ТЖБ Информатика 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Информатика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық
бағалауға арналған спецификация
8-сынып


МАЗМҰНЫ


1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ ............................................ 4

2. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН
ҚҰЖАТТАР
.......................................................................................................................................................... 4

3. «ИНФОРМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР, 8 СЫНЫП .............. 4

4. ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ ............................................................................................... 5

5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ
ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТАРДЫ БӨЛУ ............................................................................................... 5

6. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ........................... 6

7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ ....................................................................................................... 6

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ ............... 7

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ ............. 12

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ ............. 19

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ ............. 261. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында
меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу
мақсаттарына жеткендігін тексереді.


2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
5-9 сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған білім мазмұны
бойынша негізгі орта білім деңгейіндегі типтік оқу бағдарламасы.


3. «Информатика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер, 8 сынып

Біледі:
-процессор функцияларын қарапайым деңгейде;
-қорғану әдістерін қалай тиімді қолдануды;
-кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін;
-таңдау, қайталау, шартты операторлардың жазылу синтаксисін;
-трассировка кестесі түсінігін.


Түсінеді:
- түрлі құрылғылардың адам ағзасына әсерін;
- түрлі типті қайталану операторларының айырмашылығын.


Қолданады:
- ақпарат көлемін анықтауда алфавитті тәсілді;
- желінің өткізгіштік қабілетін есептеу дағдыларын;
- абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді;
- электронды кестеде есептерді шешу үшін түрлі форматтарды;
- элекронды кестеде есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды;
- бағдарлама құруда кіріктірілген ортаның компоненттерін;
- кіріктірілген бағдарламалау ортасында таңдау және қайталану операторларын;
- алгоритм трассировкасын.


Талдайды:
- жүйелік, қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру және бағдарламалау
жүйелерінің айырмашылығын;
- жұмысын әзірлеу кезеңдерін;
- трассировка кестесін.


Жинақтайды:
- кіріктірілген бағдарламалау ортасында есептер моделін;
- ақпараттарды кесте, графика, хабарлама, баяндама, презентация түрінде ұсыну үшін;
- түрлі әдістерді қолданып есептерді шешуді.


Бағалайды:
- лау әрекетінің нәтижесін.
4

4. Ойлау дағдыларының деңгейі


Ойлау Сипаттама Ұсынылатын тапсырма
дағдыларынытипі
ң деңгейі

Білу және -қарапайым деңгейде процессордің қызметін Деңгейін тексеру үшін көп
түсіну және негізгі сипаттамасын біледі; нұсқалы тапсырмалар
және/немесе қысқа жауап
-түрлі электронды құрылғылардың адам
талап ететін тапсырмалар
ағзасына әсеріне мысал келтіреді және
олдану ұсынылады
қорғану әдістерін тиімді қолданады; қ
-кіріктірілген бағдарламалау ортасының
компоненттерін біледі;

Қолдану - ақпарат көлемін анықтауда алфавитті Деңгейін тексеру үшін
тәсілді қолданады; қысқа жауап талап ететін
- желінің өткізгіштік қабілетін есептеу тапсырмалар және/немесе
формуласын қолданады; т
олық жауапты талап
- желі қолданушысының қауіпсіздік ережесін
ететін тапсырмалар
қолдануын қамтамасыз ету (интернеттегі
қолдану ұсынылады
алаяқтық, агрессия);
- электронды кестелерде абсолютті және
салыстырмалы сілтемелерді және
кіріктірілген функцияларды қолданады;
- электронды кестелерде деректердің
типтерін және пішімдерін қолданады;
- кестеде берілген функциялардың графигін
құрады;
- құру үшін кіріктірілген бағдарламалау
ортасының компоненттерін қолданады;
-кіріктірілген бағдарламалау ортасында
таңдау және қайталану операторларын
қолданады;
- алгоритм трассировкасын орындайды.

Жоғарғы - кіріктірілген бағдарламалау ортасында Деңгейін тексеру үшін
деңгей есептердің моделін құру. қысқа жауап талап ететін
дағдылары тапсырмалар және/немесе
толық жауапты талап
ететін тапсырмалар
қолдану ұсынылады


5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу


Четверть Знание и понимание Применение Навыки высокого
уровня

I 10% 90% 0%

II 0% 100% 0%

III 20% 80% 0%

IV 0% 50% 50%

Итого 7,5% 80% 12,5%
5

6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім
алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс
барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен
таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау
басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім
алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім
алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға
немесе көрсетуге тыйым салынады.
Есептің шешімі немесе жауабы ұқыпты және түсінікті жазылуы тиіс.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын
тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


6

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тібзекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.


7

1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат О
йлау Тапсы№ Орындау Бөлім
Тапсырма
дағдыларының рма тапсыруақыты, Балл* бойынш
үрі*
деңгейі саны* ма* тмин* а балл

Процессор 8.1.1.1 Қарапайым
және оның деңгейінде
сипаттамаларпроцессордың
Компьютер
Білу және түсіну 3 1,2,3 ҚЖ/ТЖ 15 9
қызметін және оның
мен желілердің ы
12
негізгі сипаттамасын
техникалық
үсіндіру
сипаттамалары т

Компьютерлік 8.1.3.1 Желілің өткізу
олдану 1 4 ТЖ 6 3
желілер қабілетін анықтау Қ

Компьютер 8.4.1.1 Адам ағзасына
пайдаланудың түрлі электронды
кері құрылғылардың әсері
Қолдану 2 5,6 ҚЖ/ТЖ 10 4
аспектілері туралы мысал келтіру
және қорғану
тәсілдерін тиімді
қолдану
Денсаулық
Ж8
және
елідегі 8.4.2.1 Желі
қауіпсіздік қ
ауіпсіздік қолданушыларының
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
Қолдану 2 7,8 ҚЖ/ТЖ 8 4
ережелерін сақтау
(интернеттегі
алаяқтық пен
агрессия)

Барлығы: 8 39 минут 20 20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

8

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Кез келген процессордың негізгі мінездемесі тактілік жиілік және разрядтылығымен
анықталатыны белгілі.


1.1 Процессордің тактілік жиілігі нені анықтайды:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________[1]

1.2 Процессордің разрядтылығы нені анықтайды:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________[1]


1.3 Орталық процессордің құрамына төмендегілер кіреді:
• _____________________________;
• _____________________________;
• Регистрлер.
[2]


2. Оқушы компьютерлік ойын орталығын ашуды жоспарлады. Ол орталық серверге және
компьютерлерге екі түрлі процессор орнатып, жұмыс өнімділігін салыстырып көргісі
келді. Ойын компьютеріне және серверге арналған процессорларды дұрыс таңдауға
көмектесіңіз, себебін түсіндіріңіз.Процессор моделі Таңдау себебі

Intel CeleronIntel i7[2]
3. Процессор өнімділігін арттырудың үш әдісін сипаттаңыз.
1-ші әдіс …………………………………………………………………………...........….….
[1]
2-ші әдіс ……………………………………………………………………...........…………..
[1]
3-ші әдіс …………………………………………………………………………...........……..
[1]

4. Оқушы мұғалімге электронды пошта арқылы көлемі 15 Кб болатын файлды жіберді. Егер
желінің өткізу қабілеті 1024 бит/сек болса, файлдың жіберілу уақытын анықтаңыз.
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ [2]

4.1 Информацияны 28 800 бит/с жылдамдықпен жібере алатын модем, 1 секундта жибере
алады.
A) бейнефайл (3,6 Мбайт)
B) аудиофайл (360 Кбайт)
C) сурет (36 Кбайт)
D) екі бет мәтін (3600 байт) [1]


9

5. Төмендегі сурет бойынша адам ағзасына зиян келтіретін электронды құрылғының әсерін
және одан қорғану жолын көрсетіңіз.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________[2]

6. Оқушы компьютерде жұмыс жасай отыр. Бір кезде жүйелік блоктан шыққан шуды
байқады. Бұл жағдайды шешу әрекеттерін көрсетіңіз.
1. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[2]
7. Төменде берілген жағдаятты қарастырыңыз.Сіз робот емес екендігіңізді дәлелдеуді сұраймыз. 6565 нөміріне 52368 мәтіні бар SMS
жолдаңыз (тегін). Әйтпесе, жүйе хабарландыруыңызды 24 сағат ішінде жояды.
Құрметпен Turist.ru
Желідегі қауіпті әрекет түрін анықтаңыз және одан қорғану әдістерін көрсетіңіз.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

8. Оқушыға желіде енді танысқан досы тез арада телефон нөмірін, адресін, ата-анасының

жұмыс орнын жазуды сұрады. Оқушының бұл жағдайдағы дұрыс шешімін (✓) белгішесі
арқылы таңдаңыз.


 Ата-анасымен ақылдасады

 Сураған мәліметін хабарлайды

 Досымен араласуды тоқтатады

 Мәліметті хабарлау үшін кездесуге шақырады
[2]


10

Балл қою кестесі

№ Жауабы Балл Қосымша ақпарат
1 1.1 Процессордың тактілік жиілігі (frequency). Ол 1
мегагерцпен есептеледі. Бір мегагерц ол секундына
миллион такт болады. 100 МГц - секундына жүз миллион
такт болып есептеледі. Бір тактыда процессор қандайда бір
фрагментті есептейді. Сондықтан тактылық жиілік
қаншалықты жоғары болса, процессор түскен мәліметтерді
соншалықты тез өңдеп беретін болады.
1.2 Процессордың разрядтылығы. Сыртқы шина арқылы 1
процессорға ақпарат түседі – олар мәліметтер және
командалар. Бұлар арифметикалық-логикалық құрылғыда
өңделеді. Процессордың схемаларының разрядтылығы
қаншалықты көп болса соншалықты ақпаратты тез өңдейді.
1.3 • Басқару құрылғысы (БҚ); 2 БҚ көрсетеді – 1 балл
• Арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ); АЛҚ көрсетеді – 1 балл
2 2 Әрбір процессор түрін
Птаңдау себебін
роцессор моделі Таңдау себебі
түсіндіргені үшін – 1
Intel Celeron Сервер үшін таңдауға болады, өйткені
балл
арзан және көп жұмыс өнімділін
талап етпейді
Intel i7 Ойын компьютеріне орнатуға болады,
өйткені өнімділігі жоғары тактілік
жиілігі 3Ггц жоғары және ядро саны
көп, жылу таратуы жақсы


3 1-ші әдіс – қуатты процессорға ауыстыру (бұрынғы 3 Әрбір әдісті дұрыс
процессордан өнімділігі 30% кем емес) көрсетеді - 1 балл
2-ші әдіс – тактілік жиілік есебінен процессор
жылдамдығын арттыру (оверклогинг)
3-ші әдіс – көбейткіш есебінен процессор жылдамдығын
арттыру (оверклогинг)
4 15 Мб = 15*1024*8 бит 2 Мб-ты битке
t = 15*1024*8/1024 = 15*8=120 сек айналдырады-1 балл
Д
ұрыс есептейді – 1
4.1 D 1 балл
5 Оқушы адам ағзасына зиян келтіретін электронды 2 ЭҚ әсерін көрсетеді – 1
құрылғының әсерін көрсетеді және одан қорғану жолын балл
көрсетеді Э
Қ әсерінен қорғану
жолын көрсетеді – 1
балл
6 1. Жүйелік блоктың ішіндегі құрылғылардың шаңын 2 Басқа дұрыс нұсқа
уақытылы тазарту; қабылданады
2. Барлық болттарды және бұрандаларды тығыз бекіту;

7 Интернеттегі алаяқтықты анықтайды және одан қорғану 2 Интернеттегі
әдісін көрсетеді алаяқтықты анықтайды
– 1 балл, алаяқтықтан
қорғану әдісін көрсетеді
– 1 балл
8 2 Әрбір дұрыс таңдалған
Ата-анасымен ақылдасады
імге 1 балл
 Досымен араласуды тоқтатады шеш
Барлығы 2011

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.

12

2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат
Ойлау
Орынд
Тапс№ Тапсыр
Бөлім
дағдылары
ау
ырма тапсырма
Балл* бойынш
ның
ыты
ны* ма* түрі* уақ
л
деңгейі са
, мин* а бал

Статистикалық 8.2.2.1 Электронды кестеде Қолдану 2 1,2 ҚЖ/ТЖ 6 5
мәліметтер есептерді шешу үшін
мәліметтердің әртүрлі
пішімдерін қолдану

Кірістірілген 8.2.2.3 Электронды кестені Қолдану 3 3,4,5 ҚЖ/ТЖ 13 8
функциялар қолдана отырып есептерді
Ақпаратты
шешуде кірістірілген
электронды
ункцияларды қолдану
ф20
кестелерде
лектронды кестеде Қолдану 1 8 ҚЖ 5 2
өңдеу 8.2.2.1 Э
Қолданбалы есептерді шешу үшін
есептерді шешу мәліметтердің әртүрлі
пішімдерін қолдану

8.2.2.4 Кестеде берілген Қолдану 2 6,7 ҚЖ/ТЖ 15 5
функцияның графигін
тұрғызу

Барлығы 8 39
минут 20 20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер13

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Төменде берілген кестені қарастырыңыз.

1.1. Кестедегі С бағанының ұяшықтар пішімін бүтін сан етіп пішімдеу жолын
жазыңыз.
1. Ұяшықтарды белгілеу
2. «Ұяшықтар пішімі» диалогтік терезесін ашу
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. «Ok» батырмасын басу. [2]

1.2. Жалпы бағасын есептеу формуласын жазыңыз.
_______________________________________________ [1]


2. Төмендегі кестедегі С3 және С4 ұяшығының пішімін анықтаңыз және бағасының
«сандық» пішімін D3, D4 ұяшықтарында көрсетіңіз.

С бағанының пішімі __________________________________________[2]
3. Төмендегі кестені қарастырыңыз.14

Бағасы 13000 асатын тауарлар қосындысын есептеу үшін қолданылатын кірістірілген
функцияны С7 ұяшығына жазыңыз.
__________________________________________________________ [3]

4. Төменде берілген кестені қарастырыңыз.


Баға қою ережесі бойынша барлығы 20 балл, оқушы

• 10 балдан жоғары - «3»,

• 15 балдан жоғары - «4»,

• 18 балдан жоғары - «5» деген баға алады деп есептесек,
«4» алған оқушылардың бағаларын шығару үшін қолданылатын функцияны және
аргументтерін анықтаңыз.
_______________________________________________________________________ [2]

5. Ауа райы туралы бір апталық мәлімет берілген. Аптадағы ең жоғарғы және ең төмен
температураны, жауын-шашын орта есеппен қанша түскенін анықтау формуласын жазыңыз.


Ең жоғары температура ____________________________________________
Ең төмен температура ____________________________________________
Орташа жауын-шашын ____________________________________________ [3]

15

6. Төмендегі кестені қолданып, график тұрғызылды.


Ауа райы туралы мәлімет

25

20

15

10

5

0
43009430104301143012430134301443015

температура (градус) температура (градус) температура (градус)

температура (градус) жауын-шашын (мм) жел (м/с)

Кестенің графигін тұрғызу әркеттерін сипаттаңыз.

1. ______________________________;
2. ________________________ таңдау;
3. ______________________________.
[3]

7. Қазақстан Республикасындағы ірі қара мал бас саны (мың бас) берілген диаграмманы
қарастырыңыз.


16

Берілген мәліметтер бойынша кестені қалпына келтіріңіз.


[2]

8. Кестеде берілген санның келесі пішімдерді қабылдаған көрінісін В4 және В5
ұяшықтарына жазыңыз.[2]

17

Балл қою кестесі

№ Жауап Балл Қосымша ақпарат


1 1.1 2
3. «Қаржылық» пішімін таңдау
4. Ондық сандар белгісін 0 етіп көрсету

1.2 =B3*C3 1

2 C3 және С4 ұяшығының пішімі - бөлшектік 2 Баған пішімін көрсетеді
Бағасының «сандық» пішімі: – 1 балл
D3 – 156000,250 Сандық мәнді дұрыс
D4 – 84000,500 көрсетеді – 1 балл

3 =СУММЕСЛИ(C3:C6;">13000") 3 = белгісін қолданады –
1 балл,
СУММЕСЛИ
функциясын қолданады
– 1 балл,
Функция аргументтерін
көрсетеді – 1 балл

4 ЕСЛИ(В3:В8>15;4) 2 ЕСЛИ функциясын
қолданады – 1 балл,
Функция аргументтерін
толтырады – 1 балл

5 Ең жоғары темература – МАКС(В4:Е10) 3 МАКС функциясын
Ең төмен температура – МИН(В4:Е10) қолданады – 1 балл,
Орташа жауын-шашын – СРЗНАЧ(F4:F10) МИН функциясын
қолданады – 1 балл,
СРЗНАЧ функциясын
қолданады – 1 балл

6 Ұяшықтар диапазонын ерекшелеу; 3 Әрбір қатарды дұрыс
Қою мәзірін таңдау; толтырғаны үшін – 1
Диаграмма типін таңдау балл


7 2 Бағандарды дұрыс
анықтайды – 1 балл,
Қатарларды дұрыс
анықтайды – 1 балл


4 = 25 1/2 2 Б
8 Вөлшектік пішімді
В5 = 2550,00% ан
ықтайды – 1 балл,
проценттік пішімді
анықтайды – 1 балл
арлығы 20
Б
18

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу


Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.19

3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат
Ойлау

Орындау Бөлім
дағдыларТапсырм
Тапсыр
апсы
ыты, Балл* бойынш
ының а саны* т
а түрі* уақ
ма* м
мин* а балл
деңгейі р

Программа 8.3.3.2 Программаны өңдеудің Білу және
құрудың кіріктірілген ортасының түсіну
кіріктірілген компоненттерін білу және
4 1,2,3,4 ҚЖ/ТЖ 8 6
ортасының қолдану (С/С++, Python,

компонентері Delphi, Lazarus)

Таңдау 8.3.3.1 Таңдау және қайталау Қолдану
операторы операторларын программаны
Программа
өңдеудің кіріктірілген 1 8 ТЖ 5 4
лар ды
ртасыныңда қолдану (С/С++,
құрудың
о20
Python, Delphi, Lazarus)
кіріктірілге
н орталары С
оңғы шартты 8.3.3.1 Таңдау және қайталау Қолдану
цикл операторларын программаны
өңдеудің кіріктірілген 2 5,7 ҚЖ/ТЖ 18 7
ортасыныңда қолдану (С/С++,
Python, Delphi, Lazarus)

Алгоритм 8.3.2.1 Алгоритм Қолдану
8 3
трассировкасы трассировкасын жүзеге асыру 1 6 ТЖ

Барлығы 8 39 минут 20 20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер20

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының «Стандартты» панелінен төменде берілген
компоненттердің белгілерін бағыттауыш арқылы көрсетіңіз.


TCheckBox TRadioButton
[1]
2. Объектілер инспекторы терезесін сипаттаңыз.
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________[1]

3. Кіріктірілген бағдарламалау ортасында калькулятор бағдарламасы құрылды.
Бағдарламаға қолданылған кез келген үш компонеттін анықтаңыз.1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
[3]

4. Форма атауын өзгерту үшін форманың қандай қасиетін өзгерту
қажет болады?
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________[1]

21

5. Төмендегі блок-схеманы қарастырыңыз.
5.1 Блок-схемада қолданылған циклдің анықтаңыз
___________________________________________________________________________
[1]

5.2 Берілген блок-схема бойынша бағдарлама кодын және түсініктемесін жазыңыз


[4]22

6. Төменде берілген блок-схема бойынша трассировка кестесін толтырыңыз.Қадам A N

[3]

7. Берілген бағдарлама кодының үзіндісін қарастырыңыз. Бағдарлама нәтижесін және
циклдің қайталану санын анықтаңыз.count = 2
repeat
count = count +2

until count ≥10
print(count)Нәтижесі:_______________________________________________________________________
[1]
Қайталану саны: _________________________________________________________________
[1]


23

8. Таңдау операторын қолданып, апта күнін экранға шығаратын бағдарлама құрыңыз.Бағдарлама коды[4]24

Балл қою кестесі


№ Жауап Балл Қосымша
ақпарат

1 1
2 •1
Объектілер терезесі – ағымдағы форманың
барлық объектілері орналасады.

• Қосымшалары бар терезе – ағымдағы объектінің
қасиеттерін, оқиғаларын өзгерту мүмкіндігін
қарастырады.

3 енгізу компонентінің аты (мысалы: Edit) 3 Оқушы кез
шығару компонентінің аты (мысалы: Label) келген 3
батырма компонентінің аты (мысалы: Button) компонентті
форма компонентін көрсетеді (мысалы: Form) көрсетсе
толық балл
алады

4 1


5 5.1 Соңғы шартты цикл (Repeat .. Until) 1
5.2 Бағдарлама құрылымы – 1 балл 4
Циклдің құрылымын көрсетеді – 1 балл
Айнымалылардың типін көрсетеді – 1 балл
Түсініктеме(комментарий) жазады – 1 балл

6 3 Қадамын
ықтайды –
Қадам A N ан
алл
1 320 1 1 б
бағанын
2 160 3 А
олтырады – 1
3 80 5 т
лл
4 40 7 ба
бағанын
5 20 9 N
толтырады – 1

балл

7 Нәтижесі: 10 1
Циклдің қайталану саны: 4 1

8 Бағдарламада енгізу операторын қолданады, шығару 4 Әрбір дұрыс
операторын қолданады, таңдау операторының жауапқа 1
құрылымын жазады, әйтпесе жағдайын қарастырады балл


Барлығы 20

25

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы

Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
26

4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат

Ойлау Тапсы№ ТапсыОрындау Бөлім
дағдыларырма тапсырма уақыты, Балл* бойынша
ның деңгейі саны* рма* түрі* мин* балл


ПрограммалАлгоритмді 8.3.1.1 Өңдеудің Жоғарғы
арды құру кіріктірілген ортасында деңгей 1 1 ТЖ 14 7
есептердің моделін құру дағдылары
құрудың
кіріктірілген
Алгоритмді 8.3.1.1 Өңдеудің
ортасында
программалау кіріктірілген ортасында Жоғарғы
есептерді
есептердің моделін құру деңгей 2 2,4, ҚЖ/ТЖ 10 5
шешу (
С/С++, Python, Delphi, дағдылары
Lazarus)

8.3.3.1 Таңдау және 20
қайталау операторларын
Қолдану
программаны өңдеудің
1 5 ТЖ 5 3
кіріктірілген ортасында

қолдану (С/С++, Python,
Delphi, Lazarus)

Программаны 8.3.2.1 Алгоритм
тестілеу трассировкасын жүзеге Қолдану 2 3,6 ТЖ 10 5
асыру

Барлығы 6 39 м
инут 20 20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер


27

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін қолданып, квадрат теңдеудің
2
(? = ??
+??+?) түбірлерін есептейтін бағдарламаның прототипін құрыңыз және
бұл интерфейстің тиімділігін дәлелдеңіз.[3]
Интерфейстің тиімділігін жазыңыз
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________[1]

2
+??+? квадрат
2. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының тілін қолданып, ? = ??
теңдеуінің түбірлерін есептейтін бағдарламаның кодын және тестілеу жоспарын
құрыңыз.


Берілгені: а, b, c айнымалыларының мәні.
Түбірлерді табу үшін дискреминант қолданылады және соған байланысты
теңдеудің түбірлері есептеледі:
D=b2 - 4*a*c;
D>0 x1 = (-b+√D)/(2*a), x2=(-b+√D)/(2*a) ;
D=0 x1= x2;
D<0 түбірлері жоқ;


2.1 Есептің шартына байланысты бағдарлама кодын жазыңыз.

Бағдарлама коды
[4]28

2.2 Бағдарлама кодының тестілеу жоспарын толтырыңыз.

№ Тестілеудің мақсаты Тестілеуде қолданылған Күтілетін нәтижелер
мәндер

1 Дискреминант 0-ден a=4 -79, түбірлері жоқ
кем болған b=1
жағдайдағы c=5
түбірлерді табу

[2]
3. Бағдарлама коды берілген.OUTPUT “1 ден 10-ға дейінгі сан енгізіңіз”
INPUT Number
IF Number < 5 THEN
OUTPUT Number + “бұл кіші сан”
ELSE
OUTPUT Number + “бұл үлкен сан”
ENDIFБағдарламаның орындалу ретін жазыңыз.
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________[1]

4. Төмендегі А және В суретін салыстырыңыз. Блок-схема бойынша циклдік
операторларының түрін анықтаңыз және кемінде бір ерекшелігін түсіндіріңіз.

А. В.
Қайталау операторлары: A. _______________________ B. ______________________[2]

Ерекшелігі:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________[1]
29

5. Берілген бағдарлама кодын қарастырыңыз және трассировка кестесін толтырыңыз.

олы number i Экранға
1 Number=5 Ж
ғару
2 Print number шы
3 For і from 1 to 3 1 5
4 Number=number-1
5 Print number
6 Print “*”


[3]

6. Қабырғалардан үшбұрыш құруға болатынын анықтайтын блок-схема құрыңыз. А, В, С
қабырғалары берілген. Егер, берілген қабырғалардан үшбұрыш құрылатын болса, онда
«Үшбұрыш құрылады», әйтпесе «Үшбұрыш құрылмайды» деген хабарлама шығуы
қажет.

[3]
30

Балл қою кестесі


№ Жауабы Балл Қосымша
ақпарат

1 мәліметтерді енгізу және шығару компоненттерін 3 Әрбір дұрыс
қолданады; жауапқа 1 балл
есептеуді жүргізетін батырманы қолданады;
пайдаланушыға түсінікті инерефейсін құрады;

интерфейстің тиімділігін келтіреді 1


2 2.1 Айнымалылардың дұрыс типін көрсетеді; 4 Әрбір дұрыс
түбірлерді формула бойынша дұрыс есептейді; жауапқа 1 балл
шартты операторды дұрыс қолданады;
мәліметтерді экранға шығарады.

2.2 Дискреминанттың 0-ге тең болған жағдайын 2 Әрбір дұрыс
қарастырады (екі түбірі тең болады); жауапқа 1 балл
Дискреминанттың 0-ден артық болған жағдайын
қарастырады (әртүрлі екі түбірі анықталады).

3 Шығару операторының орындалуы 1
Енгізу операторының орындалуы
Шартты оператордың орындалуы


4 А) соңғы шартты 2 Әрбір дұрыс
В) алғы шартты жауапқа 1 балл
Ерекшелігі: соңғы шартты циклдік оператор 1
әрекеттен кейін циклдің есебін жүргізеді.

5 Ж3 Циклдің әрбір
олы number i Экранға
налымына – 1
шығару ай
лл
1 5 ба

2 5

3 1

4 4

5 4

3 2

4 3

5 3

3 3

4 2

5 2

6 *6 3 Енгізу блогына
қолданады – 1
балл,
шығару блогын
қолданады – 1
балл,
шартты блокты
қолданады – 1
балл
 
Верх