ТЖБ Геометрия 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
«Геометрия» пәнінен
тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы
8-сынып


Содержание

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты ....................................................... 4

2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар ............. 4

3. «Геометрия» пәні бойынша күтілетін нәтижелер ............................................ 4

4. «Геометрия» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейі, 8 сынып ............ 5

5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін

мақсаттарды бөлу .................................................................................................... 6

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі .................................................................. 6

7. Модерация және балл қою ................................................................................ 6

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ ...................................................... 7

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ .................................................... 11

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ .................................................... 15

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ .................................................... 19

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында
меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу
мақсаттарына жеткендігін тексереді.


2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Геометрия» пәнінен
үлгілік оқу бағдарламасы.


3. «Геометрия» пәні бойынша күтілетін нәтижелер

Білу:
- көпбұрыштар жіктемесін білу;
- жазық фигуралардың негізгі түрлерінің қасиеттерін және белгілерін білу.


Түсіну:
- математиканың академиялық тілін түсіну;
- түрлі қолданбалы есептерді шешуде математикалық модельдерді пайдаланудың
маңыздылығын түсіну;
- аксиома мен теорема сияқты математикалық категориялардың мағынасын түсіну;
- жазықтықтағы геометриялық салулар мен өлшемдердің қағидаттарын түсіну.


Қолдану:
- математикалық есептерді шешу алгоритмдерін қолдану;
- геометриялық есептерді шешуде жазық фигуралардың қасиеттерін қолдану;
- түрлі қолданбалы есептерді шешуде математикалық модельдерді қолдану;
- түпмәтінге сәйкес математикалық терминологияны қолдану.


Талдау:
- геометриялық фигуралардың өзара орналасуын талдау;
- математикалық модельдер құрастыру үшін мәтіндік есептердің шарттарын талдау.


Жинақтау:
- математикалық есептерді шешудің алгоритмдерін жинақтау;
- аксиомалар мен теоремалар арқылы дәлелді пікірлерді жинақтау;
- геометриялық түрлендірулерді қолдана отырып құрастыру есептерін шешу
тәсілдерін жинақтау.


Бағалау:
- есептің түпмәтініне қатысты есептеулер нәтижесін бағалау.
4
ЖОБА

4. «Геометрия» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейі, 8 сынып


Ойлау Сипаттама Ұсынылатын
дағдыларының тапсырмалар
деңгейі түрлері

Білу және түсіну −Деңгейді тексеру
көпбұрыш, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш
үшін Көп таңдауы
элементтерінің; трапецияның;
бар тапсырмалар
параллелограмға ғана сай қасиеттері мен
(КТБ) және/немесе
белгілерінің; тікбұрышты үшбұрыштың
Қысқа жауапты
кабырғаларының катынастары арқылы
(ҚЖ) қажет ететін
бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі
тапсырмаларды
және котангенсінің; тең шамалас және тең
айдалану
құрамдас фигуралардың анықтамаларын; п
сынылады
− центрі (a,b) нүктесі және радиусы r ұ
болатын шеңбердің теңдеуін.

Қолдану −Деңгейді тексеру
көпбұрыштың ішкі бұрыштарының және
үшін Қысқа
сыртқы бұрыштарының қосындысының
ауапты (ҚЖ)
формулаларын қорытып шығару; ж
қажет ететін
− Фалес теоремасы және пропорционал
апсырмаларды
кесінділер туралы теореманы қолдану; т
және/немесе толық
− циркуль мен сызғыштың көмегімен
уапты (ТЖ)
кесіндіні бірдей n бөлікке бөлу; жа
қажет
− үшбұрыштың орта сызығының қасиетін
етін
дәлелдейді және қолдану; ет
апсырмаларды
− Пифагор теоремасын қолдану; т
пайдалану
− тікбұрышты үшбұрыштағы пропорционал
ұсынылады
кесінділерге байланысты қатынастарды
қолдану;

− параллелограммның, ромбтың,
үшбұрыштың, трапецияның
аудандарының формулаларын қолдану;

− жазықтықтағы екі нүктенің
арақашықтығын олардың координаталары
арқылы есептеу;

− кесінді ортасының координаталарын табу;

− түзудің жалпы теңдеуін, екі нүкте арқылы
өтетін түзудің теңдеуін жазу.

Жоғары деңгей Деңгейді тексеру
− берілген элементтері бойынша тік
дағдылары үшін Қысқа
бұрышты үшбұрыш салу;
(талдау, жинақтау, жауапты (ҚЖ)
екі нүктенің арақашықтығын табу, кесінді
бағалау) −қажет ететін
ортасының координаталарын табу,
тапсырмаларды
кесіндіні берілген қатынаста бөлу, центрі
және/немесе Толық
(a;b) және радиусы r болатын шеңбер
уапты (ТЖ)
теңдеуінің формулаларын қолданып, жа
ажет ететін
есептерді шығару. қ
тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады

5
ЖОБА

5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу


оғары деңгей
Тоқсан Білу және түсіну Қолдану Ж
дағдылары

I 0% 100% 0%

II 14% 86% 0%

III 20% 80% 0%

IV 14% 86% 0%

Барлығы
12% 88% 0%


6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Жиынтық бағалауды орындауға ой салатын кез келген көрнекі материалдар:
диаграммалар, схемалар, постерлер, плакаттар және карталар жабылған оқу кабинетінде
өткізіледі. Жиынтық бағалау алдында нұсқаулық оқылады және оқушыларға жұмысты
орындауға қанша уақыт бөлінгендігі хабарланады.
Жұмысты орындау барысында оқушыларға бір бірімен сөйлесуге болмайды.
Жұмысты орындар алдында оқушылардың нұсқаулық бойынша сұрақтарды қою құқығы бар.
Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға міндетті, бір біріне көмектесуге құқықтары жоқ.
Жиынтық бағалау уақытында оқушыларға қосымша ресурстар: оларға көмек болатын сөздік
немесе анықтамалық құралдар (егер, спецификация бойынша ресурсқа рұқсат берілмесе)
қолжетімді болмауы қажет.
Шешу жазбалары ұқыпты болуы қажет. Оқушыларға дұрыс емес жауаптарды
өшіргішпен өшіргеннің орнына сызып тастауға болады.
Жиынтық бағалауға берілген уақыт аяқталысымен, оқушылар жұмысты уақытында
аяқтап және қаламдарын\ қарандаштарын партаға қоюы қажет.


7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


6
ЖОБА

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, толық жауапты сұрақтарды қамтитын
5 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.


7


1 тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Ойлау
Бөлім Тексерілетін мақсат дағдыларыны
ң деңгейі
Тапсырма саны* № тапсырма* Тапсырма Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойыншабалл түрі*


8.1.1.4 параллелограмм қасиеттерін қорытып
олдану 1 5 ТЖ 13 6
шығару және қолдану Қ

8.1.1.6 тіктөртбұрыш, ромб, шаршы
анықтамаларын білу және олардың Қолдану 1 1 КТБ 4 1
Көпбұрышта
асиеттері мен белгілерін қорытып шығару
р.
қ20
8.1.1.7 Фалес теоремасын білу және қолдану Қолдану 1 2 ТЖ 5 4
Төртбұрышта
рды зерттеу 8.1.1.11 т
рапецияның анықтамасын, түрлерін
олдану 1 4 ТЖ 10 5
және қасиеттерін білу Қ

8.1.1.12 үшбұрыштың орта сызығының
олдану 1 3 ТЖ 8 4
қасиетін дәлелдеу және қолдану Қ

Барлығы: 5 40 20 20
минут

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдерМысал үлгілері және балл қою кестесі
«Геометрия» пәні бойынша 1 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары


ABCD-ромВСА∠
1. Суретте
б берілген. -табыңыз.
A) 330
B) 340
C) 350
D) 360
E) 370
[1]


2. ABCD т
рапециясының табандары 10 см және 6 см. Табандарына параллель жүргізілген
түзулер, бүйір қабырғасын тең бөліктерге бөледі. Трапецияның бүйір қабырғаларымен
шектелген кесінділер ұзындығын табыңыз.

[4]

3. Қабырғаларының қатынасы 3:5:7 болатын, үшбұрыштың периметрі 60 см- ге тең.
Төбелері - берілген үшбұрыштың қабырғаларының орталарында орналасқан үшбұрыштың
қабырғалары мен периметрін табыңыз.
[4]

4. Берілген сурет бойынша трапецияның периметрін табыңыз.
[5]

5. Периметрінің 84 см тең АBCD параллелограмның В доғал бұрышының биссектрисасы, AD
қабырғасын К нүктесінде қияды. KD:AK=1:3. Оның қабырғаларын табыңыз.
[6]

ЖОБА

Балл қою кестесіосымша
№ Жауап Балл Қ
ақпарат

1 E 1

CD б
Фалес теоремасы бойынша үйір қабырғасы
да тең бөліктер бөлінеді. 1

кесінділердің біреуі берілген трапецияның орта

+
ызығы екенін анықтайды, см 1
8106=
2
2 с
+
1
786=
2см

+
. 1
9108=
2см

⇒=6015x4=x1

ерілген үшбұрыштың қабырғалары 12 см, 20 см,
б
1
3 28 см
зделінді үшбұрыштың қабырғалары: 6 см, 10 см,
і
14 см 1

периметрі: 30 см 1

D немесе С нүктесінен табанына биіктік түсіреді 1

тең бүйірлі трапецияның қасиетін қолданып


3814=
абады: 1
2
4 т
қажетті бұрыштарды анықтайды 1

6==BCAD 1

34=P 1
ABCD

есептің шарты бойынша сызба дұрыс орындалған 1

айқыш бұрыштарды анықтайды 1

ең бүйірлі үшбұрышты анықтайды 1
5 т
+xx1
84)34(2=

6=
x1

абырғалар ұзындығы 18см және 24см1
қ
алпы балл: 20
Ж
10
ЖОБА

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу


Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан
тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

11
2 тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Ойлау
Бөлім Тексерілетін мақсат дағдыларының
деңгейі
Тапсырма саны* № тапсырма* Тапсырма Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойыншабалл түрі*


8.1.3.2 бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және
котангенсінің тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен
Білу және түсіну 1 1 ҚЖ 6 3
бұрыштарының қатыстары арқылы берілген анықтамаларын
білу

8.1.3.3 Пифагор теоремасын дәлелдеу және қолдану Қолдану

1 2 ТЖ 9 4
8.1.3.8 берілген екі элементі бойынша тікбұрышты
Тікбұрышты
олдану
ұрыштың бұрыштары мен қабырғаларын табу Қ
үшбұрыштың үшб
αсtg
әне мәндерін олардың
ααtg,cos,sinж
қабырғалары мен
олдану
8.1.3.24 α20
біреуінің берілген мәні бойынша табу; Қ
бұрыштары
1 3 ТЖ 6 3
8.1.3.5 бұрышты оның синусы, косинусы, тангенсі және
арасындағы
отангенсінің белгілі мәні бойынша салу Қолдану
қатыстар к
8.1.3.4 тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен
гипотенузасына түсірілген биіктігінің қасиеттерін дәлелдеу Қолдану 1 4 ТЖ 9 4
және қолдану

8.1.3.7 тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін
300, 450, 600 - қа тең бұрыштардың синус, косинус, тангенс Қолдану 1 5 ТЖ 10 6
және котангенсінің мәндерін қолдану

Барлығы: 5 40 20 20
минут

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Мысал үлгілері және балл қою кестесі

«Геометрия» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары

0
1. Ер адам көше шамынан 8 м қашықтықта тұр. Оның көше шамына қарағандағы түсу бұрышы 30 -

қа тең. Төмендегі суретті пайдаланып, көше шамының биіктігін табыңыз.
[3]


2. Ромб қабырғасы 13 см, ал оның бір диагоналі 10 см. Ромбтың екінші диагоналін табыңыз.
[4]


3
3. Егер тік бұрышты үшбұрышта болса, онда
ctg
α
2=
а) есеп шартына сай тік бұрышты үшбұрышты салып, α бұрышын кескіндеңіз;
cos-н
b) α
ы есептеңіз.

[3]


4. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына жүргізілген биіктігі гипотенузаны
ұзындықтары 9 см және 16 см болатын кесінділерге бөледі. Тікбұрышты үшбұрыштың
катеттерін табыңыз.
[4]32 т
ең, ал бүйір
5. ABCD теңбүйірлі трапециясында BC қабырғасы 4 см, СЕ биіктігі
0
қабырғасы AD табанымен 60
бұрыш жасайды.Трапецияның AD табанын табыңыз.
[6]


ЖОБАБалл қою кестесі


№ Жауап Балл Қосымша ақпарат


1
830tg=

381
х

1 1300=
3tg, 3=

1
8,138+
3
Есеп шартына сәйкес сызбаны 1
орындайды

Диагональдарының қиылысуынан пайда 1
олған тікбұрышты үшбұрыштың бір
2 б
катетінің ұзындығы 5 см.

1214425169==−
1

24 cм 1

Катеттері 3-ке және 2 –тең тікбұрышты 1
α
үшбұрышта -бұрышты көрсетеді.

1
+
3 1349=

31

α
13cos=

916⋅=h 1
c

ch 1
4 12=
=+
1522581144=
1

+
=
20400256144=
1

Есеп шартына сәйкес сызбаны 1
орындайды


1 CDEDECD1:=
0:CEEDECD=
2∆
60tg∆

1 222
+∆
EDtg 4)32:)EDEDECD=
5 32,3600=

3=

2=ED 1 2=ED

Тең бүйірлі трапецияның қасиеті 1

EDBCAD⋅+=2
бойынша:

8=AD 1

Жалпы балл: 20
14 ЖОБА

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу


Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты
сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.


15 3 тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Ойлау
Бөлім Тексерілетін мақсат дағдыларыны
ң деңгейі
Тапсырма саны* №тапсырма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлімбойыншабалл

8.1.3.9 көпбұрыш ауданының анықтамасы
1 КТБ 4 1
Білу және
мен қасиеттерін білу т
үсіну 2 2 ҚЖ
6 3

8.1.3.11 параллелограммның, ромбтың
ауданы формулаларын қорытып шығару Қолдану 1 3 ҚЖ 8 4
және қолдану
Аудан 8.1.3.12 үшб20
ұрыштың ауданы формулаларын
олдану
қорытып шығару және қолдану Қ
1 4 ТЖ 10 5
8.1.3.10 тең шамалас және тең құрамдас
олдану
фигуралардың анықтамаларын білу Қ

8.1.3.13 трапецияның ауданы формулаларын
олдану 1 5 ТЖ 12 7
қорытып шығару және қолдану Қ

Барлығы: 5 40 минут 20 20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдерМысал үлгілері және балл қою кестесі
«Геометрия» пәні бойынша 3 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Суретте берілген фигураның ауданын есептеңіз.A) 10,5;
B) 11;
C) 11,5;
D) 12;
E) 12,5.
[1]


=PEАВ
3=
2. Суретте берілген көпбұрыштың ауданын есептеңіз, егер
, 4=,
BEAP
=

=5. Енүктелері бір түзудің бойында жатыр. СD мен
13,12,1===DEDCBC, АЕ
BC,,PE

параллель.
[3]


D
3. АВС параллелограмының қабырғалары 10 см және 16 см, .
6,0cos=∠А

Параллелограмның ауданын табыңыз.
[4]


∠==
,60,5,80=
BDABCBCАB
BCD үшб
4. АВС үшбұрышында - медиана. ұрышының

ауданын табыңыз.
[5]

,300=∠BAD
АВСD
=ABBCBCАD
,32,1,//=
5. Суретте берілген трапециясында
0
уданын табыңыз.
45=∠CDA. ABCD а
[7]


ЖОБА

Балл қою кестесі


осымша
№ Жауап Балл Қ
ақпарат

1 D 1

Көпбұрышты
тіктөртбұрышқа
дейін
толықтырып, одан
үшбұрыш пен
іктөртбұрыштың
1 т
()()()
DECSBEPASABCDEPS+=
ауданын азайтып
табу әдісін
2 қ
олданады
іктөртбұрыш, себебі
BEPA – т
2 1
⇒=+BEPASсм
12)(543222=

DEC∆
- тікбұрышты үшбұрыш. 30)(=см,
DECS2
2 1
S = 42 см

2
AА∠−=∠
cos1sin 1

∠А
1
3 8,0sin=
AS∠⋅⋅=sin1610 1
2
128=Sсм
1

Есептің шарты бойынша сызба дұрыс орындалған 1

Медиана үшбұрышты тең шамалас екі үшбұрышқа

1
бөледі

4 01)(⋅
60sin58⋅
=ABCS 1
2⋅

310)(=ABCS 1

353101)(=⋅=BCDS 1
2
В және С нүктелерінен табанына биіктік түсіреді 1

3 1
Биіктігі:

3 1
Үлкен табанының бөлігін табады:

Үлкен табанының басқа бөлігін табады: 3 1

5 Ү
43+
лкен табаны: 1

++
3143⋅
ABCDS 1
2=

353+)53(3+
S н=S 1
емесе
2=2

Жалпы балл: 20
18
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу


Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 20


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан
тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс
жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе
қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін
тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының
математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма
бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.


4 тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасыОйлау
Бөлім Тексерілетін мақсат дағдыларының
деңгейі
Тапсырма саны* № тапсырма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлімбойынша балл


8.1.3.14 жазықтықта координаталарымен берілген екі
олдану
нүктенің арақашықтықтығын есептеу Қ

8.1.3.15 кесінді ортасының координаталарын табу
олдану
Қ1 4 ТЖ 10 6
8.1.3.19 түзудің жалпы теңдеуін және берілген екі нүкте
Жазықтықт
арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазу: ??+??+?=0,х
Қолдану
−ху−у
11
ағы

−х−у
2121
тікбұрышт
х20
8.1.3.16 кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің
ы
олдану 1 1 ҚЖ 4 2
координаталарын табу Қ
координата
ентрі (a, b), радиусы r болатын шеңбердің
лар жүйесі 8.1.3.17 ц
лу және түсіну 1 2 ҚЖ 4 2
2
теңдеуін (?−?)2+(?−?)2=? білу Бі

8.1.3.18 берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу Қолдану 1 3 ТЖ 7 3

8.1.3.20 координаталармен берілген қарапайым
олдану 1 5 ТЖ 15 7
есептерді шығару Қ


Барлығы: 5 40 20 20
минут

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Мысал үлгілері және балл қою кестесі

«Геометрия» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары

1. А(1; 2) және В(6; 3) нүктелері берілген. АВ кесіндісін А нүктесінен бастап 1:2 қатынаста
бөлетін С нүктесінің координаталарын жазыңыз.
[2]

2.

)1;2(−О
а) Центрі
нүктесі болатын, ал радиусы 3-ке тең шеңбер теңдеуін жазыңыз.

)2;2(Fн
b) Бұл шеңбер үктесі арқылы өте ме?

[2]


+−++yyxx т
3. 014222=еңдеуімен берілген шеңбердің центрі мен радиусын анықтаңыз.

Осы шеңберді салыңыз.
[3]


4. Суретте О (0; 0), А(6; 8), В(8; 2) үшбұрыштың төбелері берілген.
a) АВ түзуінің теңдеуін жазыңыз;
b) С нүктесі АВ қабырғасының ортасы, С нүктесінің координаталарын табыңыз.
с) D нүктесі ОВ қабырғасының ортасы болса, СD ұзындығын табыңыз.


[6]

5. А(4; -2), B(1; 2), C(-2; n) нүктелерінің координаталары және АВ түзуінің теңдеуі

01034=−+yxб
ерілген.

a) С нүктесі АВ түзуінің бойында орналасатындай n-нің мәнін анықтаңыз;
b) Бұл нүктелердің қайсысы қалған екі нүктенің арасында орналасқандығын
анықтаңыз;
c) Екі нүктенің арасында орналасқан нүкте сол нүктелер арқылы жүргізілген кесіндіні,
қандай қатынаста бөледі?

5
шықтықта орналасқан Оу осіне
d) Екі нүктенің арасында орналасқан нүктеден
4қа
тиісті нүктелердің координаталарын анықтаңыз.
[7]


ЖОБА

Балл қою кестесі


№ Жауап Балл Қосымша ақпарат

1
λ
=
1

1 2
78


3;3C 1


2a 9)1()2(22=1
++−yx

үктесі арқылы өтеді. 1
2b F н

−++yx 1
4)2()1(22=

2),2;1(=−R 1

3

1


yx
86−

=lAB 1

8268:−

0263:=
+
−−yxlAB 1

2868++

1

4 ;=
22=

)5;7(C, )1;4(D 1

22
)51()74(−+−=CD 1

CD 1
5=

−+−⋅n 1
0103)2(4=

5a
6=n 1

В нүктесі А және С-ның арасында
орналасқан.5b 1

−42
−24λ
+−62λ
==1 н
=2 1 +
емесе емесе
5c λ

λ+
λ+11 н
1
+

22 ЖОБА

λ−26
=2
λ+1

1:1:,1==BCABλ
1

252
)2()10(),;0(2=
−+−yy 1

5d 16
31
 
Верх