ЖБ БЖБ Информатика 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Информатика 8 сынып

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 8-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні

бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде

құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі орта мектептің

(5-9-сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру

мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 8-сыныпта

жиынтық бағалау барлық тоқсанда өткізіледі.

Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың

тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған
бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта
білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру
бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне
және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.МАЗМҰНЫ1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...... 4

«Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары» бөлімі бойынша жиынтық

бағалау ............................................................................................................................................... 4

«Денсаулық және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ............................................ 7

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .... 10

«Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................... 10

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .... 13

«Программалар ды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .... 13

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .... 16

«Программалар ды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі бойынша

жиынтық бағалау ............................................................................................................................ 16


1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау

қпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби)
Оқу мақсаты 8.2.1.1 А
тәсілін қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Мәтіндегі таңба санын және ақпарат көлемін
есептейді

• Мәтіндегі ақпарат қуатын және өлшемін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м

Тапсырма

1. Алфавитте 1 таңбаның салмағы 8 битке тең. Алфавиттегі таңба санын есептеңіз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Оқушы компьютерде «Биология» пәнінен реферат дайындады. Файлда 25 бет бар.
Әрбір бетте – 40 қатар, ал әрбір қатарда 60 таңба бар болғанда, файлдағы ақпарат көлемін
есептеңіз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Мұғалім оқушыларға 20 таңбадан тұратын мәтінді компьютерде теру тапсырмасын
берді. Оқушы мәтінді қуаты 16 таңбадан тұратын алфавитпен терді, ал Болат қуаты 256
таңба болатын алфавитпен терді. Екі түрлі алфавитпен жазылған ақпарат көлемін
анықтаңыз және ерекшелігін түсіндіріңіз.
Ақпарат көлемі:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ерекшелігі:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. «Activ» орталығы қолданушыларына хабарлама жіберді. Хабарлама көлемі – 10 байт.
Ақпарат көлемін Мбайт және Кбайт түрінде көрсетіңіз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4

Дескриптор Балл
апсырма
Бағалау критерийі Т
№ Б
ілім алушы

Мәтіндегі таңба санын 1 алфабиттегі таңба санын анықтайды; 1
және ақпарат көлемін
еттің ақпарат көлемін анықтайды; 1
есептейді 2 б
айлдың ақпарат көлемін анықтайды; 1
ф
файлдың көлемін мб түрінде 1
көрсетеді;

Мәтіндегі ақпарат 3 16 таңбалық мәтін қуатын есептейді; 1
қуатын және өлшемін
256 таңбалық мәтін қуатын есептейді; 1
анықтайды б
ірінші мәтін ерекшелігін жазады; 1

екінші мәтін ерекшелігін жазады; 1

4 ақпаратты мбайт түрінде көрсетеді; 1

ақпаратты кбайт түрінде көрсетеді. 1

Барлығы 10
5

«Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика.
Білім алушының аты-жөні: ___________________________________________


қу жетістіктерінің деңгейі
Бағалау критерийлері О
Төмен Орташа Жоғары

Мәтіндегі таңба санын және Мәтіндегі таңба санын және Алфабиттегі таңба санын / Беттің Мәтіндегі таңба санын және
ақпарат көлемін есептейді. ақпарат көлемін есептеуде ақпарат көлемін / Файлдың ақпарат ақпарат көлемін дұрыс есептейді.
қ
иналады. көлемін анықтауда және файлдың
к
өлемін Мб түрінде көрсетуде
қателіктер жібереді.Мәтіндегі ақпарат қуатын Мәтіндегі ақпарат қуатын және 16 / 256 таңбалық мәтін қуатын Мәтіндегі ақпарат қуатын және
және өлшемін анықтайды. өлшемін анықтауда қиналады. есептеуде/ Бірінші / Екінші мәтін өлшемін дұрыс анықтайды.
ерекшелігін түсіндіруде/
Ақпаратты Мбайт / Кбайт түрінде
көрсетуде қателіктер жібереді.
6

«Денсаулық және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


Желі қолданушыларының қауіпсіздігін
Оқу мақсаты 8.4.2.1
қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернеттегі алаяқтық
пен агрессия)

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Интернетте қауіпсіз жұмыс жасау ережелерін
қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 15 м

Тапсырма

1. Жағдаятты интернеттен келетін қауіп түрімен сәйкестендіріңіз.


Әлеуметтік желілердің кері әсері

Алаяқтық
Поштаға үнемі спам хабарламалардың келуі

Интернет ойындардың бала санасын улауы

Агрессия
Браузерді қосқанда кез келген жарнаманың
экранға шығуы


2. Оқушы электронды пошта арқылы маңызды құжатты ата-анасына жіберу қажет
болды. Интернет желісін қауіпсіз қолданудың екі жолын ұсыныңыз.
1) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Белгісіз сайтқа тіркелу кезінде телефон нөміріңізді жазудың кері салдарын
түсіндіріңіз.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Төменде берілген тұжырымдарды қарастырыңыз. Интернет желісіндегі қауіпті

әрекеттерді белгіше арқылы ( ✓) көрсетіңіз.

 Жеңіл құпия сөз қолдану ыңғайлы, өйткені есте сақтау қиын емес;
 Ата-ананың рұқсатымен әлеуметтік желіні қолдану қауіпсіз;
 Интернетте танысқан адаммен кездесуден қорқудың қажеті жоқ;
 Досымның компьютерінде құпия сөзді сақтап қалдыру мен үшін зиян
келтірмейді;
 Әлеуметтік желіде жеке парақшаны баршаға қолжетімді ету қауіпсіз;
 Интернетте өзімнің толық аты-жөнімді, мектебімді, нөмірімді көрсету қауіпсіз.


7

Дескриптор Балл
апсыр
Бағалау критерийі Т
ма № Білім алушы

1 желідегі алаяқтықты көрсетеді; 1
Интернетте қауіпсіз
желідегі агрессияны көрсетеді; 1
жұмыс жасау
2 желіні қауіпсіз қолданудың 1-ші жолын 1
ережелерін қолданады к
өрсетеді;

желіні қауіпсіз қолданудың 2-ші жолын 1
көрсетеді.

3 белгісіз сайтқа толық мәлімет берудің 1
салдарын түсіндіреді;

4 желідегі 1-ші қауіпті әрекетті анықтайды; 1

желідегі 2-ші қауіпті әрекетті анықтайды; 1

желідегі 3-ші қауіпті әрекетті анықтайды. 1

Барлығы 88

Денсаулық және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика.
Білім алушының аты-жөні: ___________________________________________


Оқу жетістіктерінің деңгейі
Бағалау
критерийлері
Төмен Орташа Жоғары

Интернетте қауіпсіз Интернетте қауіпсіз жұмыс жасау Желідегі алаяқтықты / Интернетте қауіпсіз жұмыс
жұмыс жасау ережелерін қолдануда қиналады. агрессияны көрсетуде/ Желіні жасау ережелерін дұрыс
ережелерін қауіпсіз қолданудың 1-ші / 2-ші қолданады.
қолданады. жолын көрсетуде/ Белгісіз сайтқа
толық мәлімет берудің салдарын
түсіндіруде/ Желідегі 1-ші қауіпті
/ 2-ші қауіпті / 3-ші қауіпті
әрекетті анықтауда қателіктер
жібереді.9

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

бсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану
Оқу мақсаты 8.2.2.2 А
8.2.2.3 Электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде
кірістірілген функцияларды қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолданады

• Электронды кестенінің кірістірілген функцияларын
қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м

Тапсырма

1. Берілген кестені қарастырыңыз.

a) Абсолютті сілтемені қолдана отырып, теңгеде берілген соманы долларға айналдыру
формуласын көрсетіңіз.
B3 ұяшығының формуласы:___________________________________________

b) Формуланы B4:B8 ұяшықтарына көшіру барысында абсолютті сілтеме қалай
өзгереді?
___________________________________________________________________

2. Төмендегі кестені Excel бағдарламасында құрастырыңыз.

10

Excel бағдарламасының кірістірілген функцияларын қолданып, кестедегі ұлдар
санын және жалпы оқушылар санын есептеңіз. Есептің формуласын жазыңыз.
C9: __________________________________________________________________
C10: _________________________________________________________________

3. Келесі кестені қарастырыңыз.

Кестедегі оқушылардың орташа санын есептеңіз.
____________________________________________________________________


Дескриптор Балл
апсырма
Бағалау критерийі Т
№ Б
ілім алушы

Абсолютті және теңгеден долларға айналдыру формуласын 1
салыстырмалы 1 жазады;
сілтемелерді
формулада абсолютті сілтемені 1
қолданады қ
олданады;
ф
ормуланы көшіру барысында абсолютті 1
сілтеменің қалай өзгеретінін жазады;

Электронды С9 ұяшығы үшін кірістірілген функцияның 1
кестенінің бір түрін қолданып формуланы жазады;
кірістірілген С
9 ұяшығының функция аргументтерін 1
функцияларын 2 ан
ықтайды;
қолданады С
10 ұяшығы үшін кірістірілген 1
функцияның бір түрін қолданып
формуланы жазады;

С10 ұяшығының функция аргументтерін 1
анықтайды;

орташа мәнін есептейтін формуланы 1
3 жазады;

формула аргументтерін анықтайды. 1

Барлығы 911

«Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика.
Білім алушының аты-жөні: ___________________________________________


қу жетістіктерінің деңгейі
Бағалау критерийлері О
Төмен Орташа Жоғары

Абсолютті және Абсолютті және салыстырмалы Теңгеден долларға айналдыру Абсолютті және салыстырмалы
салыстырмалы сілтемелерді қолдануда қиналады. формуласын жазуда/ формулада сілтемелерді дұрыс қолданады.
аб
сілтемелерді солютті сілтемені қолдануда/
қолданады. формуланы көшіру барысында
аб
солютті сілтеменің қалай
өзгеретінін жазуда қателіктер
жібереді.


Электронды кестенінің Электронды кестенінің кірістірілген С9/ С10 ұяшықтарының Электронды кестенінің
кірістірілген функцияларын қолдануда функцияларының аргументтерін кірістірілген функцияларын
функцияларын қиналады. анықтауда / орташа мәнін есептейтін дұрыс қолданады.
қолданады. формуланы жазуда / формула
аргументтерін анықтауда қателіктер
жібереді.


12

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Программалар ды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау

үйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз ету
Оқу мақсаты 8.1.2.1 Ж
және программалау жүйесін ажырату
8.3.3.1 Таңдау және қайталау операторларын программаны
өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз
етуін анықтайды

• Қайталау операторын кіріктірілген бағдарламалау
ортасында қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 20 м

Тапсырма

1. Берілген бағдарламалық қамтамасыз ету түрлері мен анықтамаларын сәйкестендіріңіз.


Бағдарламалық Анықтама
қамсыздандыру

Арнайы бір саланың есебін шешуге арналған
қосымшаларды құруға арналған бағдарламалар
Жүйелік К
омпьютердің құрылғылары мен бағдарламалар
ар
асында байланыс орнататын бағдарламалар
Қ
олданушының бір мақсатта жұмыс жасауына
Қолданбалы ар
налған бағдарламалар


2. «Программалау жүйелері» ұғымын анықтайтын тұжырымдарды «иә» немесе «жоқ» деп
белгілеңіз.


Қолданбалы есептерді шешеді

Бағдарламашылар жұмыс жасайды

Арнайы бір есепті шешуге арналған бағдарлама

Көмекші жүйелік бағдарламалар


3. Қайталау параметрін бағдарламалау тілінде жазылу синтаксисін толықтырыңыз.

for ____________ to ____________ do _____________

4. 1..10 дейінгі оң сандар тізбегі берілген. Программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында
сандардың қосындысын есептейтін бағдарлама алгоритмін жазыңыз.13

Дескриптор Балл
апсырма
Бағалау критерийі Т
№ Білім алушы

Жүйелік, қолданбалы 1 жүйелік бағдарламалық 1
программалық қамсыздандыру анықтамасын
қамтамасыз етуін көрсетеді;
анықтайды қ
олданбалы бағдарламалық 1
қ
амсыздандыру анықтамасын
көрсетеді;

2 «программалау жүйелері» ұғымының 1
1-ші тұжырымын анықтайды;

«программалау жүйелері» ұғымының 1
2-ші тұжырымын анықтайды;

Қайталау операторын 3 бастапқы және соңғы мәнді және 1
кіріктірілген операторды көрсетеді;
бағдарламалау
4 айнымалыларды сипаттайды; 1
ортасында қолданады қ
айталау операторының структурасын 1
ж
азады;

нәтижені шығарады. 1

Барлығы 814

«Программалар ды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика.
Білім алушының аты-жөні: ___________________________________________


қу жетістіктерінің деңгейі
Бағалау критерийлері О
Төмен Орташа Жоғары

Жүйелік, қолданбалы Жүйелік, қолданбалы Жүйелік / қолданбалы Жүйелік, қолданбалы
программалық программалық қамтамасыз етуін бағдарламалық қамсыздандыру программалық қамтамасыз етуін
қамтамасыз етуін анықтауда қиналады. анықтамасын көрсетуде және дұрыс анықтайды.

анықтайды. «программалау жүйелері» ұғымының
1-ш
і / 2-ші тұжырымын анықтауда
қателіктер жібереді.


Қайталау операторын Қайталау операторын кіріктірілген Бастапқы және соңғы мәнді және Қайталау операторын
кіріктірілген бағдарламалау ортасында операторды көрсетуде/ кіріктірілген бағдарламалау
бағдарламалау қолдануда қиналады. айнымалыларды сипаттауда/ ортасында дұрыс қолданады.

ортасында қолданады. қайталау операторының
ст
руктурасын жазуда / нәтижені
шығаруда қателіктер жібереді.15

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Программалар ды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалау

рограмманы өңдеудің кіріктірілген ортасының
Оқу мақсаты 8.3.3.2 П
компоненттерін білу және қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Кіріктірілген бағдарламалау ортасының
компоненттерін қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі
инут
Орындау уақыты 20 м

Практикалық жұмыс.

Өңдеудің кіріктірілген ортасында битпен берілген ақпарат көлемін байтқа, килобайтқа
және мегабайтқа ауыстыру бағдарламасын құру керек.

a. Бағдарламаның интерфейсін өңдеудің кіріктірілген ортасында қолданушыға
түсінікті болатындай құрыңыз.
b. Интерфейсте қолданылған 2 компонент атауын және қызметін атаңыз:


Компонент атауы Қызметі


c. Өңдеудің кіріктірілген ортасында бағдарламаның кодын жазыңыз.

Дескриптор Балл
апсырма
Бағалау критерийі Т
№ Б
ілім алушы

Кіріктірілген интерфейсте мәлімет енгізу компонентін 1
бағдарламалау қолданады;
ортасының и
нтерфейсте мәлімет шығару компонентін 1
компоненттерін 1 қ
олданады;
қолданады и
нтерфейсте мәліметтерді өңдеу 1
к
омпонентін қолданады;

компонент атауын жазады; 1

компонент қызметін жазады; 1

айнымалыларды қолданады; 1

есептеуде формуланы қолданады; 1

мәлімет типтерін қолданады. 1

Барлығы 8«Программалар ды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні: ___________________________________________


қу жетістіктерінің деңгейі
Бағалау критерийлері О
Төмен Орташа Жоғары

Кіріктірілген Кіріктірілген бағдарламалау Интерфейсте мәлімет енгізу Кіріктірілген бағдарламалау
бағдарламалау ортасының компоненттерін компонентін/ шығару компонентін/ ортасының компоненттерін
ортасының қолдануда қиналады. мәліметтерді өңдеу компонентін дұрыс қолданады.
қ
компоненттерін олдануда/ Компонент атауын/
қолданады. қызметін жазуда қателіктер
жіібереді
Айнымалыларды қолдануда/
Есептеуде формуланы қолдануда/
Мәлімет типтерін қолдануда
қателіктер жібереді.
 
Верх