ЖБ БЖБ Қазақстан тарихы 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Қазақстан тарихы
8-сыныпӘдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8-сынып оқушыларына «Қазақстна тарихы» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ,
жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
ЖОБА

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ....................... 4

«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................................ 4

«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................... 7

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ..................... 10

«XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................................... 10

«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................ 13

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ..................... 16

«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................ 16

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .......................... 19

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .......................... 22

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ..................... 26

«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ...... 26


1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалауоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы.
Тақырыптар Ж
Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы


оңғар шапқыншылығының қазақ халқының
Оқу мақсаты 7.4.1.1 Ж
шаруашылығына тигізген зардаптарын анықтау
7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген
зардабын сипттайды

• Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды


олдану
Ойлау дағдыларының Қ
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Қазақ халқының шаруашылығына жоңғар шапқыншылығының тигізген зардаптарын
сипаттап, дәлелдер келтіріңіз.


1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
2. «XVII-XVIII ғасырлардағы қазақ хадығының ішкі жағдайы» тақырыбында 100-150
сөзден тұратын эссе жазыңыз.
Эссе критерийлері:
 Қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы кемінде 3 дерек келтіру;
 Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуі туралы кемінде 2
дерек келтіру;
 Қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың іс-әрекеттеріне баға беру;
 Қазақ хандығының дамуына үлес қосқан батырлардың іс-әрекеттеріне баға беру.

4 ЖОБА


Бағалау ТапсырмДескриптор Балл
критерийі а № Б
ілім алушы

Жоңғар 1 жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа 1
шапқыншылтигізген 1-зардабын сипаттайды;
ығының
жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа 1
шаруашылы
тигізген 2-зардабын сипаттайды;
ққа тигізген
жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа 1
зардабын
тигізген 3-зардабын сипаттайды;
сипттайды

Қазақ 2 қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 1- дерек 1
хандығының келтіреді;
ішкі саяси
қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 2- дерек 1
жағдайын
келтіреді;
бағалайды қ
азақ хандығының ішкі жағдайы туралы 3- дерек 1
келтіреді;

жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың 1
бірігуі туралы 1- дерек келтіреді

жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың 1
бірігуі туралы 2- дерек келтіреді

қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың 1
іс-әрекеттеріне баға береді;

қазақ хандығының дамуына үлес қосқан 1
батырлардың іс-әрекеттеріне баға береді.

Жалпы балл 105 ЖОБА

«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

өмен Орта Жоғары
Т
Ж
оңғар шапқыншылығының Жоңғар шапқыншылығының Жоңғар шапқыншылығының Жоңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген зардабын анықтауда қиналады шаруашылыққа тигізген шаруашылыққа тигізген зардабын
зардабын сипттайды 1/2/3/зардабын сипаттауда дұрыс сипттайды
қателіктер жібереді

Қазақ хандығының ішкі Қазақ хандығының ішкі саяси Қазақ хандығының ішкі жағдайы Қазақ хандығының ішкі саяси
саяси жағдайын бағалайды жағдайына баға беруде туралы 1/2/3 дерек келтіруде, жағдайын бағалайды
қиналады ж
оңғар шапқыншылығына қарсы
күресте халықтың бірігуі туралы
1/2 дерек келтіруде, қазақ
хандығының дамуына үлес қосқан
хандар мен батырлардың іс-
әрекеттеріне баға беруде қателіктер
жібереді
6 ЖОБА

«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

азақ хандығының Ресей империясына қосылуының
Тақырып Қ
басталуы. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты


азақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
Оқу мақсаты 7.3.2.2 Қ
анықтау
7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
сипаттайды

• Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға
береді


олдану
Ойлау дағдыларының Қ
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Қазақ жерінің Ресей империясының қосылу барысын ретімен орналастырыңыз.

Дұрыс жауапты ретімен орналастырыңыз.2. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына талдау жасаңыз.

Абылай ханның ішкі 1
саясатының бағыттары 2

Абылай ханның сыртқы 1
саясатының бағыттары 2

Ханның саясатының тиімділігіне баға беріңіз7 ЖОБА

Бағалау критерийі ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

Қазақ хандығының 1 Ресей империясының қазақ жерін жаулауы 1
сыртқы саясатының бойынша 1-оқиғаны анықтайды;
нәтижелерін сипаттайды Р
есей империясының қазақ жерін жаулауы 1
б
ойынша 2- оқиғаны анықтайды;
Р
есей империясының қазақ жерін жаулауы 1
б
ойынша 3-оқиғаны анықтайды;
Р
есей империясының қазақ жерін жаулауы 1
б
ойынша 4- оқиғаны дұрыс анықтайды;

Ресей империясының қазақ жерін жаулауы 1
бойынша 5- оқиғаны анықтайды;

Қазақ хандығының ішкі 2 Абылай ханның ішкі саясаттағы 1 -бағытын 1
саяси жағдайына баға сипаттайды;
береді Аб
ылай ханның ішкі саясаттағы 2 -бағытын 1
сипаттайды;

Абылай ханның сыртқы саясаттағы 1 -1
бағытын сипаттайды;

Абылай ханның сыртқы саясаттағы 2 -1
бағытын сипаттайды;

Абылай ханның саясатының тиімділігіне 1
баға береді.

Жалпы балл 10
8 ЖОБА

«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі

өмен Орта Жоғары
Т

Қазақ хандығының сыртқы Қазақ хандығының сыртқы Қазақ жерінің Ресей Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін саясатының нәтижелерін империясының қосылу барысын саясатының нәтижелерін сипаттайды
сипаттайды сипаттауда қиналады ретімен орналастыруда қателіктер
жібереді

Қазақ хандығының ішкі Қазақ хандығының ішкі саяси Абылай ханның ішкі 1/2 және Қазақ хандығының ішкі саяси
саяси жағдайына баға жағдайына баға беруде қиналады сыртқы 1/2 саясатының жағдайына баға береді
береді бағыттарын талдауда, 1/2
саясатының бағыттарына баға
беруде қателіктер жібереді9 ЖОБА

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР«XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалауVIII ғасырдағы халық ауыз әдебиеті
Тақырып X
XVIII ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті


т-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың
Оқу мақсаты 7.2.1.1 Cал
құндылықтары мен маңыздылығын анықтау
7.2.2.4 Қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Cалт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары
мен маңыздылығын сипаттайды

• Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға береді


Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж


ин
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма

1. Cалт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сипаттап, құндылығы мен маңыздылығын
анықтаңыз.

Cалт-дәстүрлер Сипаттама Құндылығы мен маңызы
мен әдет-ғұрып

Ерулік

Жылу жинау

Асар


2. «XVIII ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі» тақырыбына,
ПТМС формуласын қолданып, талдау жасаңыз.
Позиция «XVIII ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі деп санауға
болады/болмайды?»
Түсіндіру (себебі...)
Мысал (мұны мынадай мысал арқылы дәлелдей аламын....)
Салдар (қорытынды жасаймын....)


10 ЖОБА

Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
№ Б
ілім алушы

улік әдет-ғұрпының сипаттамасын жазады; 1
Cалт-дәстүрлер мен 1 ер
әдет-ғұрыптардың
еруліктің маңыздылығы мен құндылығын
1
құндылықтары мен
жазады;
маңыздылығын
ылу жинау әдет-ғұрпының сипаттамасын
1
сипаттайды ж
азады;
ж
ылу жинаудың маңыздылығы мен
1
ж
құндылығын жазады;
асардың сипаттамасын жазады; 1

асардың маңыздылығы мен құндылығын
1
жазады;
Қолданбалы өнердің 2 тақырып бойынша өз позициясын 1
жетістіктеріне баға таңдайды;
береді өз
і таңдаған позициясының себебін жан-1
жақты түсіндіреді;

мысал келтіреді; 1

қорытынды ой жазады. 1

Жалпы балл 10
11 ЖОБА

сырдағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
«XVIII ға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі

Т
өмен Орта Жоғары

Cалт-дәстүрлер мен әдет- Cалт-дәстүрлер мен әдет-Ерулік/жылу жинау/асар/ ұғымдарына Cалт-дәстүрлер мен әдет-
ғұрыптардың ғұрыптардың құндылықтары мен сипаттама беруде, маңыздылығы мен ғұрыптардың құндылықтары мен
құндылықтары мен
маңыздылығын сипаттауда құндылығын сипаттауда қателіктер маңыздылығын сипаттайды
маңыздылығын
қиналады жібереді
сипаттайды


Қолданбалы өнердің Қолданбалы өнердің жетістіктеріне Тақырып бойынша өз позициясын Қолданбалы өнердің жетістіктеріне
жетістіктеріне баға баға беруде қиналды таңдауда, өзі таңдаған позициясының баға береді
береді себебін жан-жақты түсіндіруде,
ысалдар келтіруде,
м
қорытынды ой жазуда қиналады

12 ЖОБА

«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалауырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс.
Тақырып С
1836-1838 жылдардағы Бөкей Ордасындағы қазақтардың
көтерілісі. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық
қозғалыс


алықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық
Оқу мақсаты 7.3.1.5 Х
күресінің себеп-салдарын анықтау
7.3.1.6 Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға
беру


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-
салдарын сипаттайды

• Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөлін
бағалайды


Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж


ин
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма

1. XVIII-XIX ғасырларда болған ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ себептері мен салдарын
.
сипаттаңыз

Ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ себептері

1 2

Ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ салдары

1 2
2. «XVIII-XIX ғасырлардағы ұлт-азаттық көтеріліс жетекшілерінің рөлі» тақырыбында эссе

жазыңыз. Өз еркіңіз бойынша бір көтеріліс жетекшісін таңдаңыз.
Исатай Тайманұлы/Махамбет Өтемісұлы/ Сырым Датұлы/Кенесары Қасымұлы
Эссе критерийлері:
Тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-әрекетін сипаттау;
Тұлғаның ерлігі туралы кемінде екі дәлел келтіру;
Көтерілістің нәтижесін жазу;
Көтерілістің тарихи маңызын жазу;
Тұлғаның көтерілістегі рөліне баға беру.13 ЖОБА

Бағалау Тапсырма Дескриптор Балл
критерийі № Бі
лім алушы

өтерілістердің ортақ 1- себебін көрсетеді; 1
Отаршылдыққа к
өтерілістердің ортақ 2- себебін көрсетеді; 1
қарсы ұлт-азаттық к
күрестің себеп-1 к
өтерілістердің ортақ 1- салдарын көрсетеді; 1
салдарын к
өтерілістердің ортақ 2- салдарын көрсетеді; 1
сипаттайды

Ұлт-азаттық 2 тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-әрекетін 1
көтеріліс сипаттайды;
басшыларының
тұлғаның ерлігі туралы 1-дәлел келтіреді; 1
рөлін анықтайды
тұлғаның ерлігі туралы 2- дәлел келтіреді; 1

көтерілістің нәтижесін жазады; 1

көтерілістің тарихи маңызын жазады; 1

тұлғаның көтерілістегі рөліне баға береді; 1

Жалпы балл 10
14 ЖОБА


«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________


Критериалды Оқу жетістіктерінің деңгейі
бағалау
Төмен Орта Жоғары

Отаршылдыққа қарсы Отаршылдыққа қарсы ұлт-Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық
ұлт-азаттық күрестің азаттық күрестің себеп-салдарын күрестің 1/2 себептерін және 1/2 күрестің себеп-салдарын
себеп-салдарын салдарын сипаттауда қателіктер сипаттайды
сипаттауда қиналады
сипаттайды жібередіҰлт-азаттық көтеріліс Ұлт-азаттық көтеріліс Тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-Ұлт-азаттық көтеріліс
басшыларының рөлін басшыларының рөлін анықтауда әрекетін сипаттауда, ерлігі туралы басшыларының рөлін анықтайды
анықтайды қиналады 1/2дәлелдер келтіруде, көтерілістің
нәтижесін/ тарихи маңызын жазуда,
тұлғаның көтерілістегі рөліне баға
беруде қателіктер жібереді15 ЖОБА

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

ІХ ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық
Тақырып Х
хандықтармен қарым-қатынастары. Қазақстанның Ресей
империясына қосылуының аяқталуы

Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің
Оқу мақсаты 7.3.1.5
себеп-салдарын анықтау
7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің
себеп-салдарын сипаттайды

• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
түсіндіреді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Көтерілістердің себеп-салдарын анықтаңыз.


анқожа Нұрмұхамедұлы бастаған
сет Көтібарұлы бастаған көтеріліс:
Ж
өтеріліс: Е

к
С
тері:
ебептері: ебеп
С

С
дары:
алдары: ал
С


2. Қазақ хандығының Ресейге қосылуы салдарынан орын алған өзгерістерді сипаттап,
кестені толтырыңыз.

Cалалар Өзгерістер

Әлеуметтік

Экономикалық

Саяси

Мәдени


3. ХVIII ғасырдағы Қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымды және жағымсыз
өзгерістерді сипаттаңыз.

Жағымды өзгерістер Жағымсыз өзгерістер16 ЖОБА

Бағалау критерийі ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

Халықтың отаршылдыққа 1 Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған 1
қарсы ұлт-азаттық күресінің көтерілістің себебін анықтайды;
себеп-салдарын сипаттайды Ж
қожа Нұрмұхамедұлы бастаған 1
ан
көтерілістің салдарын анықтайды;

Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің 1
себебін анықтайды;

Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің 1
салдарын анықтайды;

Қазақ хандығының сыртқы 2 Ресейге қосылу салдарынан орын алған 1
саясатының нәтижелерін әлеуметтік өзгерісті анықтайды;
түсіндіреді Р
есейге қосылу салдарынан орын алған 1
экономикалық өзгерісті анықтайды;

Ресейге қосылу салдарынан орын алған 1
саяси өзгерісті анықтайды;

Ресейге қосылу салдарынан орын алған 1
мәдени өзгерісті анықтайды;

қазақ хандығының сыртқы саясатындағы 1
жағымды өзгерісті сипаттайды;

азақ хандығының сыртқы саясатындағы 1
3 қ
жағымсыз өзгерісті сипаттайды.


Жалпы балл 10


17 ЖОБА

«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

Критериалды бағалау Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Халықтың отаршылдыққа Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-Жанқожа Нұрмұхамедұлы және Есет Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-
қарсы ұлт-азаттық күресінің азаттық күресінің себеп-салдарын Көтібарұлы бастаған көтерілістің азаттық күресінің себеп-салдарын
себеп-салдарын сипаттайды сипаттауда қиналады себебін, салдарын анықтауда сипаттайды
қ
ателіктер жібередіҚазақ хандығының сыртқы Қазақ хандығының сыртқы Ресейге қосылу салдарынан орын Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін саясатының нәтижелерін түсіндіруде алған саясатының нәтижелерін
түсіндіреді қиналады әлеуметтік/экономикалық/саяси/ түсіндіреді

мәдени өзгерісті анықтауда, қазақ
хандығының сыртқы саясатындағы
жағымды/жағымсыз өзгерістерді
сипаттауда қателіктер жібереді18 ЖОБА«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


ІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-
Тақырып Х
аумақтық реформалар. Қазақстандағы жаппай отаршылдық
қоныс аудару саяясаты


атша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілік-
Оқу мақсаты 7.3.1.4 П
аумақтық өзгерістерді түсіндіру
7.1.2.1 Дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілік-
аумақтық өзгерістерді сипаттайды

• Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді


Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Тарихи фактілердің «ақиқат» не «жалған» екеніндігін анықтаңыз.

№ Тарихи фактілер Ақиқат Жалған

1 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформаны
М.Сперанский дайындады

2 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформа
бойынша Батыс Сібір генерал-губернаторлығына
Орал, Семей облыстары енді

3 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформа
бойынша облысты әскери губернаторлар
басқарды

4 Бөкей ордасы Астрахан губерниясының құрамына
қосылды


2. 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформаға дейінгі және реформадан кейінгі қазақ
қоғамындағы өзгерістерді салыстырыңыз.

әстүрлі қазақ қоғамының 1867-1868 жылғы әкімшілік
Д
ерекшеліктері реформадан кейінгі өзгерістер

Қазақ халқының
өмір сүру салты

Мәдениеті

Әлеуметтік
құрамы


19 ЖОБА

Бағалау критерийі ТапсырмДескриптор Балл
а № Бі
лім алушы

Патша үкіметі реформалары 1 1- фактінің жалған/ ақиқат екендігін 1
нәтижесіндегі әкімшілік-анықтайды;
аумақтық өзгерістерді
2- фактінің жалған/ ақиқат екендігін 1
сипаттайды ан
ықтайды;
3 -ф
актінің жалған/ ақиқат екендігін 1
анықтайды;

4 -фактінің жалған/ ақиқат екендігін 1
анықтайды;

дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың 1
өмір сүру салтын сипаттайды;

реформадан кейінгі қазақ халқының өмір 1
сүру салтын сипаттайды;

дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың 1
Қазақ қоғамындағы
әдениетін сипаттайды;
өзгерістерді өткен тарихи
2 м
реформадан кейінгі қазақ халқының 1
кезеңдермен салыстыру
әдениетін сипаттайды;
арқылы түсіндіреді м
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың 1
әлеуметтік құрамын сипаттайды;

реформадан кейінгі қазақ халқының 1
әлеуметтік құрамын сипаттайды.

Жалпы балл 10
20 ЖОБА

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________


Критериалды Оқу жетістіктерінің деңгейі
бағалау Т
өмен Орта Жоғары

Патша үкіметі Патша үкіметі реформалары 1/2/3/4 тарихи фактілердің Патша үкіметі реформалары
реформалары нәтижесіндегі нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық ақиқат/жалған екендігін анықтауда нәтижесіндегі әкімшілік-
өзгерістерді анықтауда қиналады қаумақтық өзгерістерді
әкімшілік-аумақтық ателіктер жібереді
өзгерістерді сипаттайды сипаттайды


Қазақ қоғамындағы Қазақ қоғамындағы өзгерістерді Дәстүрлі қазақ қоғамындағы/ Қазақ қоғамындағы өзгерістерді
өзгерістерді өткен тарихи өткен тарихи кезеңдермен реформадан кейінгі халықтың өмір өткен тарихи кезеңдермен
кезеңдермен салыстыру сүру салтын/мәдениетін/әлеуметтік салыстыру арқылы түсіндіреді
салыстыру арқылы түсіндіруде

арқылы түсіндіреді қ
ұрамын түсіндіруде қателіктер
иналады қ
жібереді

21 ЖОБА

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалауазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. Жәрмеңке
Тақырып Қ
саудасының дамуы


Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын
Оқу мақсаты 7.4.2.1
анықтау
7.4.2.2 Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін анықтау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын
сипаттайды

• Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді


Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма

1.Тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын көрсетіңіз.
А) батырақтар
В) жатақтар
С) босқындар
D) еріктілер

2. ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетіңіз.
А) Ақмола облысы
В) Семей облысы
С) Өскемен уезі
D) Петропавл уезі

3. Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын анықтаңыз.
А) астық
В) жер
С) жүн
D) мал

4. Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетіңіз.
А) С.Мадатов
В) М.Ниязов
С) Мехти Рафаилов
D) Вали Ахун Юлдашев


5. Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың жағымды және жағымсыз жақтарын,
суреттер арқылы анықтаңыз.22 ЖОБА


Алғышқы Қарағанды көмір шахталары Жалдамалы әйелдердің ауыр еңбегіазақ жеріндегі алғаш темір жолдың
Қ
Спасск мыс қорыту пештері салынуыЖағымды жағы Жағымсыз жағы6. Жәрмеңкелердің сауданың дамуына қосқан үлесін анықтаңыз.

Жәрмеңкелердің атауы Жәрмеңкенің қосқан үлесі23 ЖОБА

Бағалау критерийі ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

Капиталистік 1-4 тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған 1
қатынастардың қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын
экономикаға ықпалын
көрсетеді;
сипаттайды Х
ІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің 1
б
асты дамыған өңірін көрсетеді;
Р
есеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың 1
негізгі тауарын анықтайды;

Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар 1
апарып сатқан көпесті көрсетеді;

5 Қазақ жеріндегі капиталистік 1
қатынастардың дамуының жағымды
жағын сипаттайды;

Қазақ жеріндегі капиталистік 1
қатынастардың дамуының жағымсыз
жағын сипаттайды;

сауданың дамуына үлес қосқан 1-1
жәрмеңкені анықтайды;

сауданың дамуына үлес қосқан 2-1
Сауда қатынастарына
әрмеңкені анықтайды;
жәрмеңкелердің әкелген 6 ж
әрмеңкенің сауданың дамуына 1
өзгерістерін көрсетеді 1-ж
қосқан үлесін анықтайды;

2-жәрмеңкенің сауданың дамуына 1
қосқан үлесін анықтайды.

Жалпы балл 10


24 ЖОБА

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

Критериалды Оқу жетістіктерінің деңгейі
бағалау Т
өмен Орта Жоғары

Капиталистік Капиталистік қатынастардың Тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-Капиталистік қатынастардың
қатынастардың экономикаға экономикаға ықпалын сипаттауда орыс еңбекшілерінің атауын/ экономикаға ықпалын сипаттайды
ықпалын сипаттайды қиналады ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты
дамыған өңірін/

есеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың
Р
негізгі тауарын/
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар
арып сатқан көпесті көрсетуде қателіктер
ап
жібереді

Сауда қатынастарына Сауда қатынастарына Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың Сауда қатынастарына
жәрмеңкелердің әкелген жәрмеңкелердің әкелген дамуының жағымды/жағымсыз жақтарын жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді өзгерістерін көрсетуде
сипаттауда, сауданың дамуына үлес қосқан өзгерістерін көрсетеді
қиналады 1/2 ж
әрмеңкені анықтауда, 1/2 жәрмеңкенің
сауданың дамуына қосқан үлесін көрсетуде
қателіктер жібереді.

25 ЖОБА

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық

бағалау

ІХ ғасырдағы мәдениеттің дамуы
Тақырып Х

IXғ. ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің
Оқу мақсаты 7.2.3.2 X
даму ерекшеліктерін түсіндіру
7.2.2.1 Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығын
бағалау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін
анықтайды

• Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде
құндылығына баға береді


Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Білім беру мен ағарту саласының ерекшелігін анықтаңыз.

ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту саласының ерекшелігі

a.
b.
c.
d.
e.

2. ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдбиеті мен музыка өнері туралы ойыңызды ПТМС
формуласы арқылы пікіріңізді білдіріңіз.
Позиция «ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек
көзі ретінде құндылығы жоғары /құндылығы төмен»
Түсіндіру (себебі...)
Мысал (мұны мынадай 2 мысал арқылы дәлелдей аламын....)
Салдар (қорытынды жасаймын....)

26 ЖОБАБағалау критерийі ТапсыДескриптор Балл
рма № Б
ілім алушы

Білім беру мен ағарту ісінің 1 білім беру мен ағарту саласының 1-1
даму ерекшеліктерін ерекшелігін жазады;
анықтайды б
ілім беру мен ағарту саласының 2-1
ер
екшелігін жазады;

білім беру мен ағарту саласының 3-1
ерекшелігін жазады;

білім беру мен ағарту саласының 4-1
ерекшелігін жазады;

білім беру мен ағарту саласының 5-1
ерекшелігін жазады;

тақырыпқа қатысты өз позициясын 1
анықтайды;

өзі таңдаған позициясының себебін жан-1
Халық ауыз әдебиеті мен
жақты түсіндіреді;
музыка өнері
туындыларының тарихи 2 о
йын нақтылау үшін 1 -дәлел келтіреді; 1
дереккөзі ретінде
йын нақтылау үшін 2 -дәлел келтіреді; 1
құндылығына баға береді о
қорытынды жасайды. 1


Жалпы балл 10
«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________


Критериалды бағалау Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Білім беру мен ағарту ісінің даму Білім беру мен ағарту ісінің даму Білім беру және ағарту Білім беру мен ағарту ісінің
ерекшеліктерін анықтайды ерекшеліктерін анықтауда қиналады саласының 1/2/3/4/5 даму ерекшеліктерін
еранықтайды
екшеліктерін анықтауда
қателіктер жібереді

Халық ауыз әдебиеті мен Халық ауыз әдебиеті мен музыка Өзінің позициясын айтуда/ Халық ауыз әдебиеті мен
музыка өнері туындыларының өнері туындыларының тарихи түсіндіруде /1 / 2 дәлел келтіруде/ музыка өнері
аға қорытынды жасауда қателіктер
тарихи дереккөзі ретінде дереккөзі ретінде құндылығына бтуындыларының тарихи
құндылығына баға береді беруде қиналады жібереді дереккөзі ретінде
құндылығына баға береді
 

Мариа

New member
Пользователь
Сообщения
2
Оценка реакций
0
Верх