ЖБ БЖБ Геометрия 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Геометрия
8-сыныпӘдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8-сынып білім алушыларына «Геометрия» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары
мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныста бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ,
жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар)
сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс мұғалімдерге, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің
әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа
да мүдделі тұлғаларға арналған.

СОДЕРЖАНИЕ

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ........................ 4

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ........................ 7

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...................... 10

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...................... 13

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Көпбұрыштар. Төртбұрыштарды зерттеу»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
өпбұрыш. Дөңес көпбұрыш
Тақырып К
Параллелограмм, ромб, тіктөртбұрыш, шаршы және олардың
қасиеттері мен белгілері
Трапеция, оның түрлері мен қасиеттері. Трапеция мен
үшбұрыштың орта сызықтары

көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысының
Оқу мақсаты 8.1.1.2
және сыртқы бұрыштарының қосындысының
формулаларын қорытып шығару
8.1.1.4 параллелограммның қасиеттерін қорытып шығару
және қолдану
8.1.1.12 үшбұрыштың орта сызығының қасиетін дәлелдеу
және қолдану

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

Көпбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштарының
қосындысы формуласын қолданады

• Параллелограмның қасиеттерін қолданып, есеп
шығарады

• Үшбұрыштың орта сызығының қасиетін есеп
шығаруда қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж

инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма
1.
0
a) Бір төбесінің сыртқы бұрышы -қа тең дұрыс n -бұрыштың бұрыштарының санын
60
анықтаңыз;
0
b) Ішкі бұрыштарының қосындысы -қа тең дұрыс көпбұрыштың қабырғаларының
1440
санын табыңыз.
[3]
2.
а) ABCD параллелограмының С төбесінің биссектрисасы AD қабырғасын 2 см және 6 см
кесінділерге бөледі. Параллелограмның периметрін табыңыз.
[3]
00
ал оған қарама-қарсы С бұрышы (20х+3)-қа
b) ABCD параллелограмының А бұрышы
83,
тең. Белгісіз х-мәнін табыңыз.
[2]

3. АВС үшбұрышының әр қабырғасы теңдей үш бөлікке бөлінген. Егер OD+OE+OM=18
болса, онда АВС үшбұрышының периметрін табыңыз. Жауабыңызды негіздеңіз.
4[4]


Бағалау № Дескриптор Балл
критерийлері Б
ілім алушы

Көпбұрыштың дұрыс n -бұрыштың бұрыштарының санын
ішкі және сыртқы анықтайды 1
бұрыштарының
өпбұрыштың ішкі бұрыштарының
қосындысы 1 к
қосындысы формуласын қолданады 1
формуласын
абырғаларының санын табады
1
қолданады. қ

Параллелограмның параллелограммның биссектрисаның
қасиеттерін қасиетін колданады 1

қолданып, есеп
параллелограмның қабырғаларын табады 1
шығарады. п
аллелограмның периметрін табады 1
ар
параллелограмм бұрыштарының қасиеттерін
олданады 1
2b қ

белгісіз х мәнін табады 1

Үшбұрыштың орта үшбұрыштың орта сызығының қасиеттерін
сызығының қолданады 1
қасиетін есеп
тең кесінділерді анықтайды 1
шығаруда
үшбұрышының периметрін анықтайды 1
қолданады. 3 АВС
ауабын негіздейді (кіші үшбұрыштың үлкен
ж
үшбұрыштан қанша есе кіші екендігін 1
айқындайды)

Жалпы балл: 12
5


«Көпбұрыштар. Төртбұрыштарды зерттеу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Оқушының аты-жөні: ___________________________________________


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен Орта Жоғары

Көпбұрыштың ішкі Көпбұрыштың ішкі және сыртқы Көпбұрыштардың ішкі / сыртқы Көпбұрыштардың ішкі және сыртқы
және сыртқы бұрыштарының қосындысы бұрыштарының қосындысы бұрыштарының қосындысы
бұрыштарының формуласын қолдануда қиналады. формуласын қолдануда қателіктер формуласын қолданады,
ж
қосындысы формуласын ібереді. есептеулерді дұрыс орындайды.
қолданады.


Параллелограмның Параллелограмның қасиеттерін Параллелограмның биссектрисаның Параллелограмның қасиеттерін
қасиеттерін қолданып, қолдануда қиналады. қасиетін колдануда / параллелограмм қолданып, есепті дұрыс шығарады.
есеп шығарады. бұрыштарының қасиеттерін
қ
олдануда / есептеуде қателіктер
жібереді.


Үшбұрыштың орта Үшбұрыштың орта сызығының Үшбұрыштың орта сызығының Үшбұрыштың орта сызығының
сызығының қасиетін қасиетін қолдануда қиналады. қасиетін қолдануда қателіктер қасиетін қолданып, есепті дұрыс
есеп шығаруда жібереді. шығарады.
қолданады.

6


2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы
қатыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

ікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштарының
Тақырып Т
тригонометриялық функциялары. Пифагор теоремасы
Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер
Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу

ұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және
Оқу мақсаты 8.1.3.2 б
котангенсінің тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен
бұрыштарының қатыстары арқылы берілген анықтамаларын білу

8.1.3.24 sin?,cos?,?? ? және ??? ? мәндерін олардың біреуінің
берілген мәні бойынша табады
0
8.1.3.7 тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін 30,
450, 600 - қ
а тең бұрыштардың синус, косинус, тангенс және
котангенсінің мәндерін қолдану

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

Тригонометриялық функциялардың анықтамаларын және
мәндерін қолданады

• Тригонометриялық функциялардың мәндерін олардың
біреуінің берілген мәні арқылы табады

• Берілгендері бойынша үшбұрыштың белгісіз
элементтерін табады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж

инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма
0
1. Жердегі бақылаушы ғимаратты бұрышпен көре алады. Егер ғимаратқа қарай 50 м
30
0
жүрсе, оны бұрышпен көреді. Табыңыз:
60
a) ғимараттың биіктігін;
b) бақылаушы мен ғимараттың арақашықтығын
[6]7


1
α
αсtg,sin-ны
2. Егер болса, α сүйір бұрышы үшін α анықтаңыз.
3cos=
[3]
00
BD
3. Суреттегі АВС үшбұрышының
және екені белгілі. Егер биіктік 6=
30=45=
∠∠
АС
см болса, үшбұрыштың белгісіз бұрышы мен қабырғаларын табыңыз.
[6]
Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл

Білім алушы

Тригонометриялық тригонометриялық функциялардың
функциялардың анықтамаларын қолданады 1
0
анықтамаларын және
сәйкес өрнекті жазады 1
мәндерін қолданады. 300
кес өрнекті жазады 1
1 60 сәй
теңдеулер жүйесін құрады 1

x- тің мәнін дұрыс табады 1

y - тің мәнін дұрыс табады 1

Тригонометриялық негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді
функциялардың мәндерін қолданады 1
олардың біреуінің −
sinм
әнін есептейді 1
2 α
берілген мәні арқылы
αctg м
әнін есептейді
. −
табады
1


Берілгендері бойынша АВС (В) бұрышын табады 1
0
үшбұрыштың белгісіз
а қарсы жатқан катеттің қасиетін немесе
элементтерін табады. 30-қ
1
бұрыштың синусын қолданып, АВ қабырғасын
табады

еңбүйірлі үшбұрыштың қасиеті бойынша DС
3 т
қабырғасын табады 1

ВС қабырғасын табады 1

AD қабырғасын табады 1

АС қабырғасының ұзындығын табады 1

Жалпы балл: 158«Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Оқушының аты-жөні: ___________________________________________


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен Орта Жоғары

Тригонометриялық Тригонометриялық функциялардың Тригонометриялық функциялардың Тригонометриялық
функциялардың анықтамаларын және мәндерін анықтамалары мен мәндерін функциялардың анықтамалары
анықтамаларын және қолдануда қиналады. қолданады, есептеуден қателіктер мен мәндерін дұрыс қолданады.
мәндерін қолданады. жібереді.Тригонометриялық Бір бұрыштың синусы, косинусы, Бір бұрыштың синусы, косинусы, Бір бұрыштың синусы, косинусы,
функциялардың котангенсі арасындағы котангенсі арасындағы котангенсі арасындағы
мәндерін олардың байланыстарды қолдануда байланыстарды қолдануда байланыстарды дұрыс қолданады.
ателіктер жібереді.
біреуінің берілген мәні қиналады. қ
арқылы табады.


Берілгендері бойынша Берілген элементтері бойынша Берілген элементтері бойынша Берілген элементтері бойынша
үшбұрыштың белгісіз үшбұрыштың белгісіз бұрыштары үшбұрыштың белгісіз бұрыштарын үшбұрыштың белгісіз бұрыштары
элементтерін табады. мен қабырғаларын табуда / қабырғаларын табуда мен қабырғаларын дұрыс табады.
қиналады. есептеулерден қателіктер жібереді.93-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

игураның ауданы және оның қасиеттері
Тақырып Ф
Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары

араллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын
Оқу мақсаты 8.1.3.11 п
қорытып шығару және қолдану
8.1.3.12 үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару
және қолдану
8.1.3.13 трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару
және қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

Берілген шарттары бойынша, параллелограмның ауданын
табады

• Үшбұрыштың ауданын табу формулаларын қолданады

• Трапецияның ауданын табады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж

инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма
1. АЕ мен DE кесінділері ABCD параллелограмының биссектрисалары және Е – ВС
екені белгілі. Егер АВ=5см,
қабырғасына, ал F - AD қабырғасына тиісті нүктелер.
ADEF⊥
EF=2 см болса, табыңыз:
a) параллелограмның AD қабырғасын;
b) ABCD параллелограмының ауданын.
[4]

00
2. АВС үшбұрышында болса, АВС үшбұрышының
==BCACAB
=∠

100,50,12,9=

ауданын табыңыз.
[3]

3. Төмендегі суретте берілген ABCD тең бүйірлі трапециясының периметрі 64 см, ал
0
∠D. Е
60=
гер DC:MP=1:3 болса, онда ABCD трапециясының ауданын табыңыз.

[7]10
Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор
алл
№ Б
Білім алушы

Берілген шарттары берілгені бойынша сызбаны салады 1
бойынша,
ең кесінділерді анықтайды 1
1 т
параллелограмның
АD қабырғасын табады 1
ауданын табады. п
араллелограмның ауданын табады 1

Үшбұрыштың ауданын үшбұрыштың белгісіз бұрышын табады 1
табу формулаларын
үшбұрыштың ауданын табу формуласын
қолданады 2 қ
олданады 1

үшбұрыш ауданын табады 1

Трапецияның ауданын трапецияның орта сызығы қасиетін
табады. қолданады 1
т
рапецияның периметрі арқылы теңдеу
құрады 1

белгісіз айнымалыны анықтайды 1

ригонометриялық функциялардың
3 т
анықтамаларын және мәндерін қолданады 1

трапецияның биіктігін табады 1

трапецияның ауданын табу формуласын
қолданады 1

трапецияның ауданын табады 1

Жалпы балл: 14

11«Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Оқушының аты-жөні: ___________________________________________


Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен Орта Жоғары

Берілген шарттары бойынша, Параллелограмның ауданын Параллелограмның ауданын табуда/ Есеп шартын дұрыс қолданады,
параллелограмның ауданын табуда қиналады. есептеуде қателіктер жібереді. параллелограмның ауданын дұрыс
табады. табады.Үшбұрыштың ауданын табу Үшбұрыштың ауданын табу Үшбұрыштың ауданын табу Үшбұрыштың ауданын табу
формулаларын қолданады. формулаларын қолдануда формулаларын қолданады, формулаларын тиімді қолданады,
иналады. есепесептеулерді дұрыс орындайды.
қтеуде қателіктер жібереді.Трапецияның ауданын табады. Трапецияның ауданын табуда Трапециянын ауданын табу Трапецияның ауданын дұрыс
қиналады. формулаларын қолданады, табады.
есептеуде қателіктер жібереді.


12


4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау

азықтықтағы координаталар әдісі
Тақырып Ж
Мәтін есептерді шығару

азықтықта координаталарымен берілген екі нүктенің
Оқу мақсаты 8.1.3.14 ж
арақашықтықтығын есептеу
8.1.3.17 центрі (a, b), радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін
2
(?−?)2+(?−?)2=? білу
8.1.3.20 координаталармен берілген қарапайым есептерді
шығару

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

Екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданады

• Шеңбердің теңдеуін құрады

• Координатамен берілген есептерді шығарады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
оғары деңгей дағдылары
деңгейі Ж

инут
Орындау уақыты 25 м


Тапсырма
1. АВ кесіндісінің ұзындығы 10-ға тең. Егер А (5; у) және В (-3, 4) болса, у-тің мәнін табыңыз.
[3]

2. АВ – центрі О нүктесі болатын шеңбердің диаметрі. Егер А және В нүктелерінің
координаталары сәйкесінше (5;0), (3;-8) болса, онда шеңбердің теңдеуін құрыңыз.
[3]

3. АВС үшбұрышының төбелерінің координаталары А (3;4), В(5;8), С(9;6). АВС үшбұрышы
үшін:
а) АВС үшбұрышының түрін анықтаңыз;
b) ВК медиана екені белгілі болса, онда К нүктесінің координаталарын табыңыз;
с) АВС үшбұрышының ауданын табыңыз.
[6]13Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Балл
№ Б
ілім алушы

Екі нүктенің екі нүктенің арақашықтығын табу
арақашықтығын табу формуласын қолданады 1
формуласын қолданады. 1 т
еңдеу құрады 1

теңдеуді шешіп, айнымалының мәндерін
табады 1

Шеңбердің теңдеуін шеңбер центрінің координаталарын табады 1
құрады. 2 ш
еңбердің радиусын табады 1

шеңбердің теңдеуін жазады 1

Координатамен үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығын
берілген есептерді табады (кем дегенде екі қабырғасының 1
шығарады. ұ
зындығын анықтайды)

үшбұрыштың түрін анықтайды 1

есіндінің қақ ортасының координатасын табу
3 к
формуласын қолданады 1

кесіндінің ортасының координатасын
есептейді 1

ВК кесіндісінің ұзындығын табады 1

үшбұрыштың ауданын анықтайды 1

Жалпы балл: 12
«Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Оқушының аты-жөні: ___________________________________________

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен Орта Жоғары

Екі нүктенің арақашықтығын табу Екі нүктенің арақашықтығын Екі нүктенің арақашықтығын табу Екі нүктенің арақашықтығын
формуласын қолданады. табу формуласын қолдануда формуласын қолданады, есептеуде табу формуласын дұрыс
қиналады. қателіктер жібереді. қолданады.


Шеңбердің теңдеуін құрады. Шеңбер теңдеуін құруда Шеңбер центрінің координаталарын Центр мен радиусты дұрыс
қиналады. немесе радиусты табуда / шеңбер анықтап, шеңбердің теңдеуін
еңдеуін құруда, есептеулерде жазады.
т
ателіктер жібереді.
қ


Координатамен берілген есептерді Координаталары берілген Үшбұрыштың қабырғаларының Координаталары берілген
шығарады. есептерді шығаруда қиналады. ұзындығын табуда/ кесіндінің есептерді дұрыс шығарады.
о
ртасының координатасын
есеп
теуде/ үшбұрыш ауданын
табуда қателіктер жібереді.
 
Верх