ЖБ БЖБ Дүние жүзі тарихы 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Дүниежүзі тарихы
8-сыныпӘдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8-сынып оқушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ,
жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.


Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР ...................................... 4

«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 4

«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының

таралуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ........................................................................ 7

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР .................................... 11

«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .. 11

«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі бойынша жиынтық

бағалау ........................................................................................................................................... 15

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ ................................ 18

«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың XІX

ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ........................................ 18

«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және ........................................... 21

«XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ..... 21

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ ................................ 24

«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................... 24

«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және

«Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ............................................ 27
3 ЖОБА

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР


«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

YII ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық
Тақырып Х
революциясы қандай маңызға ие болды?
Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\
Оқу мақсаты 7.1.1.1
ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін
қолдану
7.4.2.2 Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму
кезеңдерінің айырмашылығын анықтау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтауда «капитал»,

«буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын

қолданады

• Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму

кезеңдерінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарының мағынасын

ашып, мысал келтіріңіз.

Термин Капитал Буржуазия Жұмысшы табы


Мағынасы

Мысал

2. Қоғамның даму кезеңдерінің ерекшеліктерін анықтап, ұқсас тұстарын көрсетіп,

қорытынды жазыңыз.

4 ЖОБА

Қорытынды ой жазыңыз___________________________________________________________


Бағалау критерийі ТапсырДескриптор Балл
лім алушы
ма Бі


1 «Капитал» ұғымын сипаттап жазады; 1
Қоғамның әлеуметтік
«К
апитал» ұғымына мысал келтіреді; 1
құрылымын анықтауда
«Буржуазия» ұғымын сипаттап жазады; 1
«капитал», «буржуазия»,
«Буржуазия» ұғымына мысал келтіреді; 1
«жұмысшы табы»
«Жұмысшы табы» ұғымын сипаттап жазады; 1
\пролетариат\ ұғымдарын
ұмысшы табы» ұғымына мысал келтіреді; 1
қолданады «Ж

Қоғамның индустрияға 2 қ1
оғамның индустрияға дейінгі кезеңінің
дейінгі және
ерекшелігін анықтайды;
индустриялық даму
кезеңдерінің
1
индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін
ерекшеліктері мен
ықтайды;
ұқсастығын анықтайды ан

кезеңдердің ортақ белгілерін анықтайды; 1

қорытынды ой жазады. 1

Жалпы балл 105

«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________


Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

«Капитал», «буржуазия», «Капитал», «буржуазия», «Капитал», «буржуазия»,
«Капитал», «буржуазия»,
ұмысшы табы» ұғымдарын «жұмысшы табы» ұғымдарын «жұмысшы табы» ұғымдарын
«жұмысшы табы» \пролетариат\ «ж
сипаттап жазуда, әр ұғымға сипаттап жазуда, әр ұғымға сипаттап жазады, әр ұғымға
ұғымдарының мағынасын ашып
ысал келтіруде қиналады мысал келтіруде қателіктер мысал келтіреді
мысал келтіреді м
ібереді
ж


Қоғамның индустрияға дейінгі
Қоғамның индустрияға дейінгі Қоғамның индустрияға дейінгі Қоғамның индустрияға дейінгі
және индустриялық даму
кезеңінің ерекшелігін кезеңінің ерекшелігін кезеңінің ерекшелігін
кезеңдерінің ерекшеліктері мен
устриялық даму кезеңінің индустриялық даму кезеңінің индустриялық даму кезеңінің
айырмашылығын анықтайды инд
ерекшелігін, кезеңдердің ортақ ерекшелігін, кезеңдердің ортақ ерекшелігін, кезеңдердің ортақ

белгілерін анықтауда қиналады белгілерін анықтауда қателіктер белгілерін анықтайды

ібереді
ж

ЖОБА


«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының

таралуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалауғылшындар саудагерлерден Үндістан билеушілеріне
Тақырып А
қалай айналды?
Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық
монархтардың қызметінде көрініс тапты?


арихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
Оқу мақсаты 7.2.2.1 Т
туындыларын пайдалану
7.1.1.3 Еуропалық державалардың отаршылдық
экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің әлеуметтік
құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау (Қытай,
Үндістан, Жапония)
7.2.3.2 Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық
дамуға ықпалын анықтау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Өнер туындысын пайдаланып, тарихи оқиғаларды
интерпретациялайды

• Қытай, Жапония, Үндістанды отарлаудағы
ағылшындардың іс-қимылдарын сипаттайды

• Ағартушылық дәуір идеяларының қоғам дамуына
әсерін сипаттайды


Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м

Тапсырма

1. Суретті пайдалана отырып, ағылшындардың Үндістанды жаппай отарлауына әсер еткен
жағдайларды жазыңыз.


«Ағылшындардың Үндістанды 1. ___________________________________________
отарлауы» 2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
2. Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс-қимылдарын картаны қолдана отырып
түсіндіріңіз.7 ЖОБА Үндістанды отарлау мақсаты қандай болды?
 Үндістанды отарлаудың салдары қандай болды? (2 мысал келтіріңіз)
 Картада Үндістанның қандай аймақтары Ағылшын колониясында болғанын
белгілеңіз.
3. Ғалымдардың ашқан ғылыми жаңалықтарының маңызын жазыңыз.

Ғалымдар Жаңалықтарының маңызы

Д. Локк
А. Смит


Исаак Ньютон

8 ЖОБА

Бағалау критерийі ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

Өнер туындысын 1 Ағылшындардың Үндiстан жерiн жаппай 1
пайдаланып, тарихи отарлап алуының бірінші себебін жазады;
оқиғаларды
Ағылшындардың Үндiстан жерiн жаппай 1
интерпретациялайды о
тарлап алуының екінші себебін жазады;
А
ғылшындардың Үндiстан жерiн жаппай 1
отарлап алуының үшінші себебін жазады;


Қытай, Жапония, 2 Үндістанды отарлау мақсатын түсіндіреді; 1
Үндістанды Ү
ндістанды отарлаудың 1-салдарын жазады; 1
отарлаудағы Ү
дістанды отарлаудың 2-салдарын жазады; 1
ағылшындардың іс-н
Картада Үндістандағы Британ колонияларын 1
қимылдарын
лгілейді;і
сипаттайды бе

Ағартушылық дәуір 3 Д. Локктың ғылыми жаңалықтарының 1
идеяларының қоғам маңызын анықтайды;
дамуына әсерін А
. Смиттің ғылыми жаңалықтарының 1
сипаттайды м
аңызын анықтайды;

Исаак Ньютонның ғылыми жаңалықтарының 1
маңызын анықтайды.

Жалпы балл 10


9 ЖОБА

«XVIІI ғ. Үндістан және Ұлыбритания» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

Ағылшындардың Үндiстан Ағылшындардың Үндiстан жерiн Ағылшындардың Үндiстан жерiн
Өнер туындысын пайдаланып,
жерiн жаппай отарлап алуының жаппай отарлап алуының бірінші, жаппай отарлап алуының бірінші,
тарихи оқиғаларды
ірінші, екінші, үшінші себебін екінші, үшінші себебін жазуда екінші, үшінші себебін жазады

интерпретациялайды б
азуда қиналады
қ
ателіктер жібереді
ж


Қытай, Жапония, Үндістанды Үндістанды отарлау мақсатын, Үндістанды отарлау мақсатын, Үндістанды отарлау мақсатын,
отарлаудағы ағылшындардың отарлаудың салдарын жазуда, отарлаудың салдарын жазуда, отарлаудың салдарын жазады,
іс-қимылдарын сипаттайды картада Үндістандағы Британ картада Үндістандағы Британ картада Үндістандағы Британ
колонияларын белгілеуде колонияларын белгілеуде колонияларын белгілейді
ателіктер жібереді
қиналады қ


Ағартушылық дәуір Д. Локк, А. Смит, Исаак Д. Локк, А. Смит, Исаак Д. Локк, А. Смит, Исаак
идеяларының қоғам дамуына Ньютонның ғылыми Ньютонның ғылыми Ньютонның ғылыми
әсерін сипаттайды жаңалықтарының мәнiн жаңалықтарының мәнiн анықтауда жаңалықтарының мәнiн анықтайды
анықтауда қиналады қателіктер жібереді
10 ЖОБА

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР

«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық

бағалауылдар аралығында Францияда қандай
Тақырып 1789-1799 ж
өзгерістер орын алды?
Неліктен Давид пен Бодридің Марат туралы көзқарастары
әртүрлі болды?
Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау
себептері неде болды?


кономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
Оқу мақсаты 7.1.2.1 Э
буржуазияның әсерін анықтау
7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын пайдалану


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
буржуазияның әсерін анықтайды

• Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи
оқиғаны интерпретациялайды


Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Француз буржуазиялық революциясының себебін анықтап, «Венн» диаграммасына
толтырыңыз. 2 айырмашылығын және 1 ұқсастығын анықтаңыз.11 ЖОБА2. Өнер туындысына назар аударып, сұрақтарға жауап беріңіз.
Берілген сурет бойынша өз ойыңызды жазыңыз.Суреттің салыну себебін анықтаңыз.Суреттің салынған уақытын анықтаңыз.Сурет бойынша ақпарат алуға болатын тарихи оқиғаны сипаттаңыз.Тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін осындай суреттердің маңызын дәлелдеңіз.

12 ЖОБАБағалау критерийі ТапсырмДескриптор Балл
а № Бі
лім алушы

Экономикалық және 1 революцияның әлеуметтік-экономикалық 1
саяси жүйенің себебінің бірінші ерекшелігін анықтайды;
өзгеруіне
революцияның әлеуметтік-экономикалық 1
буржуазияның әсерін
себебінің екінші ерекшелігін анықтайды;
анықтайды ре
волюцияның саяси себебінің бірінші 1
ер
екшелігін анықтайды;

революцияның саяси себебінің екінші 1
ерекшелігін анықтайды;

революцияның саяси және әлеуметтік-1
экономикалық жағынан ұқсастығын
анықтайды;

Өнер туындыларын 2 берілген сурет бойынша өз ойын жазады; 1
қолдану арқылы тарихи
суреттің салыну себебін анықтайды; 1
оқиғаны
уреттің салынған уақытын анықтайды; 1
интерпретациялайды с
урет бойынша ақпарат алуға болатын 1
с
арихи оқиғаны сипаттайды;
т
арихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін 1
т
осындай суреттердің маңызын
дәлелдейді.

Жалпы балл 1013 ЖОБА

«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________


Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

Экономикалық және Француз буржуазиялық Француз буржуазиялық Француз буржуазиялық
саяси жүйенің революциясының әлеуметтік-революциясының әлеуметтік-революциясының әлеуметтік-
экономикалық себебінің экономикалық себебінің бірінші, экономикалық себебінің бірінші,
өзгеруіне
бірінші, екінші ерекшелігін, екінші ерекшелігін, саяси себебінің екінші ерекшелігін, саяси себебінің
буржуазияның әсерін
си себебінің бірінші, екінші бірінші, екінші ерекшелігін, бірінші, екінші ерекшелігін,
анықтайды сая
рекшелігін, ұқсастығын ұқсастығын анықтауда қателіктер ұқсастығын анықтайды
е
анықтауда қиналады жібередіӨнер туындыларын Өнер туындыларын қолдану Суреттің салынған уақытын, салыну Өнер туындыларын қолдану
қолдану арқылы арқылы тарихи оқиғаны мақсатын көрсетуде, қоғамдық арқылы тарихи оқиғаны
тарихи оқиғаны интерпретациялауда қиналады құбылысты сипаттауда қателіктер интерпретациялайды
интерпретациялайды жібереді

14 ЖОБА


«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі бойынша жиынтық

бағалауесей мен Ұлыбритания Иранға ықпал ету үшін неге
Тақырып Р
бақталас болды? Танзимат саясаты Осман империясын
күшейтуге әсер етті ме?
Қырым соғысының себептері мен салдары қандай болды


асырдың ортасындағы халықаралық
Оқу мақсаты 7.3.2.2 XVIII–XIX ғ
қатынастардағы өзгерістерді сипаттау
7.4.2.1 Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына
өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық
қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді

• Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына
өту процесінің ерекшеліктерін салыстырады


Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі


инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма

1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
1.1. ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын
жаулап алған мемлекетті көрсетіңіз.
A. Англия
B. Араб халифаты
C. Қасиетті Рим империясы
D. Осман мемлекеті
E. Солтүстік Иран

1.2. 1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген
мемлекетті атаңыз.
A. Австрия
B. Мальта
C. Польша
D. Ресей
E. Франция

2. Берілген мәліметтерді пайдаланып, кестені толтырыңыз.
Англия мен Ресейдің ХІХ ғ экономикалық дамуының ерекшеліктерін анықтаңыз. (Әр
мемлекетті шойын балқыту, көмір өндіру бойынша берілген жылдармен талдау жасаңыз)
Өндірістік қоғамның дамуына өткен мемлекеттердің ерекшелігіне қорытынды жасаңыз. (Әр
жауап-1 балл)

15 ЖОБА

Шойын балқыту (мың. тонна)

Жыл Англия Ресей

1860 237168 20467

1900 549630 176828

Көмір өндіру (млн. тонн)

Жыл Англия Ресей

1860 117 1

1900 225 12
жылдар Шойын балқыту Көмір өндіру

1860 жыл Ресей

1900 жыл Ресей

1860 жыл Англия

1900 жыл Англия
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
№ Б
ілім алушы
1 ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және 1
XVIII–XIX ғасырдың
Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап
ортасындағы
алған мемлекетті көрсетеді;
халықаралық
1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті 1
қатынастардағы
ига” коалициясына кірмеген мемлекетті
өзгерістерді көрсетеді Л
өрсетеді;
к
2 1860 жылғы Англияның шойын балқыту 1
Түрлі мемлекеттердің
ерекшелігін анықтайды;
өнеркәсіптік даму
1860 жылғы Ресейдің шойын балқыту 1
сатысына өту
ерекшелігін анықтайды;
процесінің
1900 жылғы Англияның шойын балқыту 1
ерекшеліктерін
екшелігін анықтайды;
салыстырады ер
ылғы Ресейдің шойын балқыту 1
1900 ж
ерекшелігін анықтайды;
1860 жылғы Англияның көмір өндіру ерекшелігін 1
анықтайды;
1860 жылғы Ресейдің көмір өндіру ерекшелігін 1
анықтайды;
1900 жылғы Англияның көмір өндіру ерекшелігін 1
анықтайды;
1900 жылғы Ресейдің көмір өндіру ерекшелігін 1
анықтайды.
Жалпы балл 10

16 ЖОБА

«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________


Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

ХV ғасырдың ортасында Кіші ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы ХV ғасырдың ортасында Кіші
XVIII–XIX ғасырдың
Азиядағы және Балқандағы барлық және Балқандағы барлық Византия Азиядағы және Балқандағы
ортасындағы халықаралық
изантия аумағын жаулап алған аумағын жаулап алған мемлекетті,1684 барлық Византия аумағын жаулап
қатынастардағы В
емлекетті,1684 жылы османдарға жылы османдарға қарсы құрылған алған мемлекетті,1684 жылы
өзгерістерді көрсетеді м
арсы құрылған “Қасиетті Лига” “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген османдарға қарсы құрылған
қ
коалициясына кірмеген мемлекетті, мемлекетті, “Қасиетті Лига” коалициясына
кірмеген мемлекетті,
Осман мемлекетінде алғашқы Осман мемлекетінде алғашқы
мемлекеттік баспаның шыққанын мемлекеттік баспаның шыққанын
Осман мемлекетінде алғашқы
жылын көрсетуде қиналады ж
емлекеттік баспаның шыққанын
ылын көрсетуде қателіктер жібереді м
жылын көрсетеді

1860 және 1900 жылғы Англия мен 1860 және 1900 жылғы Англия мен 1860 және 1900 жылғы Англия мен
Түрлі мемлекеттердің
Ресейдің шойын, көмір, болат Ресейдің шойын, көмір, болат Ресейдің шойын, көмір, болат
өнеркәсіптік даму сатысына
балқытудағы ерекшелігін анықтауда балқытудағы ерекшелігін анықтауда балқытудағы ерекшелігін
өту процесінің
қиналады қателіктер жібереді анықтайды
ерекшеліктерін
салыстырады

17 ЖОБА


3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың XІX

ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаунглия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан
Тақырып А
империализм туралы не біле аламыз? Италия және
Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас
болмады?


«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау»,
Оқу мақсаты 7.4.1.4
«фактория» ұғымдарын қолдану арқылы, тауар-ақша
қатынастарының дамуын түсіндіру
7.3.2.5 Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либерализм»,
«консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық»
ұғымдарын қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• «Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау»,
«фактория» ұғымдарын қолданып, тауар-ақша
қатынастарының дамуын анықтайды

• «Либерализм», «консерватизм», «социализм»,
«марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи
оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Төменде берілген ұғымдарды қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуы
туралы 5 сөйлем жазыңыз


ЭкспортИмпортЭкспансияОтарлауФактория18 ЖОБА2. Ұғымдардың мәнін тарихи оқиағаларды көрсете отырып, жазыңыз.

Ұғымдар Тарихи оқиғаларға қатысы

либерализм

консерватизм

социализм

марксизм

ұлтшылдықБағалау критерийі ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

«Экспорт», «импорт», 1 «экспорт» ұғымын қолданып, Қытайдағы 1
«экспансия», «отарлау», тауар-ақша қатынастарының дамуын
«фактория» ұғымдарын көрсетеді;
қолданып, тауар-ақша
«импорт» ұғымын қолданып, Қытайдағы 1
қатынастарының дамуын
тауар-ақша қатынастарының дамуын
анықтайды к
өрсетеді;
«э
кспансия» ұғымын қолданып, Қытайдағы 1
тауар-ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;

«отарлау» ұғымын қолданып, Қытайдағы 1
тауар-ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;

«фактория» ұғымын қолданып, Қытайдағы 1
тауар-ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;

«Либерализм», 2 «либерализм» ұғымының мәнін тарихи 1
«консерватизм», оқиғаларға қатысты ашып жазады;
«социализм»,
«консерватизм» ұғымының мәнін тарихи 1
«марксизм»,
оқиғаларға қатысты ашып жазады;
«ұлтшылдық»
«социализм» ұғымының мәнін тарихи 1
ұғымдарын тарихи
оқиғаларға қатысты ашып жазады;
оқиғаларды ажырату
«марксизм» ұғымының мәнін тарихи 1
үшін пайдаланады о
қиғаларға қатысты ашып жазады;

«ұлтшылдық» ұғымының мәнін тарихи 1
оқиғаларға қатысты ашып жазады.

Жалпы балл 10
19 ЖОБА

«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының аты-жөні:_________________________


Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

«Экспорт», «импорт», «экспорт», «импорт», «экспорт», «импорт», «экспорт», «импорт», «экспансия»,
«экспансия», «отарлау», «экспансия», «отарлау», «экспансия», «отарлау», «отарлау», «фактория» ұғымдарын
«фактория» ұғымдарын «фактория» ұғымдарын қолданып, «фактория» ұғымдарын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша
қолданып, тауар-ақша Қытайдағы тауар-ақша қолданып, Қытайдағы тауар-қатынастарының дамуын көрсетеді
қатынастарының дамуын қатынастарының дамуын ақша қатынастарының дамуын
өрсетуде қателіктер жібереді
анықтайды көрсетуде қиналады к«Либерализм», «Либерализм», «консерватизм», «Либерализм», «консерватизм», Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін
«консерватизм», «социализм», «марксизм», «социализм», «марксизм», «либерализм», «консерватизм»,
«социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарының «ұлтшылдық» ұғымдарының «социализм», «марксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарын мәнін тарихи оқиғаларға қатысты мәнін тарихи оқиғаларға «ұлтшылдық» ұғымдарының мәнін
тарихи оқиғаларды ашуда қиналады қатысты ашуда қателіктер тарихи оқиғаларға қатысты ашады
оқиғаларды ажырату үшін жібереді
пайдаланады
20 ЖОБА


«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және

«XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалауеліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының
Тақырып Н
құрбаны болды? 1857-1859 жж. Үндістандағы оқиғаларды
XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер
қалай баяндайды?

арихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы құқық»,
Оқу мақсаты 7.2.3.1 Т
«декабристер», «халықшылдар», «жеке террор»,
«пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдану
7.3.2.6 Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• «Басыбайлы құқық», «декабристер»,
«халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат
диктатурасы» ұғымдарын қолдана отырып,
Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді

• Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық
жаулап алудың әсерін көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м


1. Төмендегі терминдерді қолданып, Ресейдегі саяси оқиғаларға сипаттама жазыңыз.
 «Басыбайлы құқық» -
 «Декабристер» -
 «Халықшылдар» -
 «Пролетариат диктатурасы» -

2. 1857—1859 жылдардағы Үндiстандағы ұлт-азаттық көтерiлiс туралы сұрақтарға жауап
беріңіз.
Көтерілістің шығу себептері ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Көтерілістің нәтижесі––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ХІХ ғасырдың екінші жартысында Үндістанда қандай өзгерістер болды?–––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күші кімдер?––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Свадеши”, “свараджа” ұрандарының мәнін ашып көрсетіңіз–––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тарихи маңызы–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––21 ЖОБА

Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
№ Бі
лім алушы

«Басыбайлы құқық», 1 «басыбайлы құқық» ұғымын қолданып, 1
«декабристер», Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды;
«халықшылдар», «д
екабристер» ұғымын қолданып, Ресейдегі 1
«жеке террор», т
арихи оқиғаларды сипаттайды;
«пролетариат
«халықшылдар» ұғымын қолданып, Ресейдегі 1
диктатурасы» т
арихи оқиғаларды сипаттайды;
ұғымдарын қолдана
«пролетариат диктатурасы» ұғымын 1
отырып, Ресейдегі
қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды
тарихи оқиғаларға
сипаттайды;
сипаттама береді


Шығыстың дәстүрлі көтерілістің шығу себептерін жазады; 1
қоғамында 2
отаршылдық жаулап
көтеріліс нәтижесін жазады; 1
алудың әсерін
көрсетеді Х
ІХ ғ. екінші жартысында Үндістанда қандай 1
өзгерістер болғандығын жазады;

Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін 1
жазады;

“свадеши”, “свараджа” ұрандарының мәнін 1
ашып жазады;

тарихи маңызын сипаттайды. 1

Жалпы балл 10
22 ЖОБА

«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және «XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының аты-жөні:_________________________


Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

«Басыбайлы құқық», «Басыбайлы құқық», «Басыбайлы құқық», «декабристер», «Басыбайлы құқық»,
«декабристер», «декабристер», «халықшылдар», «халықшылдар», «жеке террор», «декабристер», «халықшылдар»,
«халықшылдар», «жеке «жеке террор», «пролетариат «пролетариат диктатурасы» «жеке террор», «пролетариат
террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын ұғымдарын қолданып, Ресейдегі диктатурасы» ұғымдарын
диктатурасы» ұғымдарын қолданып, Ресейдегі тарихи тарихи оқиғаларды сипаттауда қолданып, Ресейдегі тарихи
қолдана отырып, оқиғаларды сипаттауда қиналады қателіктер жібереді оқиғаларды сипаттайды

Ресейдегі тарихи
оқиғаларға сипаттама
береді


Шығыстың дәстүрлі Көтерілістің шығу себептерін, Көтерілістің шығу себептерін, Көтерілістің шығу себептерін,
қоғамында отаршылдық көтеріліс нәтижесін, ХІХ ғ. екінші көтеріліс нәтижесін, ХІХ ғ. екінші көтеріліс нәтижесін, ХІХ ғ. екінші
жаулап алудың әсерін жартысында Үндістанда қандай жартысында Үндістанда қандай жартысында Үндістанда қандай
көрсетеді өзгерістер болғандығын, Үнді өзгерістер болғандығын, Үнді ұлттық өзгерістер болғандығын, Үнді
ұлттық қозғалысының жетекші қозғалысының жетекші күшін, ұлттық қозғалысының жетекші
вадеши”, “свараджа” ұрандарының
күшін, “свадеши”, “свараджа” “скүшін, “свадеши”, “свараджа”
мәнін ашып жазуда және тарихи
ұрандарының мәнін ашып жазуда ұрандарының мәнін ашып жазуда
маңызын сипаттауда қателіктер
және тарихи маңызын сипаттауда және тарихи маңызын сипаттайды
ібереді
қиналады ж


23 ЖОБА


4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалауШ-тағы құлдық қалай жойылды ?
Тақырып АҚ
Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?


үрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту
Оқу мақсаты 7.4.2.1 Т
процесінің ерекшеліктерін анықтау
7.2.1.2 Миссионерліктің міндеттерін анықтау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысының
ерекшеліктерін ажыратады

• Миссионерлердің міндетін көрсетеді


Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін анықтаңыз.


1860ж

1820 ж


1.1.АҚШ-тағы азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңiнде өнеркәсiп өнiмi 4-
орынға шықты. 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуын немен
түсiндiресіз? 1 мысал келтіріңіз.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.2. ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамуына мысал
келтiрiңіз.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.3. ХIХ ғасырда АҚШ-та жұмысшы қозғалысы Батыс Еуропа елдерiне қарағанда неге
баяу жүрдi? Америка жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының 1 себебiн
анықтаңыз.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1. «Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі елдердің үлесі (%)» диаграммасын талдаңыз.
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығу себептерін анықтаңыз. (2-
ден кем емес).

24 ЖОБА
3. Кестені толтырыңыз.


Миссионер
____
дегеніміз кімдер? •
Миссионердің
басты міндеті
____
қандай? •
Миссионерлердің
іс-әрекетіне
____
мысал келтіріңіз •ТапсырмДескриптор Балл
Бағалау а Бі
лім алушы
критерийі №

Мемлекеттердің 1 Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың 1
өнеркәсіптік даму үлесін анықтайды;

сатысының
1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел 1
ерекшеліктерін
амуын мысалмен көрсетеді;
ажыратады 1.1 д
IХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк 1
Х
1.2 жүйесi де жылдам дамуына мысал келтіреді;

1.3 Американ жұмысшыларының таптық күрестегi 1
қайшылықтарының 1-себебін анықтайды;

Американ жұмысшыларының таптық күрестегi 1
қайшылықтарының 2-себебін анықтайды;

1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің
2 бірінші орынға шығуының 1-себебін жазады; 1


1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің 1
бірінші орынға шығуының 2-себебін жазады.

Миссионерлердің миссионерлердің кім екендігін түсіндіреді; 1

міндетін көрсетеді 3
миссионерлердің басты міндетін көрсетеді; 1

миссинерлердің іс-әрекетіне мысал келтіреді. 1


Жалпы балл 10
25 ЖОБА

«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат

ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының аты-жөні:_________________________


Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

Мемлекеттердің Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-
өнеркәсіптік даму АҚШ-тың үлесін, АҚШ-тың үлесін, тың үлесін,
сатысының 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп
ерекшеліктерін өндiрiсiнiң жедел дамуын, өндiрiсiнiң жедел дамуын, өндiрiсiнiң жедел дамуын,
ажыратады ХIХ ғасырдың бiрiншi ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында
ж
артысында жол-көлiк жүйесi жол-көлiк жүйесi де жылдам жол-көлiк жүйесi де жылдам дамуын,
де жылдам дамуын, дамуын, Американ жұмысшыларының таптық
Американ жұмысшыларының
Американ жұмысшыларының күрестегi қайшылықтарының
таптық күрестегi
таптық күрестегi себептерін анықтап, 1900 жылдарға
қайшылықтарының себептерін
қайшылықтарының себептерін АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші
анықтап,1900 жылдарға АҚШ
анықтап,1900 жылдарға АҚШ орынға шығуының себептерін жазады
өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға
өнеркәсіп өнімінің бірінші
шығуының себептерін жазуда
орынға шығуының себептерін
ателіктер жібереді
жазуда қиналады қМиссионерлердің міндетін Миссионерлердің кім екендігін, Миссионерлердің кім екендігін, Миссионерлердің кім екендігін,
көрсетеді миссионерлердің басты миссионерлердің басты міндетін миссионерлердің басты міндетін
міндетін жазып, жазып, миссионерлердің іс-жазып, миссионерлердің іс-әрекетіне
миссионерлердің іс-әрекетіне әрекетіне мысал келтіруде мысал келтіреді
мысал келтіруде қиналады қателіктер жібереді


26 ЖОБА


«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу»

және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалауІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті
Тақырып X
қалай суреттейді?
XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне
ықпалы зор болды?


нердегі негізгі стильдер мен ағымдарды
Оқу мақсаты 7.2.2.2 Ө
(неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм)
анықтау
7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын пайдалану
7.2.4.1 Өзгерістер мен сабақтастықты көрсету арқылы, адам
мен қоғам өміріндегі ғылыми жаңалықтардың маңызын
талдау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм
ағымдарын жіктейді

• Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны
интерпретациялайды

• Ғылыми жаңалықтардың ашылуы туралы
ақпараттарды анықтап, ғылыми жаңалықтардың адам
өміріндегі маңызына баға береді


Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж


инут
Орындау уақыты 20 мТапсырма
1. Берілген суреттерді стильдеріне сәйкестендіріңіз.А. Романтизм
В. Реализм
С. Неоклассицизм
D. Импрессионизм


27 ЖОБА

2. В. Г. Перовтың «Қаладан оралу» суретін пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіз.Суретке басқаша қандай атау бере аласыз?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Неге осындай атау бересіз?
аргумент________________________________________________________________________


3. Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын дәлелдеп жазыңыз.Ғылыми жаңалықтардың маңызы

28 ЖОБА

Бағалау критерийі ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

Неоклассицизм, 1 бірінші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1
романтизм,
екінші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1
импрессионизм, реализм
нші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1
ағымдарын жіктейді үші
төртінші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1

Өнер туындыларын 2 суретке қатысты басқаша атау ұсынады; 1
қолдану арқылы тарихи

уретке берген атауға байланысты аргумент 1
оқиғаны
с
елтіреді;
интерпретациялайды к

Ғылыми жаңалықтардың 3 ғылыми жаңалықтардың 1-маңызын 1
адам өміріндегі көрсетеді;

маңызына баға береді ғ
ылыми жаңалықтардың 2-маңызын 1
к
өрсетеді;

ғылыми жаңалықтардың 3-маңызын 1
көрсетеді;

ғылыми жаңалықтардың 4-маңызын 1
көрсетеді.

Барлығы 10


29 ЖОБА

«Cуретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері

бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________


Бағалау О
қу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері
Төмен Орта Жоғары

Неоклассицизм, Неоклассицизм, романтизм, Неоклассицизм, романтизм, Неоклассицизм, романтизм,
романтизм, импрессионизм, реализм импрессионизм, реализм ұғымдарына импрессионизм, реализм ұғымдарына
импрессионизм, реализм ұғымдарына тиісті суреттерді тиісті суреттерді анықтауда тиісті суреттерді анықтайды
ағымдарын жіктейді анықтауда қиналады қ
ателіктер жібереді


Өнер туындыларын Суреттің стилін, Суреттің стилін, Суреттің стилін,
қолдану арқылы тарихи суреттегі автордың қозғаған суреттегі автордың қозғаған суреттегі автордың қозғаған
оқиғаны мәселесін анықтап, мәселесін анықтап, мәселесін анықтап,
интерпретациялайды суретке басқаша атау беріп, суретке басқаша атау беріп, суретке басқаша атау беріп,
суретке берген атауға байланысты суретке берген атауға байланысты суретке берген атауға байланысты
екі аргумент келтіруде қиналады екі аргумент келтіруде қателіктер екі аргумент келтіреді
жібереді
Ғылыми жаңалықтардың Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/4-Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/4-Ғылыми жаңалықтардың 1/2/34-
адам өміріндегі маңызын көрсетуде қиналады маңызын көрсетуде қателіктер маңызын көрсетуде қиналады
маңызына баға береді жібереді
 
Верх