ЖБ БЖБ Физика 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Физика
8-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8-сынып білім алушының «Физика» пәні бойынша
жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар «Физика» пәні бойынша ұзақ мерзімді оқу
бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім
алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ,
жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар)
сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс негізгі орта білім беру мектебі мұғалімдеріне, мектеп
әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп,
өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

МАЗМҰНЫ

1-ТОҚСАН .................................................................................................................................................. 4

«Жылу құбылыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ................................................... 4

2-ТОҚСАН ................................................................................................................................................ 12

Термодинамика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .......................................... 12

3-ТОҚСАН ................................................................................................................................................ 19

«Тұрақты электр тогы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................... 19

«Электромагниттік құбылыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................... 23

4-ТОҚСАН ................................................................................................................................................ 28

«Жарық құбылыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................... 28
1-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ


«Жылу құбылыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

олекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын
Оқу мақсаттары 8.3.1.1 – м
дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау
8.3.1.2 – температураның мәндерін әр түрлі шкала (Цельсий,
Кельвин) бойынша өрнектеу
8.3.2.2 – жылу берілудің түрлерін салыстыру
8.3.2.5 – жылу алмасу процесі кезінде алған немесе берген жылу
мөлшерін анықтау
8.3.2.7 – отынның жануы кезінде бөлінген жылу мөлшерін
анықтау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын
қолданады

• Температураның мәндерін әр түрлі шкала (Цельсий,
Кельвин) бойынша өрнектейді

• Жылу алмасу процесі кезінде алған / берген жылу
мөлшерін анықтайды

• Жылу берілудің түрлерін салыстырады

• Отынның жануы кезінде бөлінген жылу мөлшерін
анықтайды

лу және түсіну
Ойлау дағдыларының Бі
олдану
деңгейлері Қ


инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма
1. Контейнерлерде бірдей газдың молекулалары берілген. Дөңгелекшелер газ
молекулаларын, стрелкалар газ молекулаларының қозғалыс бағытын және жылдамдығын
сипаттайды. Ұзын стрелка жоғары жылдамдықты сипаттайды.
Қай контейнердегі газдың тығыздығы жоғары және температурасы төмен?[1]

2. Абсолют нөл температураның мәні қандай?
А) 273 °С
В) 100 °С
С) 0 °С
D) -273 °С
[1]

4
ЖОБА

3. Массасы 5 кг цинк бөлігін 100 ºС-қа қыздыру үшін 20 кДж энергия берілді. Цинктің
меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз.
[2]

4. 1 суретте энергияның суда тасымалдануын зерттейтін екі тәжірибе көрсетілген.
Cурет 1


Тәжірибе 1 Тәжірибе 2
Суық су астынан бірқалыпты баяу Суық су жоғары жағынан бірқалыпты
қыздырылып жатыр. Жоғарыдағы мұз баяу қыздырылып жатыр. Арнайы тор
бөлігі су қайнамастан бұрын ериді. көмегімен суда астында ұстап тұрған мұз
бөлігі жоғарыдағы су қайнап бастаған кезде
де қатты күйде болады.(а) Шыны арқылы энергияның (жылудың) тасымалдану процесі қалай аталады?
_____________________________________________________________________________ [1]

(b) Бірінші тәжірибеде төмендегі судан жоғарыдағы мұзға энергияның берілуін сипаттайтын
негізгі процестің атын жазыңыз.
_____________________________________________________________________________ [1]

Жоғарыдағы (b) процесс қалай жүзеге асатынын сипаттаңыз.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

[1]
с) Неліктен 2-тәжірибеде, төмендегі мұз бөлігі жоғарыдағы су қайнап бастаған кезде де
ерімеді? Екі себебін ұсыныңыз.
1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________
[2]

5. Массасы 500 г таскөмір толық жанғанда бөлінетін жылуды пайдаланып, су массасының
қанша мөлшерін 20 ºС-тан 70 ºС-қа дейін қыздыруға болады? Судың меншікті жылу
сыйымдылығы 4200 Дж/(кг·ºС), таскөмірдің меншікті жану жылуы 30 МДж/кг.

[4]


Жалпы балл: 13

5
ЖОБА

Бағалау критерийлері ТапсыДескриптор Балл
рма № Бі
лім алушы

лекулалы-кинетикалық 1 Тығыздығы жоғары және температурасы 1
Мо
теорияның негізгі төмен газ орналасқан контейнерді
қағидаларын қолданады анықтайды

Температураның мәндерін 2 Абсолют нөл температураның мәнін 1
әр түрлі шкала (Цельсий, Цельсиймен есептейді
Кельвин) бойынша
өрнектейді

Жылу алмасу процесі 3 Жылу мөлшерінің формуласын 1
кезінде алған / берген жылу қолданады
мөлшерін анықтайды Ц
инктің меншікті жылу сыйымдылығын 1
есеп
тейді

Жылу берілудің түрлерін 4 а) Шыны арқылы берілетін жылу берілу 1
салыстырады түрін анықтайды
б
) Судан мұзға берілетін жылудың берілу 1
түрін жазады

Жылу берілу процесін сипаттайды 1

с) Төмендегі мұзға жылу берілмеудің екі 2
себебін сипаттайды

Отынның жануы кезінде 5 Жылу мөлшерін есептеу формуласын 1
бөлінген жылу мөлшерін қолданады
анықтайды Т
аскөмірдің толық жанғандағы бөлінетін 1
ж
ылу мөлшерін есептейді

Суды қыздыруға қажетті жылу мөлшерін 1
есептейді

Судың массасын есептейді 1

Жалпы балл 136
ЖОБА

«Жылу құбылыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі

төмен орташа жоғары

Молекулалы-кинетикалық Молекула-кинетикалық теорияның Молекула-кинетикалық Молекула-кинетикалық теорияның
теорияның негізгі негізгі үш қағидасын барлық нақты теорияның негізгі үш қағидасын негізгі үш қағидасын барлық
қағидаларын қолданады жкез келген жағдайды жағдайда дұрыс қолданады.
ағдайларда қолдану қиындық
т
үсіндіргенде кіші-гірім қатеге
удырады. т
ж
ол береді.

емператураның мәндерін әр Температураның өлшем бірлігін Температураның өлшем бірлігін Температураның өлшем бірлігін
Т
үрлі шкала (Цельсий, ХБЖ-не түрлендіру қиындық ХБЖ-не түрлендіру кезінде қате ХБЖ-не дұрыс түрлендіреді.
т
ельвин) бойынша тудырады. жібереді.
К
өрнектейді

Жылу алмасу процесі кезінде Жылу алмасу процесі кезінде алған Жылу алмасу процесі кезінде Жылу алмасу процесі кезінде
алған / берген жылу немесе берген жылу мөлшерін алған немесе берген жылу алған/ берген жылу мөлшерін
мөлшерін анықтайды анықтау қиындық тудырады. мөлшерін анықтайды, анықтайды.
есептеулерден қате жібереді.

Жылу берілудің түрлерін Жылу берілу түрлерін айыру Тәжірибелерді сипаттауда Тасымалдану процесі
салыстырады қиындық тудырады. қиындықтар туғызады. сипаттайды.Отынның жануы кезінде Отынның жануы кезінде бөлінген Отынның жануы кезінде бөлінген Отынның жануы кезінде бөлінген
бөлінген жылу мөлшерін жылу мөлшерін анықтау қиындық жылу мөлшерін анықтайды, жылу мөлшерін анықтайды.
анықтайды тудырады. есептеулерден қате жібереді.


7
ЖОБА

«Заттың агрегаттық күйлері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

алқу/кристалдану кезіндегі жұтылатын/бөлінетін жылу
Оқу мақсаттары 8.3.2.10 – б
мөлшерінің формуласын есептер шығаруға қолдану
8.3.2.11 – заттың балқу және қатаю үдерісі
кезіндегі температураның уақытқа тәуелділік графигін талдау
8.3.1.5 – молекула-кинетикалық теория негізінде заттың сұйық күйден
газ күйіне және кері айналуын сипаттау
8.3.2.13 – булану және конденсациялану кезіндегі температураның
уақытқа тәуелділік графигін талдау

Білім алушы
Бағалау
критерийлері •
Балқу/кристалдану кезіндегі жұтылатын/бөлінетін жылу
мөлшерінің формуласын қолданады

• Заттың балқу және қатаю үдерісі кезіндегі температураның
уақытқа тәуелділік графигін талдайды

• Молекула-кинетикалық теория негізінде заттың сұйық күйден
газ күйіне және кері айналуын сипаттайды

• Заттың булану және қайнау үдерісін сипаттайды

Қолдану
Ойлау
Жоғары деңгей дағдылары
дағдыларының
деңгейлері

инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма
1. Өлшемі 2×5×10 см қорғасын пластинкасы балқу температурасынан 27 ºС-қа суыған кезде
қанша энергия бөлінеді?
34
г/м, λ=2,5∙10Дж/кг, с=140 Дж/(кг∙°С), ?=327 °С
ρ=11,3·103 к
қор
0
[4]
2. Iшіне мұз бөліктері және термометр салынған химиялық стақан жылы бөлмеде 15 минутқа
қалдырылды.
5 минутқа дейін cтақанның ішінде су көрінбеді. 15 минуттан кейін стақанда кейбір мұз
бөліктері қалды.
Қай график термометр көрсетуінің өзгеруін көрсетеді?8
ЖОБА
[1]

3. а) Затқа жылу энергиясы бірқалыпты беріліп жатыр. Зат температурасының уақыт
бойынша өзгеруі 1 суретте көрсетілгендей.

1 сурет
1 суреттегі А нүктеге сәйкес келетін температурада зат қатты күйде болады.
Суреттегі бөліктерде заттың күйі және оның температурасы қалай өзгеретінін
тұжырымдаңыз.
АВ бөлікте ……………………………………………………………………... [1]
ВС бөлікте …………………………………………………………………….. [1]
СD бөлікте ……………………………………………………………………. [1]

b) Суық суы бар контейнерге бу жіберілді.
Контейнердегі судың температурасында қандай өзгеріс болатынын тұжырымдаңыз.
Тұжырымдама …………………………………………………………………………………. [1]

4. а) Төменде қайнау туралы үш тұжырым берілген.
1. Сұйық белгілі температурада қайнайды.
2. Қайнау кезінде сұйықтың ішіндегі кез келген нүктеде бу пайда болуы мүмкін.
3. Жылу энергиясы берілмесе қайнау тоқтайды.

Булану туралы төмендегі эквивалентті тұжырымдарды толықтырыңыз.
1. Сұйықтың булануы .......................................................................................... [1]
2. Булану кезінде .................................................................................................. [1]
3. Жылу энергиясы берілмесе булану ............................................................... [1]

o
С-та қайнап жатыр.
b) Электрлік қыздырғыш плитка үстінде тұрған ыдыстағы су 100

20 минутта 0,075 кг су бу түрінде жоғалды. Судың меншікті булану жылуы 2,25∙106 Дж/кг.
Қайнап тұрған суда 0,075 кг судың буға айналуы үшін жұмсалған энергияны есептеңіз.
[2]


Жалпы балл: 14

9
ЖОБА

Бағалау критерийлері ТапсыДескриптор Балл
рма № Б
ілім алушы

1 Пластинаның массасын анықтайды 1
Балқу/кристалдану кезіндегі
Кристалдану кезіндегі бөлінетін жылу 1
жұтылатын/бөлінетін жылу
мөлшерін есептеу формуласын қолданады
мөлшерінің формуласын
Суу кезіндегі бөлінетін жылу мөлшерін 1
қолданады есеп
теу формуласын қолданады
П
ластина суыған кезде бөлінетін энергияны 1
есептейді

Заттың балқу және қатаю 2 Балқу кезіндегі температураның уақытқа 1
үдерісі кезіндегі тәуелді графигі арқылы құбылысты
температураның уақытқа сипаттайды
тәуелділік графигін
талдайды


Молекула-кинетикалық 3 a) Графиктің АВ бөлігіндегі заттың күйін 1
теория негізінде заттың анықтайды
сұйық күйден газ күйіне
Графиктің ВС бөлігіндегі заттың күйін 1
және кері айналуын
анықтайды
сипаттайды Г
рафиктің СD бөлігіндегі заттың күйін 1
ан
ықтайды

b) Контейнердегі судың температурасында 1
қандай өзгеріс болатынын тұжырымдайды

Заттың булану және қайнау 4 a) 1) Сұйықтың булану процесін сипаттайды 1
үдерісін сипаттайды
улану кезінде қандай құбылыс 1
2) Б
болатынын сипаттайды

3) Жылу энергиясы берілмесе қандай 1
құбылыс болатынын сипаттайды

b) Жылу мөлшерін есептеу формуласын 1
қолданады

Қайнау кезінде суды буға айналдыруға 1
қажетті жылу мөлшерін есептейді

Жалпы балл 14

10
ЖОБА

«Заттың агрегаттық күйлері» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі

төмен орташа жоғары

Балқу/кристалдану кезіндегі Кристалдану кезіндегі бөлінетін Бөлінетін жылу мөлшерінің Бөлінетін жылу мөлшерінің
жұтылатын/бөлінетін жылу жылу мөлшерінің формуласын формуласын есептер шығаруға формуласын есептер шығаруға
мөлшерінің формуласын есептер шығаруға қолдану қолданады, есептеулерде қолданады.
қолданады қиындық тудырады. қателіктерге жол береді.


Балқу және қатаю нүктелері Балқу және қатаю нүктелері Балқу және қатаю нүктелері Балқу және қатаю нүктелері
арқылы заттың агрегаттық арқылы арқылы заттың арқылы арқылы заттың арқылы арқылы заттың агрегаттық
күйін анықтайды агрегаттық күйін сипаттау агрегаттық күйін анықтайды, күйін анықтайды.
қ
иындық тудырады. тұжырымдама жасағанда кіші-
гі
рім қате жібереді.

Заттың балқу және қатаю Заттың балқу және қатаю үдерісі Заттың балқу және қатаю үдерісі Заттың балқу және қатаю үдерісі
үдерісі кезіндегі кезіндегі температураның кезіндегі температураның уақытқа кезіндегі температураның уақытқа
температураның уақытқа уақытқа тәуелділік графигін тәуелділік графигін талдау кезінде тәуелділік графигін талдайды.
іші-гірім қателерге жол береді.
тәуелділік графигін талдайды талдау қиындық тудырады. к


Молекула-кинетикалық теория Графиктің бөлігіндегі заттың Контейнердегі судың массасында Контейнердегі судың массасында
негізінде заттың сұйық күйден күйін анықтауда қиындық болатын өзгерісті сипаттауда болатын өзгерісті сипаттайды.
газ күйіне және кері айналуын тудырады. кіші-гірім қателерге жол береді.
сипаттайды

Заттың булану және қайнау Заттың булану және қайнау Заттың булану және қайнау Заттың булану және қайнау
үдерісін сипаттайды үдерісін түсіндіру қиындық үдерісін түсіндіргенде қателерге үдерісін түсіндіреді.
тудырады. жол береді.


11
2-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

Термодинамика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалауермодинамиканың бірінші заңының мағынасын түсіндіру
Оқу мақсаттары 8.3.2.17 – т
8.3.2.22 – жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін
сипаттау
8.3.2.20 – іштен жану қозғалтқышының, бу турбинасының жұмыс
істеу принципін сипаттау
8.3.2.19 – жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициентін
анықтау
8.3.2.21 – жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдарын ұсыну

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Термодинамиканың бірінші заңын есеп шығарғанда қолданады

• Жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін сипаттайды

• Іштен жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципін
сипаттайды

• Жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициентін анықтау
әдісін сипаттайды және жылу қозғалтқыштарын жетілдіру
жолдарын ұсынады

олдану
Ойлау дағдыларының Қ
деңгейлері

инут
Орындау уақыты 20 м


Тапсырма
1. Изотермиялық сығылу кезінде газ қоршаған денеге 800 Дж жылу мөлшерін береді. Газдың
ішкі энергиясының өзгерісі қандай?
[2]
2. Белгілі бір процесс кезінде газ 5 МДж жұмыс атқарды. Осы кезде ішкі энергия 2 МДж-ға
кемиді.
a) Газға берілген энергия қайда жұмсалатынын термодинамиканың бірінші заңы негізінде
түсіндіріңіз және формуласын жазыңыз. [2]
b) Газға қандай жылу мөлшері берілгенін есептеңіз. [1]

3. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен
300 Дж жұмыс атқарылады, ал тоңазытқыш температурасы 280 К.
a) Қоршаған ортаға бөлінген энергияны анықтаңыз.
[1]
b) Машинаның ПӘК-ін есептеңіз.
[1]
c) Идеал машинаның ПӘК-ін анықтайтын Карно формуласын жазыңыз.
[1]

4. Велосипед 25 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, 100 км жолда 1,7 л бензин жұмсайды, ал
3
.
двигательдің ПӘК-і 20 %. Бензин тығыздығы 700 кг/м
a) Бензиннің массасын анықтаңыз. [1]
b) Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз. [1]
c) ПӘК-інің формуласы арқылы пайдалы жұмысты анықтаңыз. [1]

Жалпы балл: 11
12
ЖОБА

Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Термодинамиканың бірінші 1 Термодинамиканың бірінші заңын 1
заңын есеп шығарғанда қолданады.
қолданады Г
здың ішкі энергиясының өзгерісін 1
а
анықтайды.

Жылу қозғалтқыштарындағы 2 a) Қай процесске байланысты екендігін 2
энергияның түрленуін анықтайды және термодинамиканың
сипаттайды бірінші заңының формуласын жазады.
b)
Газға қандай жылу мөлшері берілгенін 1
анықтайды.

Іштен жану қозғалтқышының 3 a) Қоршаған ортаға бөлінген энергияны 1
жұмыс істеу принципін анықтайды.
сипаттайды b) М
ашинаның ПӘК-ін есептейді. 1
c) Ид
еал машинаның ПӘК-ін анықтайтын 1
К
арно формуласын жазады.

Жылу қозғалтқышының 4 a) Бензиннің массасын анықтайды. 1
пайдалы әрекет
b) Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу 1
коэффициентін анықтау әдісін
мөлшерін есептейді.
сипаттайды және жылу c) ПӘК
-інің формуласы арқылы пайдалы 1
қозғалтқыштарын жетілдіру
жұмысты анықтайды.
жолдарын ұсынады

Жалпы балл 11


13
ЖОБА

«Термодинамика негіздері» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


қу жетістіктерінің деңгейі
Бағалау критерийлері О
төмен орташа жоғары

Термодинамиканың бірінші Термодинамиканың бірінші Термодинамиканың бірінші Термодинамиканың бірінші заңын
заңын есеп шығарғанда заңын есеп шығарғанда заңын кез келген нақты кез келген нақты жағдаяттарда
қолданады қолдану қиындықтар жағдаяттарда қолданғанда дұрыс қолданады.
тудырады. қателерге жол береді.

ылу қозғалтқыштарындағы Жылу Жылу қозғалтқыштарындағы Жылу қозғалтқыштарындағы
Ж
нергияның түрленуін қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін энергияның түрленуін сипаттайды.
э
паттайды энергияның түрленуін сипаттауда кішігірім қателерге
си
ипаттау қиындық жол береді.
с
тудырады.


Іштен жану қозғалтқышының Іштен жану Іштен жану қозғалтқышының Іштен жану қозғалтқышының
жұмыс істеу принципін қозғалтқышының жұмыс жұмыс істеу принципін жұмыс істеу принципі дұрыс
сипаттайды істеу принципін түсіндіруге түсіндіреді, бірақ жауаптарында қалыптасқан.
қиындық тудырады. кішігірім қателерге жол береді.


Ж
ылу қозғалтқышының Жылу қозғалтқыштарының Жылу қозғалтқыштарын Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру
пайдалы әрекет коэффициентін ПӘК-ін арттыру жолдарын жетілдіру жолдарын ұсына жолдарын дұрыс ұсынады.

анықтау әдісін сипаттайды ұсыну қиындық тудырады. алады, тұжырымдама жасағанда
және жылу қозғалтқыштарын қателерге жол береді.
жетілдіру жолдарын ұсына
алады14
ЖОБА«Электростатика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


лектр зарядын сипаттау
Оқу мақсаттары 8.4.1.1 - э
8.4.1.5 - Кулон заңын есептер шығаруда қолдану
8.4.1.6 - электр өрісі және оның күштік сипаттамасы
ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіру
8.4.1.10 - конденсаторлардың құрылысын және қолданылуын
сипаттау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Үйкеліс арқылы денені электрлендіру құбылысын
сипаттайды

• Кулон заңын есептер шығаруда қолданады

• Электр өрісі және оның күштік сипаттамасы
ұғымдарының физикалық мағынасын анықтайды

• Конденсаторлардың құрылысын және қолданылуын
сипаттайды

Қолдану
Ойлау

дағдыларының
деңгейлері

инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма

1. Эбонит таяқшаны құрғақ жүнге үйкегенде ол теріс заряд алды. Неліктен эбонит
таяқша теріс зарядқа ие болды?
A) Таяқша жүннен электрондар алды
B) Таяқша жүннен нейтрондар алды
C) Таяқша жүнге электрондар берді
D) Таяқша жүнге нейтрондар берді
[1]
2. Кеңістікте орналасқан екі нүктелік зарядтар көрсетілген. Олардың зарядтары
22
сәйкесінше -12 мкКл және 3 мкКл. k = 9·109 Н∙м/Кл.


Нүктелік зарядтар вакуумда орналасқан және олардың ара қашықтығы 8 см деп
есептеп әсерлесу күшінің сандық мәнін анықтаңыз.
[2]

15
ЖОБА


7
3. С нүктесіндегі электр өрісі тарапынан ?= −3·10−PКл зарядқа 0,035 Н күш әсер
етеді. Осы С нүктесіндегі электр өрісінің кернеулігін анықтаңдар.

[2]

4. а) Конденсаторды қолдану аймағына екі мысал келтіріңіз.

[1]

b) Суретте конденсаторларды жалғау тәсілдері көрсетілген.

1 сурет бойынша жалпы сыйымдылықты анықтау формуласын жазыңыз.
[1]
2 сурет бойынша жалпы сыйымдылықты анықтау формуласын жазыңыз.
[1]Жалпы балл: 8
16
ЖОБА


Бағалау критерийлері ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

Үйкеліс арқылы денені 1 Үйкеліс арқылы дене қалай 1
электрлендіру құбылысын электрленетінін анықтайды.
сипаттайды

Кулон заңын есептер шығаруда 2 Кулон заңын жазады. 1
қолданады
арядтардың әсерлесу күшін есептейді. 1
З

Электр өрісі және оның күштік 3 Зарядтардың электр өрістерінің күш 1
сипаттамасы ұғымдарының сызықтырын суретке салып көрсетеді.
физикалық мағынасын
нүктесіндегі электр өрісінің 1
анықтайды С
ернеулігін анықтайды.
к

Конденсаторлардың құрылысын 4 Конденсаторды қолдану аймағына екі 1
және қолданылуын сипаттайды мысал келтіреді.

Конденсаторларды жалғау тәсіліне 2
сәйкес жалпы сыйымдылықты
анықтайтын формуласын жазады.

Жалпы балл 8

17
ЖОБА

«Электростатика негіздері» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі

төмен орташа жоғары

Үйкеліс арқылы денені Электрондардың бір денеден Электрондардың бір денеден Электрондардың бір денеден
электрлендіру екінші денеге ауысуы арқылы екінші денеге ауысуы арқылы екінші денеге ауысуы арқылы
құбылысын сипаттайдыденелер зарядталатынын сипаттау денелер зарядталатынын денелер зарядталатынын түсіндіре

иындық тудырады. түсіндіргенде қателерге жол береді. алады.
қКулон заңын есептер Кулон заңын біледі, бірақ есептер Кулон заңын біледі, есептер Кулон заңын біледі, есептер
шығаруда қолданады шығарғанда қолдану қиындық шығарғанда қолданады, бірақ шығарғанда қолданады.
т
удырады. есептеулерде қате жібереді.


Электр өрісі және оның Кернеуліктің векторлық шама Кернеуліктің векторлық шама Кернеуліктің векторлық шама
күштік сипаттамасы екенін ескермей, қателіктерге жол екенін біледі. екенін біледі. Есептеулерде қателер
септеулерде кіші-гірім қателерге жібермейді.
ұғымдарының береді. Е
л береді.
жо
физикалық мағынасын
анықтайды


Конденсаторлардың Конденсаторлардың құрылысын Конденсаторларды жалғау Конденсаторлардың құрылысын
құрылысын және біледі бірақ қолданылуын тәсілдерін қатысты есептеулерде біледі және қолданылуын
қолданылуын сипаттау қиындық тудырады. кіші-гірім қателер жіберді. сипаттайды.
сипаттайды

18
ЖОБА

3-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Тұрақты электр тогы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

лектр схемасын графикалық бейнелеуде электр тізбегі
Оқу мақсаттары 8.4.2.2 - э
элементтерінің шартты белгілерін қолдану
8.4.2.11 - өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауда тізбек
бөлігі үшін Ом заңын қолданып, электр тізбектеріне
есептеулер жүргізу
8.4.2.13 - Джоуль-Ленц заңын есептер шығару үшін қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

Электр схемасын графикалық бейнелеуде электр тізбегі
элементтерінің шартты белгілерін қолданады

• Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауда тізбек
бөлігі үшін Ом заңын қолданып, электр тізбектеріне
есептеулер жүргізеді

• Токтың энергетикалық параметрлерін табу үшін тұрақты
ток заңдарын есептер шығаруда қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейлері

инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма
1. Суретте оқушы екі шамды да ток көзіне қосу үшін қандай кілттерді пайдаланады?
A) 1 және 2
B) 1, 2 және 3
C) 1 және 3
D) 2 және 3[1]
2. 60 Вт, 240 В белгісі бар төрт шам номинал режимде жұмыс жасау үшін қай сұлба
бойынша жалғау тиімдірек?

[2]

19
ЖОБА

3. 1 суретте электр тізбегі көрсетілген.
1 сурет

а) Электр тізбегі ток көзіне қосылғанда шам жанады, бірақ амперметр бағдаршасы (стрелка)
кейін қарай ауытқиды. Амперметр дұрыс жұмыс жасау үшін тізбекке қандай өзгеріс жасау
қажет?
[1]
b) Амперметр қандай шаманы өлшейді?
[1]
с) Шамдағы потенциалдар айырымы 6 В болса, шамнан өтетін ток күшін есептеңіз.
[2]
d) Шам тізбекте 30 мин қосылып тұрса қанша энергия бөлінеді?
[2]


Жалпы балл: 9


20
ЖОБА

Бағалау критерийлері ТапсырДескриптор Балл
ма №
Білім алушы

Электр схемасын 1 Электр шамының жануы үшін қай кілттерді 1
графикалық бейнелеуде қосу керек екендігін анықтайды
электр тізбегі
элементтерінің шартты
белгілерін қолданады

Өткізгіштерді тізбектей 2 Паралель және тізбектей жалғауларды 1
және параллель жалғауда ажыратады
тізбек бөлігі үшін Ом

заңын қолданып, электр
Электр шамының жануы үшін тізбекті 1
тізбектеріне есептеулер
жалғану нүктесін табады
жүргізеді

Токтың энергетикалық 3 a) Амперметр дұрыс жұмыс жасау үшін 1
параметрлерін табу үшін тізбекке қандай өзгеріс жасау қажеттігін
тұрақты ток заңдарын анықтайды
есептер шығаруда b) А
мперметр қандай шаманы өлшейтінін 1
қолданады ан
ықтайды

амнан өтетін ток күшін анықтайтын 1
c) Ш
формуланы қолданады
Шамнан өтетін ток күшін есептейді 1

d) Джоуль-Ленц заңын қолданады 1

Бөлінетін энергияны анықтайды 1

Жалпы балл 9
21
ЖОБА

«Тұрақты электр тогы» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі

төмен орташа жоғары

Электр схемасын графикалық Электр схемасына талдау жасау Электр схемасын түсінеді, сапалы Электр схемасын түсінеді, дұрыс
бейнелеуде электр тізбегі қиындық тудырады. есептерге талдау жүргізгенде кіші-талдайды сапалы есептер
элементтерінің шартты гірім қателіктерге жол береді. шығарғанда қолдана алады.
белгілерін қолданады


Өткізгіштерді тізбектей және Өткізгіштерді тізбектей және Өткізгіштерді тізбектей және Өткізгіштерді тізбектей және
параллель жалғауда тізбек параллель жалғауда тізбек параллель жалғауда тізбек параллель жалғауда тізбек бөлігіне
бөлігі үшін Ом заңын бөлігін есептеуге аранлған бөлігіне арналған заңдылықтарды арналған заңдылықтарды нақты
қолданып, электр тізбектеріне заңдылықтарды қолдану біледі, бірақ қолданғанда қате сапалы есептер шығаруға
есептеулер жүргізеді қиындық тудырады. жібереді. қолданады.


Токтың энергетикалық Кедергінің физикалық Кедергінің физикалық мағынасын, Кедергінің физикалық мағынасын,
параметрлерін табу үшін мағынасын, оның өлшем бірлігін оның өлшем бірлігін сипаттайды, оның өлшем бірлігін сипаттайды,
тұрақты ток заңдарын есептер сипаттайды, жұмыс және қуат жұмыс және қуат формулаларын жұмыс және қуат формулаларын
шығаруда қолданады формулаларын есептеуде есептеуде кезінде кіші-гірім есептеулер жүргізеді.
қиындық тудырады. қателіктерге жол береді.

22
ЖОБА


«Электромагниттік құбылыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

агниттердің негізгі қасиеттеріне сипаттама беру және
Оқу мақсаттары 8.4.3.1 - м
магнит өрісін күш сызықтары арқылы графикалық
бейнелеу;
8.4.3.5 - магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсерін сипаттау
8.4.3.6 - электрқозғалтқыштың және электр өлшеуіш құралдардың
жұмыс істеу принципін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

Магнит өрісін күш сызықтарын графикалық түрде
бейнелейді

• Жолақ магнит пен соленоидтың магнит өрістерін
салыстырады

• Электрқозғалтқыштың және электр өлшеуіш құралдардың
жұмыс істеу принципін сипаттайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейлері

инут
Орындау уақыты 25 мТапсырма
1. 1-суретте жолақ магнитке жақын орналасқан төрт компас көрсетілген.1 сурет

Қай компастың бағдаршасы (стрелка) дұрыс бағытталған?


[1]


23
ЖОБА

2. 2-суретте соленоид және оған өте сезімтал вольтметр жалғанған.

2 - сурет

Қандай жағдайда вольтметрдің көрсеткіші нольге тең?
А) Магнитті соленоидақа жақын қозғалтпай ұстағанда
В) Магнитті соленоидтан алыстатқанда
С) Магнитті соленоидқа жақындатқанда
D) Соленоидты магнитке жақындатқанда
[1]

3. 3-суретте магнит полюстарының арасына ілінген иілгіш жұмсақ сым көрсетілген. Сым 12 В
ток көзіне қосылған. Бастапқы кезде кілт ажыратулы тұрады.3-сурет


а) Кілтті қосқанда сым неліктен орнынан қозғалып кететінін түсіндіріңіз.
[1]
b) Сымның қай жаққа ауытқитынын анықтаңыз.
[1]
с) Сым қозғалғанда энергияның түрленуін жазыңыз.
[1]

24
ЖОБА

d) 4-суретте катушкаға оралған сым орамдары қатты оське кигізіліп, магнит өрісінде
орналастырылған.
4-сурет
Катушканы ток көзіне жалғап осы суретті толықтырыңыз.
[1]
Катушканы ток көзіне жалғағанда қандай құбылыс орын алады?
[1]


Жалпы балл: 7

25
ЖОБА

Бағалау критерийлері ТапсырДескриптор Балл
ма № Бі
лім алушы

Магнит өрісін күш сызықтарын 1 Тұрақты магниттің магнит өрісінің күш 1
графикалық түрде бейнелейді сызықтарын сызады.


Жолақ магнит пен соленоидтың 2 Электромагнттік индукция құбылысын 1
магнит өрістерін салыстырады сипаттайды.

Электрқозғалтқыштың және 3 a) Кілтті қосқанда сым неліктен орнынан 1
электр өлшеуіш құралдардың қозғалып кететінін анықтайды.
жұмыс істеу принципін
b) Сымның қай жаққа ауытқитынын 1
сипаттайды ан
ықтайды.

c) Сым қозғалғанда қай энергия қандай 1
энергияға түрленетінін анықтайды.

d) Токтың бағытын көрсетеді. 1

Орын алған құбылысты сипаттайды. 1

Жалпы балл 7
26
ЖОБА

«Электромагниттік құбылыстар» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі

төмен орташа жоғары

Магнит өрісін күш сызықтарын Магнит өрісінің күш сызықтарын Магнит өрісінің күш Магнит өрісінің күш
графикалық түрде бейнелейді сызып көрсету қиындық сызықтарын дұрыс салып сызықтарының табиғатын терең
удырады. көрсеті қиындық тудырады. түсінген, күш сызықтарын
т
сы
зып көрсетеді.


Жолақ магнит пен соленоидтың Электромагниттік индукция Электромагниттік индукция Электромагниттік индукция
магнит өрістерін салыстырады құбылысын сипаттау қиындық құбылысын сипаттауда қате құбылысын біледі және
тудырады. жібереді. түсіндіре алады.ектрқозғалтқыштың және Электрқозғалтқыштың және Электрқозғалтқыштың және Электрқозғалтқыштың және
Эл
электр өлшеуіш құралдардың электр өлшеуіш құралдардың электр өлшеуіш құралдардың электр өлшеуіш құралдардың
жұмыс істеу принципін жұмыс істеу принципін сипаттау жұмыс істеу принципін жұмыс істеу принципін
сипаттайды қиындық тудырады. түсіндіргенде кіші-гірім түсіндіреді.
қ
ателерге жол береді.

27
ЖОБА

4-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ


«Жарық құбылыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

азық айнада дененің кескінін алу және оны сипаттау
Оқу мақсаттары 8.5.1.4 – ж
8.5.1.7 – жарықтың сыну заңын пайдаланып есептер шығару
8.5.1.8 – тәжірибеге сүйене отырып толық ішкі шағылу
құбылысын түсіндіру
8.5.1.13 – жұқа линзада сәуленің жолын салу және кескінге
сипаттама беру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

Жазық айнада дененің кескінін алу және оны
сипаттайды

• Тәжірибеге талдау жүргізіп, толық ішкі шағылу
құбылысын анықтайды

• Жұқа линза формуласын есептер шығару үшін
қолданады

• Жұқа линзада сәуленің жолын салады және кескінге
сипаттама береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейлері

инут
Орындау уақыты 20 м

Тапсырма

1. Жазық айнада тура кескін пайда болды.Кескіннің басқа сипаттамалары дұрыс көрсетілген жауапты таңдаңыз.


үйір жағы бойынша Сызықтық ұлғаюы
алған
Б
төңкерілген (сол жағы оңға) (объектіге қарағанда үлкен) Ж

А жоқ ия ия

В ия жоқ жоқ

С ия жоқ ия

D ия ия жоқ


[1]

28
ЖОБА

0
2. Жарық сәулесі шыныдан ауаға 40 түсу бұрышымен өтіп жатыр. Шыны-ауа шекарасы
үшін шекті бұрыш 42°. Қай суретте жарық сәулесінің жүрісі дұрыс көрсетілген?
[1]
3. Фокус қашықтығы 10 см болатын жинағыш линзадан 30 см қашықтықта объект
орналасқан. Кескіннен линзаға дейінгі қашықтықты анықтаңыз.
А) 30 см
В) 10 см
С) 20 см
D) 15 см
[1]

4. OX нәрсесі жинағыш линзаның алдында орналасқан. Линза IY кескінін пайда етеді.
4.1 суретте нәрседен кескінге дейін екі сәуле көрсетілген.

4.1 - сурет

а) 4.1 суретте
линзаның бас фокусын және фокус қашықтығын мұқият белгілеңіз
[2]


X тан Y ке үшінші сәулені сызыңыз.
[1]

29
ЖОБА

b) Кескінді сипаттау үшін төмендегі берілген сөздерді қолдануға болады.

4.1 суреттегі кескінді сипаттайтын сөздерді таңдаңыз.
Шын □
Жалған □
Үлкейтілген □
Кішірейтілген □
Төңкерілген □
Тура □
Кескіннен линзаға дейінгі қашықтық
нәрседен линзаға дейінгі қашықтықтан кіші □
Кескіннен линзаға дейінгі қашықтық
нәрседен линзаға дейінгі қашықтықтан үлкен □
[2]

с) 4.1 суреттегі нәрсе линзадан алыстаса кескінде қандай өзгеріс болатынын тұжырымдаңыз.
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
[2]Жалпы балл: 10


30
ЖОБАБағалау критерийлері ТДескриптор Балл
апсырма
№ Білім алушы

Жазық айнада дененің кескінін 1 Жазық айна арқылы алынатын кескінді 1
алу және оны сипаттайды дұрыс сипаттайды

Тәжірибеге талдау жүргізіп, 2 Толық іштей шағылу құбылысын 1
толық ішкі шағылу құбылысын сипаттайды
анықтайды

Жұқа линза формуласын 3 Жұқа линзаның формуласын қолданады 1
есептер шығару үшін
қолданады

Жұқа линзада сәуленің жолын 4 a) Линзаның бас фокусын және фокус 2
салады және кескінге қашықтығын белгілейді
сипаттама береді
Ү
шінші сәулені сызады 1

b) Кескінді сипаттайтын сөздерді 2
таңдайды

c) Кескінде қандай өзгеріс болатынын 2
тұжырымдайды


Жалпы балл 10«Жарық құбылыстары» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі

төмен орташа жоғары
Жазық айнада дененің Жарық сәулесінің шағылу Жарық сәулесінің шағылу заңын біледі, Жарық сәулесінің шағылу заңын
кескінін алу және оны заңын сипаттауда қиындық нақты есептер шығарғанда қолданады, нақты есептер шығарғанда
сипаттайды тудырады. бірақ кескінді сипаттағанда қате жібереді. қолданады, жазық айна арқылы
алынатын кескінді дұрыс
сипаттайды.


Тәжірибеге талдау Толық іштей шағылу Толық іштей шағылу құбылысын Толық іштей шағылу құбылысын
жүргізіп, толық ішкі құбылысын түсіндіру қиындық сипаттағанда кіші-гірім қателіктерге жол түсіндіреді.
шағылу құбылысын
тудырады тудырады. береді.
анықтайды


Жұқа линза формуласын Жұқа линза формуласын Жұқа линза формуласын есептер шығару Жұқа линза формуласын есептер
есептер шығару үшін есептер шығару үшін қолдану үшін қолданады, есептеулер жүргізгенде шығару үшін қолданады.
қолданады қиындық тудырады. кіші-гірім қателерге жол береді.


Жұқа линзада сәуленің Жұқа линзаны сипаттайтын Жұқа линзаны сипаттайтын негізгі Жұқа линзаны сипаттайтын негізгі
жолын салады және негізгі нүктелер мен нүктелер мен физикалық шамаларды кез нүктелер мен сызбаларды барлық
кескінге сипаттама береді физикалық шамаларды нақты келген жағдаяттарда қолданғанда қате жағдайларда дұрыс қолданады.
есеп
тер шығаруға қолдану жібереді .
қиындық тудырады.
 
Верх