Химия 8 сынып 2 нұсқа. 8.4A «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Генетикалық байланыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 8.4A «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Генетикалық байланыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
1 нұсқа

Оқумақсаты 8.3.4.7 Оксидтердіңжіктелуінжәнеқасиеттерінбілу, олардың
химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.8 Қышқылдардыңжіктелуін, қасиеттерінбілужәне
түсіну, олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын
реакция теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.9 Негіздердіңжіктелуі мен қасиеттерінбілужәнетүсіну,
олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.12 Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластары
арасындағыгенетикалықбайланыстызерттеу
Бағалаукритерийі Білімалушы
• Аталуы бойынша жіктейді және химиялық формуласын жазады
• Оксидтердің, қышқылдардыңжәненегіздердіңқасиеттерінанықтайды, реакция теңдеулерінжазады

• Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластарыарасындағыгенетикалықбайланыстыанықтайды

Ойлаудағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғарыдеңгейдағдылары

Орындалууақыты 20 минут

Тапсырма
1. Берілген аталуы боыйншажіктеп, тиісті химиялық формулаларды жазыныз


Аталуы Бейорганикалық классы Химиялық формула
(мысал)Кальций оксиді Негіздік оксид СаО
Литий хлориді
Мыс гидроксиді

2. Берілгенхимиялыққасиетінсипаттайтын реакция теңдеулерінаяқтаңыз және теңестіріңіз.

(і) реакция теңдеуіCaO+H2SO4→ .......... +............
(ii) реакциятеңдеуіBaCl2 + Na2SO4 → .......... +............3Сөйлемдітолықтырыңыз.

(і) ………………. — химиялықэлементтердіңоттекпентүзетінқосылыстары.
(іі) ……………….– ерітінділеріндебірнемесебірнеше гидроксид иондарынтүзіп, диссоциацияланатынкүрделізаттар.
4.Оқушы сабақтатөмендегідейтәжірибелержасады.
Мыс ұнтағынқыздырыпқаратүсті мыс оксидіналды. Осы қаратүстіұнтаққакүкіртқышқылынқұйып, қыздырғандакөктүсті мыс сульфатыныңерітіндісінеайналды.
Оқушыныңіс- әрекетіндеаталғанзаттардыңхимиялықформулаларынқолданыпөзгерістердіжүзегеасыратын реакция теңдеулерінжазып, теңестіріңіз.
1 2
Сu→.......…→ CuSO4

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 8.4A «Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластары. Генетикалықбайланыс» бөлімібойыншажиынтықбағалау
2 нұсқа

Оқумақсаты 8.3.4.7 Оксидтердіңжіктелуінжәнеқасиеттерінбілу, олардың
химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.8 Қышқылдардыңжіктелуін, қасиеттерінбілужәне
түсіну, олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын
реакция теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.9 Негіздердіңжіктелуі мен қасиеттерінбілужәнетүсіну,
олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.12 Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластары
арасындағыгенетикалықбайланыстызерттеу
Бағалаукритерийі Білімалушы
• Аталуы бойынша жіктейді және химиялық формуласын жазады
• Оксидтердің, қышқылдардыңжәненегіздердіңқасиеттерінанықтайды, реакция теңдеулерінжазады

• Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластарыарасындағыгенетикалықбайланыстыанықтайды

Ойлаудағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғарыдеңгейдағдылары

Орындалууақыты 20 минут

Тапсырма
1.Берілген аталуы боыйншажіктеп, тиісті химиялық формулаларды жазыныз


Аталуы Бейорганикалық классы Химиялық формула
(мысал) Кальций оксиді Негіздік оксид СаО
Алюминий оксиді
Азот қышқылы

2.Берілген химиялыққасиетінсипаттайтын реакция теңдеулерінаяқтаныз және теңестіріңіз.

(і) реакция теңдеуіMg(OH)2 + 2HCI →........... +............
(іі) реакциятеңдеуіH3PO4+3NaOH→........... +............3 Сөйлемдітолықтырыңыз.

(і) ………………. — ……………….— химиялық қосынды, құрамына қарай оттекті, оттексізболып, олардағы сутек атомдарыныңсандарынақарайбіржәнекөп негізді депбөлінеді.
……………….—металлатомыменқышқылқалдығынынтұратыңкүрделізаттар.

4.Оқушы сабақтатөмендегідейтәжірибелержасады.
Мыс ұнтағынқыздырыпқаратүсті мыс оксидіналды. Осы қаратүстіұнтаққакүкіртқышқылынқұйып, қыздырғандакөктүсті мыс сульфатыныңерітіндісінеайналды.
Оқушыныңіс- әрекетіндеаталғанзаттардыңхимиялықформулаларынқолданыпөзгерістердіжүзегеасыратын реакция теңдеулерінжазып, теңестіріңіз.
1 2
Сu→.......…→ CuSO4
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Бағалаукритерийі Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білімалушы
Аталуы бойынша жіктейді және химиялық формуласынжазады 1 Бейорганикалық классты аңықтады,жіктеді; 2
Химиялық формуласын жазды 2
Оксидтердің, қышқылдардыңжәненегіздердіңжіктелуін, қасиеттерінанықтайды, реакция теңдеулерінжазады 2 (і) Берілген химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеуін аяқтады және теңестірді. 2
(іі) Берілген химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеуін аяқтады және теңестірді. 2
3 (і) Сөйлемдітолықтырыпаяқтады; 1
(іі)Сөйлемдітолықтырыпаяқтады; 1
Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгігенетикалықбайланыстыанықтайды 4 1-реакция теңдеуінжазып, теңестіреді; 2
2-реакция теңдеуінжазып, теңестіреді; 2
Барлығы 14
 

Cesyhh

New member
Пользователь
Сообщения
1
Оценка реакций
0
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 8.4A «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Генетикалық байланыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
1 нұсқа

Оқумақсаты 8.3.4.7 Оксидтердіңжіктелуінжәнеқасиеттерінбілу, олардың
химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.8 Қышқылдардыңжіктелуін, қасиеттерінбілужәне
түсіну, олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын
реакция теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.9 Негіздердіңжіктелуі мен қасиеттерінбілужәнетүсіну,
олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.12 Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластары
арасындағыгенетикалықбайланыстызерттеу
Бағалаукритерийі Білімалушы
• Аталуы бойынша жіктейді және химиялық формуласын жазады
• Оксидтердің, қышқылдардыңжәненегіздердіңқасиеттерінанықтайды, реакция теңдеулерінжазады

• Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластарыарасындағыгенетикалықбайланыстыанықтайды

Ойлаудағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғарыдеңгейдағдылары

Орындалууақыты 20 минут

Тапсырма
1. Берілген аталуы боыйншажіктеп, тиісті химиялық формулаларды жазыныз


Аталуы Бейорганикалық классы Химиялық формула
(мысал)Кальций оксиді Негіздік оксид СаО
Литий хлориді
Мыс гидроксиді

2. Берілгенхимиялыққасиетінсипаттайтын реакция теңдеулерінаяқтаңыз және теңестіріңіз.

(і) реакция теңдеуіCaO+H2SO4→ .......... +............
(ii) реакциятеңдеуіBaCl2 + Na2SO4 → .......... +............3Сөйлемдітолықтырыңыз.

(і) ………………. — химиялықэлементтердіңоттекпентүзетінқосылыстары.
(іі) ……………….– ерітінділеріндебірнемесебірнеше гидроксид иондарынтүзіп, диссоциацияланатынкүрделізаттар.
4.Оқушы сабақтатөмендегідейтәжірибелержасады.
Мыс ұнтағынқыздырыпқаратүсті мыс оксидіналды. Осы қаратүстіұнтаққакүкіртқышқылынқұйып, қыздырғандакөктүсті мыс сульфатыныңерітіндісінеайналды.
Оқушыныңіс- әрекетіндеаталғанзаттардыңхимиялықформулаларынқолданыпөзгерістердіжүзегеасыратын реакция теңдеулерінжазып, теңестіріңіз.
1 2
Сu→.......…→ CuSO4

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 8.4A «Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластары. Генетикалықбайланыс» бөлімібойыншажиынтықбағалау
2 нұсқа

Оқумақсаты 8.3.4.7 Оксидтердіңжіктелуінжәнеқасиеттерінбілу, олардың
химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.8 Қышқылдардыңжіктелуін, қасиеттерінбілужәне
түсіну, олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын
реакция теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.9 Негіздердіңжіктелуі мен қасиеттерінбілужәнетүсіну,
олардыңхимиялыққасиеттерінсипаттайтын реакция
теңдеулерінқұрастыру
8.3.4.12 Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластары
арасындағыгенетикалықбайланыстызерттеу
Бағалаукритерийі Білімалушы
• Аталуы бойынша жіктейді және химиялық формуласын жазады
• Оксидтердің, қышқылдардыңжәненегіздердіңқасиеттерінанықтайды, реакция теңдеулерінжазады

• Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгікластарыарасындағыгенетикалықбайланыстыанықтайды

Ойлаудағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғарыдеңгейдағдылары

Орындалууақыты 20 минут

Тапсырма
1.Берілген аталуы боыйншажіктеп, тиісті химиялық формулаларды жазыныз


Аталуы Бейорганикалық классы Химиялық формула
(мысал) Кальций оксиді Негіздік оксид СаО
Алюминий оксиді
Азот қышқылы

2.Берілген химиялыққасиетінсипаттайтын реакция теңдеулерінаяқтаныз және теңестіріңіз.

(і) реакция теңдеуіMg(OH)2 + 2HCI →........... +............
(іі) реакциятеңдеуіH3PO4+3NaOH→........... +............3 Сөйлемдітолықтырыңыз.

(і) ………………. — ……………….— химиялық қосынды, құрамына қарай оттекті, оттексізболып, олардағы сутек атомдарыныңсандарынақарайбіржәнекөп негізді депбөлінеді.
……………….—металлатомыменқышқылқалдығынынтұратыңкүрделізаттар.

4.Оқушы сабақтатөмендегідейтәжірибелержасады.
Мыс ұнтағынқыздырыпқаратүсті мыс оксидіналды. Осы қаратүстіұнтаққакүкіртқышқылынқұйып, қыздырғандакөктүсті мыс сульфатыныңерітіндісінеайналды.
Оқушыныңіс- әрекетіндеаталғанзаттардыңхимиялықформулаларынқолданыпөзгерістердіжүзегеасыратын реакция теңдеулерінжазып, теңестіріңіз.
1 2
Сu→.......…→ CuSO4
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Бағалаукритерийі Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білімалушы
Аталуы бойынша жіктейді және химиялық формуласынжазады 1 Бейорганикалық классты аңықтады,жіктеді; 2
Химиялық формуласын жазды 2
Оксидтердің, қышқылдардыңжәненегіздердіңжіктелуін, қасиеттерінанықтайды, реакция теңдеулерінжазады 2 (і) Берілген химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеуін аяқтады және теңестірді. 2
(іі) Берілген химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеуін аяқтады және теңестірді. 2
3 (і) Сөйлемдітолықтырыпаяқтады; 1
(іі)Сөйлемдітолықтырыпаяқтады; 1
Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгігенетикалықбайланыстыанықтайды 4 1-реакция теңдеуінжазып, теңестіреді; 2
2-реакция теңдеуінжазып, теңестіреді; 2
Барлығы 14
 
Верх