары

ұмыс және қуат
ТЖҚ
8.4.2.12 – ж4 18
формулаларын есептер шығаруда Қолдану 4 (а,b) 7 4
қолдану

8.4.2.17 – қысқа тұйықталудың пайда
ҚЖ
Білу және
болу себептерін және алдын алу 4 (c) 4 2
үсіну
амалдарын түсіндіру т

8.4.2.18 – сұйықтардағы электр
Білу және
ТБ 1 1
тогын сипаттау т
үсіну 1 К

8.4.3.3 – тогы бар түзу өткізгіштің
және соленоидтің айналасындағы
Қолдану 7 ҚЖ 5 3
өріс сызықтарының бағытын
Электромагн
анықтау; 3
иттік
7
лектромагниттік индукция Білу және
Қ 6 3
құбылыстар 8.4.3.7 – э
құбылысын түсіндіру түсіну 6 ТЖ

8.4.3.2 – магнит өрісінің Білу және
ТБ 1 1
сипаттамаларын түсіндіру түсіну 2 К

Барлығы: 7 40 25 25

Ескерту:* - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
19
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Физика» пәнінен 3-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Электролит арқылы ток өткен кезде электродтардағы заттың бөлініп шығу процесі... деп
аталады (бос орынға қажетті сөзді таңдап қойыңыз).
A) аниондар
B) электролиз
C) электролит
D) электрохимиялық эквивалент
[1]
2. Эрстедтің тәжірибесіне сай келетін суретті таңдаңыз.A) B) C) D)
[1]
3. Суретте электр тізбегі бейнеленген.
a) Берілген электр тізбегін шартты белгілер арқылы сызып көрсетіңіз.

[1]

b) Сызбаға шамның кернеуін анықтау үшін вольтметрді салып көрсетіңіз.
[1]

4. Суретте электр шәйнегі көрсетілген.

а) 230 В ток көзіне қосылған электр шәйнегінің қыздырғышының қуаты 2000 Вт.
Ток күшінің шамасын анықтаңыз.
Ток күші =.......................................А
[2]

20
ЖОБА

b) Суды қыздыру кезіндегі Санкей диаграммасы арқылы электр көрсетілген.Берілген диаграмманы және (а) тапсырмасының кейбір мәндерін қолдана отырып суды
жылыту кезіндегі электр шәйнегінің жұмыс істеу уақытын анықтаңыз.
[2]
с) Электр шәйнегінде сақтандырғыш орнатылған.
Төменде рұқсат етілетін сақтандырғыштар мәндері көрсетілген.

1 A 3 A 7 A 13 A
Қай мән жоғарыда көрсетілген электр шәйнегіне сай келеді? Сан мәнін дөңгелектеп беру
арқылы көрсетіңіз. Жауабыңызды түсіндіріңіз.
...........................................................................................................................................................
[2]
5. Өткізгіштің кедергісін анықтау үшін оқушы төмендегідей тізбек жинайды. Бірақ ол жұмыс
істемейтіндігін байқайды.

а) Оқушының жіберген үш қателігін анықтаңыз.

1)..................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................

[3]


21
ЖОБА

b) Оқушы өз қатесін анықтап дұрыстағаннан кейін кестедегідей мәндерді алады.


Ток күші /А Кернеу /В Кедергі/Ом

0,00 0,00

0,24 1,50

0,58 3,50

0,89 5,5

1,22 7,5

1,51 9,5


Өткізгіш үшін кернеу мен токтың тәуелділік графигін сызыңыз.[2]

с) Жоғарыдағы кестедегі мәліметтерді пайдаланып, кедергіні анықтап бағанды
толтырыңыз
[1]

d) Кедергінің абсолют кателігін, кедергінің роташа мәнін, және салыстырмалы кателігін
табыңыз


∆R =


=
рт

?=

[3]


22
ЖОБА

6. Оқушы кернеудің алынуын зерттеуде.
а) Ол құралдарды суретте көрсетілгендей жинайды. Яғни серіппеге магнитті бекітеді,
астына кернеудің сан мәнін көрсететін гальвонометр жалғанған катушканы орналастырады.

Оқушының жасаған тәжірбиесінің нәтижесі қандай болатынын сипаттап жазыңыз.
[2]

b) Егер оқушы (а) тапсырмасында алған бір тұрақты магнитінің орнына екеу алатын
болса, кернеу қалай өзгеретіндігін сипаттап жаз.
[1]

7. а) Суретте тогы бар өткізгіш бойындағы магнит индукция векторы бейнеленген.


Өткізгіш бойынан жүрген ток бағытын салып көрсетіңіз.
[1]

23
ЖОБА

b) Өткізгіштің оң және сол жақтарындағы магнит индукция векторларының бағыттарын
анықтаңыз.


[1]

c) Суретте соленоидтан ток жүргендегі магнит индукция векторы бейнеленген.Соленоид бойынан жүрген ток бағытын салып көрсетіңіз.

[1]


Жалпы балл: 2524
ЖОБА

3-тоқсан бойынша балл қою кестесі


осымша
№ Жауап Балл Қ
ақпарат

1 В 1

2 А 1

3 1

a)

b) Шамға вольтметр параллель жалғануы тиіс 1

4 a) P=IU, 1

?=?=8.7 A 1
?
b) ?=?? 1
0.9 c 1

c) 13 А, 8,7 < 13 1
ток шамасы жоғары 1

5 а) Жіберілген қателіктер: 1
Амперметр паралель жалғанған 1
Вольтметр тібектек жалғанған 1
Батарейка дұрыс жалғанбаған

b) Остерге кернеу мен токты орналастыруы қажет 1
Маштабқа сай нүктелерді белгілеуі қажет
Барлық нүктелерге қатысты түзу жүргізуі қажет 1
Графигін салады

c) 1

Кедергі/Ом

0,00

6,25

6,00

6,20

6,15

6,30

d) 0,15 1
6,15 1

2,4% 1

6 а) Серіппе қозғалысқа келмесе кернеудің мәні 0 1
Егер серіппе қозғалысқа келсе, кернеудің мәні өзгеріп 1
отырады (- және +)

b) Магнит өрісі күшейеді/ кернеу артады 1

7 a) ток күші жоғары бағытталған 1

b) сол жақ бізге қарай, оң жақ бізден ары 1

c) 1
Жалпы балл: 25

25
ЖОБА4-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

4-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу

Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 25 балл


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер
немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау
үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім
алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
26
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасыОйлау Орындау Бөлім
Тапсырма № Тапсырма
Бөлім Тексерілетін мақсат д
ағдыларының уақыты, Балл* бойынша
ны* тапсырма* түрі*
деңгейі самин* балл

8.5.1.9 – экспериментте шынының Жоғарғы деңгей ТЖҚ
сыну көрсеткiшiн анықтау дағдылары 2 12 7

8.5.1.4 – жазық айнада дененің кескінін Білу және ҚЖ
алу және оны сипаттау түсіну 1 ТЖҚ 2 3

8.5.1.8 – тәжирибеге сүйене отырып
толық ішкі шағылу құбылысын Қолдану 4 ТЖҚ 3 2
үсіндіру
т5 25
8.5.1.14 – жұқа линзаның фокустық Қолдану 10 6
қашықтығын және оптикалық күшін
ЖҚ
оғарғы деңгей
анықтау 5 ТЖ
дағдылары 10 5

8.5.1.15 – көздің алыстан көргіштігі
мен жақыннан көргіштігін түзетуді Қолдану 3 ҚЖ 3 2
сипаттау

Барлығы: 5 40 25 25

Ескерту:* - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
27
ЖОБА

Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Физика» пәнінен 4-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Жазық айнада түскен сәуленің кескіні алынған.
а) Дұрыс екі тұжырымды белгілеңіз.


ауабыңызды «+»
Тұжырым Ж

арқылы белгілеңіз

Жазық айнадағы кескін жалған

Денеден шыққан сәуле жазық айнадағы кескін арқылы өтеді

Жарық толқыны бойлық толқын болып табылады

Түскен сәуле әрқашан шағылған сәулеге тік бұрышпен түседі

Жазық айнаға түскен сәуле бұрышы мен шағылған сәуле бұрышы тең

[2]
b) Суретте қолдан жасалынған перископ көрсетілген.


Көзге келіп түсетін жарық сәулесінің жолын салып көрсетіңіз.
[1]

2. Оқушы жарықтың сынуын зерттеу үшін суретте көрсетілгендей шыныны қолданады.
а) Оқушының зерттеуін жүргізу үшін қажетті үш құрал-жабдықты жазыңыз.

1) ...................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................................

[3]


28
ЖОБА

b) Р нүктесіне жарық сәулесін түсіргені келесі суретте көрсетілген. Мұндағы, Р – екі
ортаның шекарасына түсу нүктесі
Неліктен түскен сәуленің жолы шыныға өткенде өзгереді?
[1]

c) Оқушы тәжірибені түсу бұрышын 10°-тан 40°-қа дейін өзгертіп төмендегідей кестені
алады.


№ і r ??
? ? ??? ? n

1 10 6,5 0,17 0,11

2 20 13 0,34 0,22

3 30 19,5 0,5 0,33

4 40 25 0,64 0,42


Алынған мәліметтерді пайдалана отырып, әрбір эксперимент үшін сыну көрсеткішін
анықтаңыз
[2]

d) Сыну көрсеткішінің орташа мәнін табыңыз.
[1]

3. Суретте адам көзіне келіп түскен сәуле бейнеленген.

a) Көз ақауының атын жазыңыз.
[1]
b) Суреттегі көз ақауын жою үшін қандай линзаны қолдануға болады?
[1]
29
ЖОБА


4. Оптикалық талшық жарықтың толық шағылуы туралы заңға негізделіп жасалған.
a) Суреттен оптикалық талшық арқылы өткен сәуленің жүру жолын толықтырыңыз.

[1]
b) Жарық сәулесінің толық ішкі шағылуына қажетті бір шартты жазыңыз.
[1]

5. Айдос дөңес линза арқылы эксперимент жасады. Ол денені линзадан әртүрлі қашықтыққа
орналастыру арқылы кескіннің линзадан қандай қашықтықта шығатындығын зерттеді.

Денеге дейінгі арақашықтық/см 120 60 40 30 25

Кескінге дейінгі арақашықтық / см 40 30 60 24 100


Кескінге дейінгі арақашықтықты өлшегенде Айдос өзінің дұрыс алған нәтижелерін кестеге жоғарыда
көрсетілгендей шатастырып жазып алды.
a) Төмендегі кестеге Айдостың шатастырып жазғанын дұрыс орналастырыңыз.

Денеге дейінгі арақашықтық/см 120 60 40 30 25

Кескінге дейінгі арақашықтық / см

[2]
b) дөңес линзаның фокустық арақашықтығын анықтаңыз
[2]

c) денеден линзаға дейінгі қашықтықты 60 см, ал линзадан кескінге дейінгі
арақашықтықты 30 см деп алып сызбасын сызыңыз.
[3]

d) Егер линзадан денеге дейінгі қашықтық 75 см болса, линзадан кескінге дейінгі
қашықтық қанша болар еді?
[2]

e) Линзаның оптикалық күшін анықтаңыз.
[2]


Жалпы балл: 25


30
ЖОБА

4-тоқсан бойынша балл қою кестесі


осымша
№ Жауап Балл Қ
ақпарат

1 Жазық айнадағы кескін жалған 1

Жазық айнаға түскен сәуле бұрышы мен шағылған сәуле 1

бұрышы тең

1


2 а)

1) Жарық көзі (саңылау қойылған фонар) 1

2) Кеңсе инесі 1

3) Сызғыш/ транспортир 1

b) 1

Шыны тығыздығы ауа тығыздығынан жоғары

c)sin?
1


=?
sin?1,55 1

1,55

1,52

1,52d) 1,53 1

3 a) Жақыннан көргіштік 1

b) Ойыс линза 1

4 a) Сурет түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы 1

бұрыш тең тең бола отырылып аяқталуы қажет

b) 1


формуласындағы болса,

2
sin?=? (?˂?) онда sin?=1
21
??
11

31
ЖОБА

5 a) 2

Денеге дейінгі арақашықтық/см 120 60 40 30 25

Кескінге дейінгі арақашықтық / см 24 30 40 60 100b) 1=1+1 1
???
1
20 см


c) Берілген мәліметтерге сәйкес линзада дененің және 1

кескіннің орналасуын дұрыс салады 1

1

d) 1=1+1 1
???

27 см
1

e) ?=1 1
?
5 дптр 1

Жалпы балл: 25
 

Айберген

Member
Пользователь
Сообщения
13
Оценка реакций
31
Верх